دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

شناخت عوامل موثر حسابرسی عملکرد بر پیاده سازی بودجه ریزی عملیاتی در شرکت های دانش بنیان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 شهریور 1401

10.22034/jpar.2022.558238.1099

سعید مرادی؛ حمید مرتضی نیا


بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و فکری با خروجی های حسابرسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 شهریور 1401

10.22034/jpar.2022.559040.1100

فاطمه سعیدی؛ مهدی صالحی؛ نور محمد یعقوبی


تأثیر تمرکز بازار حسابرسی بر اظهار نظر حسابرسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 شهریور 1401

10.22034/jpar.2022.559178.1102

محمدرضا پورعلی


تأثیر مؤلفه‌های روانشناختی پیگمالیون بر توسعه ویژگی‌های اخلاقی حسابرسان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 شهریور 1401

10.22034/jpar.2022.559529.1103

رسول عبدی؛ سعید اربابی


تأثیر قدرت مدیرعامل بر اجتناب مالیاتی با نقش تعدیل گر کیفیت کمیتۀ حسابرسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 شهریور 1401

10.22034/jpar.2022.559628.1105

اکرم تفتیان؛ محمود معین الدین؛ محمد زارع


تأثیر حق الزحمه غیرمنتظره حسابرسی بر کیفیت گزارشگری مالی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 مهر 1401

10.22034/jpar.2022.560665.1108

وهاب رستمی؛ حامد کارگر؛ لیلا رضایی