پارادایم های حسابرسی نوین

دوره 1، شماره 4، آذر 1400، صفحه 96-118

10.22034/jpar.2022.545540.1071

یاسمن پزشک؛ فریدون رهنمای رودپشتی


تبیین نقش توانایی مدیریت و مدیریت ریسک سازمانی بر اظهار نظر حسابرس در مورد تداوم فعالیت

دوره 2، شماره 7، مرداد 1401، صفحه 106-135

10.22034/jpar.2022.556349.1092

فاطمه یاری؛ علیرضا مهرآذین؛ رضا یاریفرد؛ ابوالقاسم مسیح آبادی


تاثیر بحران ناشی از همه‌گیری ویروس‌ دستگاه تنفسی بر کیفیت حسابرسی

دوره 2، شماره 6، خرداد 1401، صفحه 112-128

10.22034/jpar.2022.551241.1083

مهدی مرادی؛ ابوالفضل سلیمانی؛ مهدیه شکریان برنجستانکی


ارتباط فشار حق‌الزحمه حسابرسی و کیفیت حسابرسی

دوره 3، شماره 10، فروردین 1402، صفحه 116-139

10.22034/jpar.2023.1988181.1137

فرشید کاظم دخت؛ رسول برادران حسن زاده


تأثیر عوامل سازمانی و محیطی در پذیرش ابزارها و تکنیک‌های حسابرسی به کمک رایانه

دوره 2، شماره 6، خرداد 1401، صفحه 130-148

10.22034/jpar.2022.553858.1089

محمد مرفوع؛ پیمان بایزیدی؛ عبدالباسط صالح پور


محیط کنترلی و حسابرسی بخش عمومی

دوره 2، شماره 7، مرداد 1401، صفحه 136-164

10.22034/jpar.2022.557019.1096

عارف فروغی؛ علیرضا رحیمی؛ فاطمه شهاب الدینی


تأثیر حق الزحمه غیرمنتظره حسابرسی بر کیفیت گزارشگری مالی

دوره 2، شماره 8، مهر 1401، صفحه 146-162

10.22034/jpar.2022.560665.1108

وهاب رستمی؛ حامد کارگر؛ لیلا رضایی


تأثیر افشای مسئولیت‌پذیری اجتماعی بر ریسک حسابرسی

دوره 1، شماره 1، اسفند 1399، صفحه 10-33

10.22034/arj.2021.243327

محسن دهمرده قلعه نو؛ حسن یزدیفر؛ حمید زارعی


تاثیر تخصص مالی کمیته حسابرسی بر لحن غیرعادی گزارش بررسی و تحلیل مدیریت: شواهدی از گزارش تفسیری مدیریت

دوره 1، شماره 1، اسفند 1399، صفحه 56-71

10.22034/arj.2021.243331

روح اله عرب؛ محمد غلامرضاپور؛ سید پوریا کاظمی؛ نرجس امیرنیا