بررسی اثر تعدیل‌کنندگی اهمیت صاحب‌کار بر رابطه بین تغییر اظهارنظر حسابرسی و چرخش شریک مؤسسه حسابرسی

دوره 2، شماره 5، اسفند 1400، صفحه 70-98

10.22034/jpar.2022.549057.1077

بهزاد بهمن دوست؛ رضا گنجی پور؛ حمید زارعی؛ حسین جعفری جم؛ علیرضا ممتازیان


تبیین تکنیک های حسابداری و حسابرسی دادگاهی و به کارگیری آن در تشخیص ورشکستگی

دوره 2، شماره 7، مرداد 1401، صفحه 80-104

10.22034/jpar.2022.552665.1087

محمدحسین قائمی؛ منیره شاهسوند؛ ابوالفضل محبی


موانع اجرای حسابرسی فناوری اطلاعات در ایران

دوره 3، شماره 12، مهر 1402، صفحه 88-105

10.22034/jpar.2023.1996238.1147

کاوه پرندین؛ جواد دوست جباریان؛ محسن عالی خانی


پارادایم های حسابرسی نوین

دوره 1، شماره 4، آذر 1400، صفحه 96-118

10.22034/jpar.2022.545540.1071

یاسمن پزشک؛ فریدون رهنمای رودپشتی


ارائه چارچوبی برای الگوهای تفکر تحلیلی حسابرسان: با رویکرد تحلیل تم و مدل‌سازی بازنمایی سیستمی

دوره 3، شماره 11، تیر 1402، صفحه 102-131

10.22034/jpar.2023.1999301.1149

نبی زنده دل؛ علی اکبر فرزین فر؛ حسن قدرتی؛ حسین جباری؛ مهدی صفری گرایلی


تبیین نقش توانایی مدیریت و مدیریت ریسک سازمانی بر اظهار نظر حسابرس در مورد تداوم فعالیت

دوره 2، شماره 7، مرداد 1401، صفحه 106-135

10.22034/jpar.2022.556349.1092

فاطمه یاری؛ علیرضا مهرآذین؛ رضا یاریفرد؛ ابوالقاسم مسیح آبادی


ویژگی های روانشناختی حسابرسان و تاخیر در گزارش حسابرسی

دوره 3، شماره 12، مهر 1402، صفحه 106-127

10.22034/jpar.2023.2004106.1174

پیمان امان؛ هدی همتی؛ حمیدرضا کردلوئی


تاثیر بحران ناشی از همه‌گیری ویروس‌ دستگاه تنفسی بر کیفیت حسابرسی

دوره 2، شماره 6، خرداد 1401، صفحه 112-128

10.22034/jpar.2022.551241.1083

مهدی مرادی؛ ابوالفضل سلیمانی؛ مهدیه شکریان برنجستانکی


ارتباط فشار حق‌الزحمه حسابرسی و کیفیت حسابرسی

دوره 3، شماره 10، فروردین 1402، صفحه 116-139

10.22034/jpar.2023.1988181.1137

فرشید کاظم دخت؛ رسول برادران حسن زاده


اعتماد اجتماعی ، هویت اخلاقی و تجاری سازی حرفه حسابرسی

دوره 3، شماره 12، مهر 1402، صفحه 128-141

10.22034/jpar.2023.2003729.1172

سید محمد باقرآبادی؛ هاشم نیکومرام


تأثیر عوامل سازمانی و محیطی در پذیرش ابزارها و تکنیک‌های حسابرسی به کمک رایانه

دوره 2، شماره 6، خرداد 1401، صفحه 130-148

10.22034/jpar.2022.553858.1089

محمد مرفوع؛ پیمان بایزیدی؛ عبدالباسط صالح پور