بررسی عوامل مؤثر بر اثربخشی حسابرسی داخلی و ارزیابی نقش حسابرسی داخلی در مدیریت ریسک و کنترل‌های داخلی بانک کشاورزی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد حسابداری، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

2 استادیار حسابداری، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

چکیده

هدف این پژوهش بررسی عوامل مؤثر بر اثربخشی حسابرسی داخلی و ارزیابی نقش این واحد در مدیریت ریسک و کنترل‌های داخلی بانک کشاورزی است. این پژوهش از حیث هدف یک پژوهش کاربردی و هم‌چنین، از دسته پژوهش‌های پیمایشی و توصیفی است. داده‌های مورد نیاز از 78 نفر از صاحب‌نظران بانکی در رده‌های مختلف سازمانی شامل حسابرسان داخلی و بازرسان، مدیران ارشد و کارشناسان مسئول بانک کشاورزی به وسیله پرسش‌نامه در سال 1398جمع‌آوری شد. تجزیه و تحلیل فرضیه‌های پژوهش با استفاده از نرم‌افزار SPSS و روش آماری معادلات ساختاری با استفاده از نرم‌افزار Smart PLS انجام گردید. نتایج پژوهش نشان داد که عوامل استقلال حسابرسی داخلی، صلاحیت حسابرسان داخلی، حمایت مدیریت از حسابرسی داخلی، اندازه حسابرسی داخلی و ارتباط حسابرسان داخلی و مستقل بر اثربخشی حسابرسی داخلی تأثیر مثبت معناداری دارند. هم‌چنین اثربخش بودن حسابرسی داخلی باعث بهبود کنترل‌های داخلی بانک می‌شوند اما بر بهبود مدیریت ریسک بانک تأثیر معناداری ندارد. بر اساس نتایج پژوهش بهتر است ضمن مشارکت حسابرسان داخلی با مدیریت ریسک در فرایند ارزیابی ریسک، تنظیم برنامه حسابرسی داخلی با نگرش مبتنی بر ریسک برای شناسایی اولویت‌های فعالیت حسابرسان داخلی، زمینه اثربخشی مؤثرتر حسابرسی داخلی را در بانک کشاورزی فراهم نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating Factors Influencing the Internal Audit Effectiveness and Evaluating Internal Audit Role in Risk Management and Internal Controls of Keshavarzi Bank

نویسندگان [English]

  • Katayoun Barkhordar 1
  • Amin Nazemi 2
  • Navid Reza Namazi 2
1 Shiraz University
2 Accounting Department, School of Economics, Management and Social Sciences, Shiraz University
چکیده [English]

The purpose of this study is investigating factors that influencing the internal auditing effectiveness and then evaluating the role of this department in risk management and internal controls of Keshavarzi bank. This research is applied and a descriptive. Required data were collected from 78 bank experts in different organizational categories including internal auditors and inspectors, senior managers and experts in charge of Keshavarzi bank by questionnaire in 2019. The research hypotheses were analyzed by using SPSS software and the statistical method of Smart PLS software with structural equation modeling. The results showed that the factors of internal auditing independence, internal auditor's competence, management support of internal audit, internal auditing size and the relationship of internal and independent auditors had a significant positive effect on the effectiveness of internal auditing. Also, the effectiveness of internal auditing improves the bank's internal controls but does not have a significant impact on improving bank risk management. Based on the results of this study, it is better to involve internal auditors with risk management in the risk assessment process, setting up an internal auditing program with a risk-based approach to identify the priorities of the internal auditors' activity, to providing a more effective internal audit in Keshavarzi bank.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Internal Audit Effectiveness
  • Internal Auditors Independence
  • Relationship between Internal and Independent Auditors
  • Management Support
  • Internal Controls