اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر سید محمد علوی

حسابداری دکترای حسابداری

smalaviihu.ac.ir

سردبیر

دکتر زهرا پورزمانی

حسابداری استاد دانشگاه آزاد اسلامی

zah.poorzamaniiauctb.ac
0000-0001-6539-0730

مشاور علمی

دکتر فریدون رهنمای رود پشتی

مدیریت مالی استاد دانشگاه آزاد اسلامی

rahnamaiauctb.ac.ir
0000-0002-1467-9072

اعضای هیات تحریریه

دکتر آزیتا جهانشاد

حسابداری دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی

azi.jahanshadiauctb.ir
0000-0002-6897-937x

دکتر سید حسین سجادی

حسابداری استاد دانشگاه شهید بهشتی

h_sajadisbu.ac.ir
0000-0003-2796-9754

دکتر علی اکبر عرب مازار

سیستم های اقتصادی استاد دانشگاه شهید بهشتی

a-arabmazarsbu.ac.ir

دکتر احمد خدامی پور

حسابداری استاد دانشگاه شهید باهنر کرمان

khodamipouruk.ac.ir
0000-0002-1620-0096

دکتر مهدی صالحی

حسابداری استاد دانشگاه فردوسی مشهد

mehdi.salehium.a.ir
0000-0003-2698-9817

دکتر محمد حسین قائمی

حسابداری استاد حسابداری دانشگاه بین المللی امام خمینی

www.ikiu.ac.ir/members/?id=142&lang=0
ghaemi_dikiu.ac.ir

دکتر علی رضا فضل زاده

حسابداری دانشیار دانشگاه تبریز

fazlzadehtabrizu.ac.ir
0000-0001-6243-489x

اعضای هیات تحریریه بین المللی

دکتر حسن یزدی فر

حسابداری استاد حسابداری دانشگاه دربی انگلستان

h.yazdifarderby.ac.uk
0000-0003-3023-2534

مدیر داخلی

دکتر مژده کدخدایی الیادرانی

حسابداری مدیر اجرایی

kadkhodaeeiacpa.ir
0000-0002-7107-6382

مشاور

دکتر الناز پاک خصال

عضو دانشگاه الزهرا

az.pakkhesalgmail.com