اثر میانجی خودکارایی در مذاکره حسابرسان بر رابطة بین مشوق های مالی و مشوق های اجتماعی بر عینیت‌گرایی حسابرس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حسابداری .دانشگاه غیر انتفاعی پرندک، پرندک، ایران

2 کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه غیرانتفاعی پرندک، پرندک، ایران.

3 استادیار گروه حسابداری،دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

چکیده

کیفیت تصمیم حسابرس و تاثیر آن بر اثربخشی و کارایی حسابرسی عینیت گرایی است،که بر توانایی حسابرسان در کشف تحریفات با اهمیت در صورت های مالی اثر می گذارد و منجر به بهبود درکیفیت حسابرسی می شود. منظور از قدرت مشوق های مالی استفاده از مشوق های مالی مختلف درونی و بیرونی به منظور کنترل عملکرد افراد است. به عبارت دیگر مدیر از قدرت مشوق های مالی به منظور تأثیرگذاری و کنترل رفتار زیر دستان استفاده می‌کند. اگر چه همه  مدیران دارای قدرت مشابهی هستند، اما موفقیت در دسترسی و به کار بردن اثربخش مشوق های مالی نیازمند مدیریت آن است. جامعه آماری این پژوهش کلیه حسابرسان عضو جامعه حسابداران رسمی ایران است.تعداد نمونه مورد نظر بر اساس جدول مورگان تعداد 384 نفر به دست آمد. نتایج تحلیل ها با استفاده از الگوی معادالت ساختاری نشان داد که مشوق های مالی بر عینیت گرایی حسابرسان اثر معناداری دارد. همچنین مشوق های اجتماعی بر عینیت گرایی حسابرسان اثر معناداری دارد. خودکارایی در مذاکره بر عینیت گرایی حسابرسان اثر معناداری دارد. مشوق های مالی بر عینیت گرایی حسابرس با نقش میانجی خودکارایی در مذاکره اثر معناداری دارد. مشوق های اجتماعی بر عینیت گرایی حسابرس با نقش میانجی خودکارایی در مذاکره اثر معناداری دارد.


 
کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The mediating effect of autonomy in auditors' negotiation on the relationship between financial incentives and social incentives on auditor objectivity

نویسندگان [English]

  • mohamad mohamadi 1
  • seyyed jmal samai 2
  • saman mohamadi 3
1 خیابان بخارست خیابان ششم پلاک 32طبقه اول
2 خیابان بخارست خیابان ششم پلاک 32طبقه اول
3 دانشکده علوم اجتماعی ،دانشگاه رازی ،گروه حسابداری
چکیده [English]

The quality of the auditor's decision and its impact on the effectiveness and efficiency of the audit is objectivism, which affects the auditors' ability to detect material misstatements in the financial statements and leads to an improvement in the quality of the audit. . The purpose of this study is to investigate the effect of financial incentives and social incentives on the auditor's objectivity with the mediating role of self-efficacy in the auditor's negotiation. The statistical population of this study is all auditors who are members of the Iranian Society of Certified Public Accountants in Tehran province. Morgan table was used for sampling and the desired sample number was 384 people. The sampling method in the present study is non-random sampling and the tools used in the research are standard questionnaires. The results of the analyzes using the structural equation model showed. Financial incentives have a significant effect on auditors' objectivism. Social incentives also have a significant effect on auditors' objectivism. Automated negotiation has a significant effect on auditors' objectivism. Financial incentives have a significant effect on the auditor's objectivity with the mediating role of autonomy in the negotiation. Social incentives have a significant effect on the auditor's objectivity with the mediating role of autonomy in the negotiation

کلیدواژه‌ها [English]

  • financial incentives
  • social incentives
  • auditor objectivity
  • negotiation self-efficacy