تاثیر استرس بر استقلال حرفه ای حسابرسان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حسابداری، واحد ارومیه، دانشگاه آزاد اسلامی، ارومیه، ایران

2 دانشیار گروه حسابداری، واحد ارومیه، دانشگاه آزاد اسلامی، ارومیه، ایران

چکیده

موضوع و هدف مقاله: انتظارات در محیط کار صاحب‌کاران، موجب ایجاد فشار و استرس در کار حسابرسی می‌گردد و به نظر می‌رسد استقلال حسابرس را تحت تأثیر قرار دهد. هدف پژوهش حاضر جهت بررسی تأثیر استرس بر استقلال حرفه‌ای حسابرسان صورت گرفته است.
روش پژوهش: با استفاده از پرسشنامه داده‌های موردنظر جمع‌آوری‌شده است. جامعه آماری شامل جامعه حسابداران رسمی و کارمندان مؤسسات حسابرسی در سطح شهر ارومیه به تعداد 175 نفر تعیین و به روش تصادفی نمونه‌گیری انتخاب برای توصیف داده‌ها و مشاهدات از شیوه‌های توصیف آماری و برای آزمون فرضیه‌های پژوهش از روش تحلیل عاملی و معادلات ساختار بهره‌گیری شد.
یافته‌های پژوهش: نتایج پژوهش دلالت بر تأثیر منفی پنج عامل مهم استرس بر استقلال ظاهری و باطنی حسابرسان دارد.
نتیجه‌گیری: تخصص و تجربه حسابرسان باعث تأثیر بر رابطه بین استرس و استقلال باطنی می‌شوند و بر رابطه بین استرس و استقلال ظاهری تأثیری ندارند.
واژه‌های کلیدی: حسابرس، استرس حسابرس، استقلال حسابرس، استقلال ظاهری، استقلال باطنی

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Stress on the Audits' Professional Independence

نویسندگان [English]

  • toraj bahrami 1
  • jamal bahri sales 2
  • Saeed Jabbarzadeh Kangar Louie 2
  • Mohsen Haghvardi Zadeh 1
1 PhD Student in Accounting, Urmia Branch, Islamic Azad University, Urmia, Iran
2 Assistant Prof., Department of Accounting, Urmia Branch, Islamic Azad University, Urmia, Iran
چکیده [English]

Subject and aim of the study: The expectations at clients' workplace poses pressure and stress on auditing process. Furthermore, it seems that the mentioned stress affects the audits' professional independence. The present study purports to investigate the effect of stress on the audits' professional independence.
Methodology: We used questionnaire to collect our data. The population included the society of certified audits and the employees of the auditing companies in Uromieh city. 175 people were randomly selected. Data description methods were used to describe the data and observations. In order to test the study hypotheses, two methods of factor analysis and structure equations were employed.
Findings: Our findings show that five important factors of stress have negative effect on the audits' independence in appearance and independence of mind.
Conclusion: The expertise and experience of the audits affects the relationship between the stress and independence of mind, but it does not mediate the stress and independence in appearance

کلیدواژه‌ها [English]

  • Audit
  • audit stress
  • audit independence
  • independence in appearance
  • independence of mind