نویسنده = غلام عباس عزتی شالقونی
تاثیر مولفه های شخصیتی حسابرس و صاحبکار بر توسعه نگرش مذهبی و کیفیت حسابرسی

دوره 4، شماره 14، فروردین 1403، صفحه 56-87

10.22034/jpar.2023.2004069.1173

غلام عباس عزتی شالقونی؛ سیده محبوبه جعفری؛ رویا دارابی