راهنمای نویسندگان

راهنمای تدوین مقاله"
الف- شرایط علمی
 1. مقاله نتیجه‌ی کاوش‌ها و پژوهش‌های علمی نویسنده یا نویسندگان باشد.
 2. مقاله دارای اصالت و ایده‌ی تازه باشد.
3. در مقاله باید روش تحقیق علمی مدون رعایت شود و از منابع معتبر و اصیل طبق استاندارد استفاده گردد.
 4. مقالات باید از نوع پژوهشی باشد و حداکثر در 30 صفحه تنظیم گردد. بنابراین ترجمه و گردآوری در حوزه‌ی کار این فصلنامه نمی‌باشد.

 ب- شرایط نگارش
 1. فونتهای استاندارد نشریه
- متن فارسی(متن مقاله-چکیده و کلمات کلیدی) قلم بی میترا با فونت 14
- متن انگلیسی از قلم Times New Roman و با فونت 11 و عنوان لاتین نیز با فونت 14
- عناوین مقاله و بخشها قلم بی تیتر با فونت 13
- عناوین شکلها و جداول قلم بی میترا پررنگ با فونت 12
- نام نویسندگان بی میترا پررنگ با فونت 10
- آدرس نویسندگان بصورت پاورقی پایین صفحه، هم در قسمت چکیده فارسی و هم چکیده انگلیسی ذکر شود، قلم بی میترا فونت 8

2. چارچوب مقاله
- صفحه‌ اول مقاله شامل: عنوان کامل مقاله، نام نویسنده یا نویسندگان، مرتبه‌ علمی و نام دانشگاه یا مؤسسه‌، نشانی پستی نویسنده‌ مسئول، و چکیده‌ مقاله به زبان فارسی مشتمل بر: موضوع مقاله، روش تحقیق، طرح بحث و نتیجه‌گیری (مجموعاً 175 کلمه) و واژگان کلیدی (حداکثر 5 واژه)

- از صفحه‌ دوم تا انتهای مقاله مشتمل بر: مقدمه (شامل: بیان مسأله، اهمیت آن و هدف پژوهش، تاریخچه، مروری بر پیشینه‌ تحقیق و چارچوب نظری، پرسش‌ها و فرضیه‌های پژوهش)؛ روش تحقیق (شامل: روش پژوهش، ابزار گردآوری اطلاعات، فنون تجزیه و تحلیل اطلاعات، تعریف متغیرهای مورد مطالعه و تعریف عملیاتی آنها، جامعه آماری، حجم نمونه و روش نمونه‌گیری)؛ یافته‌های پژوهش (شامل: ارایه‌ یافته‌ها، مقایسه آن با یافته‌های سایر پژوهش‌ها و انطباق یافته‌ها با نظریه‌ها)؛ نتیجه‌گیری (شامل: خلاصه مسأله و هدف پژوهش، ارائه خلاصه نتایج و نتیجه‌گیری کلی و ارائه پیشنهادها)؛ فهرست منابع.

- چکیده و کلمات کلیدی به زبان انگلیسی بر روی صفحه‌ آخر ، شامل: نام نویسنده یا نویسندگان، مرتبه علمی و نام دانشگاه یا مؤسسه، همراه مقاله ارسال شود.
 3. متن مقاله و نیز فهرست منابع با فاصله عادی بر روی کاغذ معمولی (A4) و با رعایت 54/2 سانتی‌متر حاشیه تایپ و تنظیم گردد.
 4. عنوان‌های اصلی مقاله درشت و سیاه آورده شوند و با اعداد 1، 2 ... مشخص گردند. عنوان‌های فرعی با حروف ریزتر نوشته و از سر سطر آغاز شوند و سطر مجزایی تشکیل دهند و به صورت 1- 1، 2- 1 ... نشان داده شوند. عنوان‌های جزیی‌تر از سر سطر آغاز و با دیگر مطالب در یک سطر آورده شوند و برای نمونه با رقم‌های 1- 1- 1، 2- 1- 1 مشخص شوند.
5. جدول‌ها در داخل متن ارائه شوند و عنوان جدول‌ها به صورت روشن و گویا در بالای آنها ذکر گردند. اگر جدولی اقتباسی است، نشانی آن را در زیر جدول داده شود.
6. تصاویر، جداول و نمودارها در داخل متن شماره‌گذاری گردند.
 7. منابع در پایان بر حسب الفبایی و به صورت زیر ارائه شوند. (برای منابع لاتین و فارسی به طور جداگانه شماره ردیف اختصاص داده شود.)
الف. کتاب: نام‌خانوادگی، نام نویسنده. (تاریخ). عنوان، محل انتشار، ناشر.
 ب. فصلنامه: نام‌خانوادگی، نام نویسنده. (تاریخ). عنوان مقاله، نام فصلنامه، جلد، شماره، و صفحات شروع تا پایانی.
 پ. کتاب ترجمه ‌شده: نام خانوادگی، نام نویسنده. (سال تألیف). نام کتاب به فارسی. نام و نام خانوادگی مترجم. محل نشر: نام ناشر.
 8. مآخذ در داخل متن، با ذکر نام و تاریخ و در صورت لزوم شماره صفحه بر اساس فرمت نمونه ارایه گردد.
 9.  لغات و اصطلاحات علمی و نام اشخاص فقط نخستین باری که در متن به کار می روند، داخل گیومه قرار داده شوند و معادل انگلیسی آن ها به صورت پانویس درج گردد. (نکته مهم: در عنوان و چکیده به هیچ وجه پاورقی نمی آید)

نکات قابل توجه:
1.ارسال مقاله به صورت الکترونیکی در سایت و پس از ثبت نام  انجام می‌گردد.
2.مقاله پس از دریافت ابتدا بررسی و ارزیابی می‌شود و در صورت داشتن شرایط لازم برای دو داور ارسال می‌گردد. پس از وصول دیدگاه‌های داوران، نتایج آن و در صورت مثبت بودن پاسخ داوران، جهت اصلاحات به نویسنده یا نویسندگان ارسال می‌گردد. در نهایت پس از اصلاحات در صورت کسب امتیازات کافی و تأمین نظر داور نهایی ، پذیرش و چاپ می‌گردد. برای حفظ بی‌طرفی نام نویسندگان از مقاله حذف می‌گردد.
 3. مسئولیت مطالب هر مقاله از هر نظر بر عهده نویسنده است.
 4. مقاله‌های ارسال شده نباید قبلاً در فصلنامه دیگر یا مجموعه مقاله‌ها، سمینارها و مجامع علمی به چاپ رسیده باشد یا همزمان برای چاپ به جای دیگری سپرده شده باشد.
 5. مقالاتی که توسط داوران رد می شوند،قابل ارسال مجدد نبوده و در صورت ارسال مجدد، در هر مرحله از فرآیند رسیدگی، رد خواهند شد.
 6. نویسندگان محترم می بایست تعهدنامه خود (فایل در پایین صفحه بارگذاری شده است) را مبنی بر این‌که مقاله جهت چاپ به فصلنامه دیگری ارسال ننموده‌اند در قسمت فایل پیش نیاز اضافه نمایند. نویسنده مسئول خود را معرفی نموده و مسئولیت مقاله را به عهده می گیرد. امضای همه نویسندگان بایستی در فرم تعهد ضمیمه و بصورت فایل تصویری در قسمت فایل های پیش نیاز ارسال گردد. در غیر این‌صورت فصلنامه از ارسال مقاله به داوری معذور خواهد بود. نویسنده باید اطمینان حاصل کند که مقاله ارسالی بدون اشتباه گرامری و املایی و یا چاپی باشد. مقالات باید حاصل تلاشهای علمی و پ‍ژوهشی نویسنده باشد. استفاده از یافته های علمی نویسندگان دیگر بر اساس رعایت قوانین حق مولف باشد و مسئولیت هر گونه تخطی از قوانین بر عهده نویسنده مقاله می باشد.
7. چنانچه مقاله ای از سوی داوران اصلاحات بخورد نویسنده حداکثر یک ماه فرصت ویرایش دارد و پس از آن مقاله به حالت رد شده درمی آید. 

جهت دریافت فرم تعهدنامه نویسندگان مقالات اینجا کلیک نمایید.

جهت دریافت فرم تعارض منافع اینجا کلیک کلیک کنید.