دوره و شماره: دوره 1، شماره 3، تابستان 1400، صفحه 1-186 
6. تاثیر وضعیت سرمایه انسانی در موسسات حسابرسی بر کیفیت حسابرسی

صفحه 129-152

بهزاد بیگ پناه؛ حمیده اثنی عشری؛ عباس هشی؛ غلامحسین اسدی


7. بررسی تاثیر دیجیتالی شدن بر حسابرسان مستقل و موسسات حسابرسی در ایران

صفحه 153-181

شاکر محمدی نوره؛ نظام الدین رحیمیان؛ جمیل احمدی دهرشید