دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، زمستان 1399، صفحه 1-168 
1. تأثیر افشای مسئولیت‌پذیری اجتماعی بر ریسک حسابرسی

صفحه 7-30

محسن دهمرده قلعه نو؛ حسن یزدیفر؛ حمید زارعی