کلیدواژه‌ها = عوامل مرتبط با ویژگی‌های حاکمیت شرکتی