نویسنده = رسول برادران حسن زاده
ارتباط فشار حق‌الزحمه حسابرسی و کیفیت حسابرسی

دوره 3، شماره 10، فروردین 1402، صفحه 116-139

10.22034/jpar.2023.1988181.1137

فرشید کاظم دخت؛ رسول برادران حسن زاده