دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

1. اثرپیچیدگی‌گزارشگری‌مالی برتخصص‌حسابداری اعضای هیئت مدیره واعضای‌کمیته حسابرسی و نقاط ضعف کنترل داخلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 اسفند 1400

10.22034/jpar.2022.545421.1070

لیلا بختیاری صفا؛ فرزین رضایی؛ بابک نژادتولمی


2. نقش بازدارندگی تقلب کنترل های داخلی و واحد حسابرسی داخلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 اسفند 1400

10.22034/jpar.2022.545577.1072

علیرضا خجسته؛ کاظم وادی زاده


3. تاثیرسبک های شناخت نوگرا و نوگریز بر تردید حرفه ای حسابرس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 اسفند 1400

10.22034/jpar.2022.546897.1074

بهمن بنی مهد؛ نیوشا مهرانی


4. بررسی اثر تعدیل‌کنندگی اهمیت صاحب‌کار بر رابطه بین تغییر اظهارنظر حسابرسی و چرخش شریک مؤسسه حسابرسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 اسفند 1400

10.22034/jpar.2022.549057.1077

بهزاد بهمن دوست؛ رضا گنجی پور؛ حمید زارعی؛ حسین جعفری جم؛ علیرضا ممتازیان


5. عوامل موثر بر تاخیر در ارائه گزارش حسابرسی از سه بعد حسابرسی، حاکمیت شرکتی و عوامل خاص شرکت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 اسفند 1400

10.22034/jpar.2022.549070.1078

پژمان مولائی؛ غلامرضا کردستانی


6. ضرورت تهیه و اطمینان بخشی گزارش های پایداری: دیدگاه حسابرسان و خبرگان صنعت بیمه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 اسفند 1400

10.22034/jpar.2022.550623.1082

علی رحمانی؛ مهناز محمودخانی