دوره و شماره: دوره 3، شماره 10، فروردین 1402، صفحه 1-139 

مقاله پژوهشی

ویژگی‌های صنعت مشتری و تغییر حسابرس

صفحه 8-27

10.22034/jpar.2023.534931.1051

محمد حسین صفرزاده؛ حسین سجادی؛ شمیم محمدی


مقاله پژوهشی

ارتباط فشار حق‌الزحمه حسابرسی و کیفیت حسابرسی

صفحه 116-139

10.22034/jpar.2023.1988181.1137

فرشید کاظم دخت؛ رسول برادران حسن زاده