نویسنده = محمد غلامرضاپور
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر تخصص مالی کمیته حسابرسی بر لحن غیرعادی گزارش بررسی و تحلیل مدیریت: شواهدی از گزارش تفسیری مدیریت

دوره 1، شماره 1، زمستان 1399، صفحه 53-69

روح اله عرب؛ محمد غلامرضاپور؛ سید پوریا کاظمی؛ نرجس امیرنیا