اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر سید محمد علوی

حسابداری دکترای حسابداری

alaviiacpa.ir

سردبیر

دکتر زهرا پورزمانی

حسابداری استاد دانشگاه آزاد اسلامی

pourzamaniiacpa.ir
0000-0001-6539-0730

مشاور علمی

دکتر فریدون رهنمای رود پشتی

مدیریت مالی استاد دانشگاه آزاد اسلامی

rahnamaiiacpa.ir
0000-0002-1467-9072

اعضای هیات تحریریه

دکتر محمدعلی باقرپور ولاشانی

حسابداری دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد

bagherpourum.ac.ir
0000-0002-0255-0810

دکتر آزیتا جهانشاد

حسابداری دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی

jahanshadiacpa.ir
0000-0002-6897-937x

دکتر سید حسین سجادی

حسابداری استاد دانشگاه شهید بهشتی

sajadiiacpa.ir
0000-0003-2796-9754

دکتر علی اکبر عرب مازار

سیستم های اقتصادی استاد دانشگاه شهید بهشتی

arabmazariacpa.ir

دکتر احمد خدامی پور

حسابداری استاد دانشگاه شهید باهنر کرمان

khodamipouruk.ac.ir
0000-0002-1620-0096

دکتر مهدی صالحی

حسابداری استاد دانشگاه فردوسی مشهد

mehdi.salehium.a.ir
0000-0003-2698-9817

اعضای مشورتی هیات تحریریه

دکتر محمد اسماعیل فدایی نژاد

مدیریت مالی دانشیار دانشگاه شهید بهشتی

fadaeenejadiacpa.ir
0000-0003-2748-1396

اعضای هیات تحریریه

دکتر علی رضا فضل زاده

حسابداری دانشیار دانشگاه تبریز

fazlzadehiacpa.ir
0000-0001-6243-489x

دکتر شهناز مشایخ

حسابداری دانشیار دانشگاه الزهرا(س)

shahnaz_mashayekhyahoo.com
0000-0002-3723-4295

دکتر حمید رضا وکیلی فرد

مدیریت مالی دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی

vakilifardiacpa.ir

اعضای هیات تحریریه بین المللی

دکتر حمید پورجلالی

حسابداری استاد حسابداری دانشگاه هاوایی ایالات متحده امریکا

shidler.hawaii.edu/directory/hamid-pourjalali/soa
hamidhawaii.edu
0000-0002-1447-9505

دکتر حسن یزدی فر

حسابداری استاد حسابداری و رئیس گروه حسابداری و مالی و اقتصاد ، دانشگاه بورنموث، انگلستان

hyazdifarbournemouth.ac.uk
0000-0003-3023-2534

مدیر داخلی

دکتر مژده کدخدایی الیادرانی

حسابداری مدیر اجرایی

kadkhodaeeiacpa.ir
0000-0002-7107-6382