اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر سید محمد علوی

دکترای حسابداری

alaviiacpa.ir

سردبیر

دکتر زهرا پورزمانی

استاد دانشگاه آزاد اسلامی

pourzamaniiacpa.ir

اعضای هیات تحریریه

دکتر محمد رضا پور ابراهیمی

استادیار دانشگاه تهران

pourebrahimiiacpa.ir

دکتر آزیتا جهانشاد

دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی

jahanshadiacpa.ir

دکتر فریدون رهنمای رود پشتی

... استاد دانشگاه آزاد اسلامی

rahnamaiiacpa.ir

دکتر سید حسین سجادی

استاد دانشگاه شهید بهشتی

sajadiiacpa.ir

دکتر محمد اسماعیل فدایی نژاد

دانشیار دانشگاه شهید بهشتی

fadaeenejadiacpa.ir

دکتر علی رضا فضل زاده

دانشیار دانشگاه تبریز

fazlzadehiacpa.ir

دکتر علی اکبر عرب مازار

استاد دانشگاه شهید بهشتی

arabmazariacpa.ir

دکتر حمید رضا وکیلی فرد

دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی

vakilifardiacpa.ir