دوره و شماره: دوره 1، شماره 4، آذر 1400، صفحه 1-145 
3. تاثیر جنسیت شریک موسسه حسابرسی بر ریسک سقوط آتی قیمت سهام

صفحه 50-69

10.22034/jpar.2022.248651

سید پوریا کاظمی؛ محمد غلامرضاپور؛ روح الله عرب؛ رضا شمگانی


5. پارادایم های حسابرسی نوین

صفحه 96-118

10.22034/jpar.2022.545540.1071

یاسمن پزشک؛ فریدون رهنمای رودپشتی