کلیدواژه‌ها = محیط کنترلی
محیط کنترلی و حسابرسی بخش عمومی

دوره 2، شماره 7، مرداد 1401، صفحه 136-164

10.22034/jpar.2022.557019.1096

عارف فروغی؛ علیرضا رحیمی؛ فاطمه شهاب الدینی