تبیین رابطه بین کیفیت حسابرسی، استقلال حسابرس، حق‌الزحمه حسابرسی، با کیفیت گزاشگری مالی در شرکت‌های بیمه‌ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه حسابداری، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری گروه حسابداری،واحد تهران جنوب،دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

10.22034/arj.2021.245325

چکیده

باتوجه به سُودمندی که کیفیت گزارشگری مالی در اتخاذ تصمیم آگاهانه توسط استفاده‌کنندگان (ذی‌نفعان) درباره سرمایه‌گذاری در بنگاه‌های تجاری دارد، میزان حق‌الزحمه حسابرسی، حفظ استقلال حسابرس و افزایش کیفیت حسابرسی می‌تواند منجر به کاهش تصمیم‌های گزارشگری نامعقول مدیریت در رابطه با کیفیت سُود و درنهایت افزایش کیفیت گزارشگری مالی بنگاه تجاری شود، و از طرفی می‌تواند سبب ایجاد وابستگی اقتصادی میان حسابرس و صاحبکار و فراهم آوردن موجبات بروز تردیدی اساسی درباره استقلال حسابرس و پایین آمدن کیفیت حسابرسی و تغییر حق‌الزحمه حسابرسی شود که این امر موجب کاهش اعتماد عمومی (ذی‌نفعان) نسبت به کیفیت گزارشگری مالی می‌شود. بنابراین هدف از پژوهش حاضر، تبیین وجود رابطه بین کیفیت حسابرسی، استقلال حسابرس و حق‌الزحمه حسابرسی با کیفیت گزاشگری مالی در شرکت‌های بیمه می‌باشد. روش پژوهش حاضر از نظر ماهیت و محتوایی همبستگی بوده و ازآزمون فرضیه‌ها بر اساس رگرسیون چند متغیره استفاده شده و از نظر نوع هدف، جزء پژوهش‌های کاربردی و انجام پژوهش در چارچوب استدلال‌ استقرایی صورت ‌پذیرفته است. جامعه آماری آن شامل کلیه شرکت‌های بیمه‌ای در ایران می‌باشد که به منظور دست‌یابی به هدف پژوهش، دورة زمانی بین سال‌های 1392 تا 1398، به عنوان نمونه انتخاب گردیده است. نتایج بدست آمده از آزمون فرضیه‌های پژوهش، بیان کننده وجود رابطه‌ی‌ معنی‌دار و مستقیم (مثبت) بین کیفیت حسابرسی، استقلال حسابرس و حق الزحمه حسابرسی با کیفیت گزارشگری مالی در شرکت‌های بیمه‌ای در ایران می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explain the Relationship between Audit Quality, Auditor Independence, Audit Fee, and Financial Reporting Quality in Insurance Companies

نویسندگان [English]

  • roya darabi 1
  • bahram pasandideh parsa 2
  • mohammadreza hajireza 2
1 Department of accounting, faculty accounting & economic, Azad Islamic University,Tehran, Iran.
2 Head of Accounting and Management of Saipa Automotive Industry Research and Innovation Center
چکیده [English]

Given the usefulness of the quality of financial reporting in making informed decisions by users (stakeholders) about investing in businesses, Audit fees, maintaining auditor independence, and increasing audit quality can reduce unreasonable management reporting decisions regarding profit quality and ultimately increase the quality of the business's financial reporting, on the other hand, it can cause economic dependence between the auditor and the client and provide for fundamental doubts about the auditor's independence and the decline in audit quality and change in audit fees.This will reduce public confidence (stakeholders) in the quality of financial reporting.Therefore, the purpose of this study is to explain the relationship between audit quality, auditor independence and audit fees with the quality of financial reporting in insurance companies.The method of the present study was correlational in nature and content and hypothesis testing based on multivariate regression was used and in terms of the type of purpose, it has been part of applied research and the research has been done in the framework of inductive reasoning. Its statistical population includes all insurance companies in Iran In order to achieve the research goal, the period between 2014 to 2020, has been selected as a sample.The results of the test of research hypotheses indicate a significant and direct (positive) relationship between audit quality, auditor independence and audit fees with the quality of financial reporting in insurance companies in Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Audit quality
  • Auditor Independence
  • Audit Fee
  • Financial reporting quality
  • Stakeholder ownership structure