دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، بهار 1400، صفحه 1-198 
4. تاثیر استرس بر استقلال حرفه ای حسابرسان

صفحه 87-108

تورج بهرامی؛ جمال بحری ثالث؛ سعید جبارزاده کنگرلوئی؛ محسن حق ویردی زاده