اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر سید محمد علوی

دکترای حسابداری

alaviiacpa.ir

سردبیر

دکتر زهرا پورزمانی

استاد دانشگاه آزاد اسلامی

pourzamaniiacpa.ir

مشاور علمی

دکتر فریدون رهنمای رود پشتی

استاد دانشگاه آزاد اسلامی

rahnamaiiacpa.ir

اعضای هیات تحریریه

دکتر محمدعلی باقرپور ولاشانی

دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد

bagherpourum.ac.ir

دکتر محمدرضا پور ابراهیمی

استادیار دانشگاه تهران

pourebrahimiiacpa.ir

دکتر آزیتا جهانشاد

دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی

jahanshadiacpa.ir

دکتر سید حسین سجادی

استاد دانشگاه شهید بهشتی

sajadiiacpa.ir

دکتر علی اکبر عرب مازار

استاد دانشگاه شهید بهشتی

arabmazariacpa.ir

دکتر احمد خدامی پور

استاد دانشگاه شهید باهنر کرمان

khodamipouruk.ac.ir

دکتر مهدی صالحی

استاد دانشگاه فردوسی مشهد

mehdi.salehium.a.ir

دکتر محمد اسماعیل فدایی نژاد

دانشیار دانشگاه شهید بهشتی

fadaeenejadiacpa.ir

دکتر علی رضا فضل زاده

دانشیار دانشگاه تبریز

fazlzadehiacpa.ir

دکتر شهناز مشایخ

دانشیار دانشگاه الزهرا(س)

shahnaz_mashayekhyahoo.com

دکتر حمید رضا وکیلی فرد

دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی

vakilifardiacpa.ir

اعضای هیات تحریریه بین المللی

دکتر ذبیح الله رضایی

استاد حسابداری دانشگاه ممفیس ایالات متحده آمریکا

zrezaeememphis.edu

دکتر حسن یزدی فر

استاد حسابداری و رئیس گروه حسابداری و مالی و اقتصاد ، دانشگاه بورنموث، انگلستان

hyazdifarbournemouth.ac.uk

مدیر داخلی

دکتر مژده کدخدایی الیادرانی

مدیر اجرایی

kadkhodaee.mojdehyahoo.com