تأثیر افشای مسئولیت‌پذیری اجتماعی بر ریسک حسابرسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مربی حسابداری، دانشکده علوم انسانی، مجتمع آموزش عالی سراوان، سراوان، ایران

2 استاد حسابداری، دانشگاه بورنموث، انگلستان.

3 کارشناسی ارشد حسابداری، دانشکده مدیریت و اقتصاد،دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

10.22034/arj.2021.243327

چکیده

طبق استانداردهای حسابرسی، پس از آن‌که واحد مورد رسیدگی اطلاعات مالی و غیرمالی در مورد عملیات شرکت را افشا می‌نماید، حسابرس باید این اطلاعات را مورد ارزیابی قرار دهد. عملکرد مسئولیت‌پذیری اجتماعی از جمله این اطلاعات بوده و حسابرس در ارزیابی ریسک حسابرسی به آن توجه می‌نماید. ازاین‌رو، هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی رابطه بین افشای مسئولیت‌پذیری اجتماعی و ریسک حسابرسی در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در این پژوهش، افشای مسئولیت‌پذیری اجتماعی با استفاده از روش تحلیل محتوی و ریسک حسابرسی با شاخص حق‌الزحمه حسابرسی اندازه‌گیری شده است. فرضیۀ پژوهش برای 93 شرکت طی سال‌های 1391 تا 1398 با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی آزمون شده است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد بین افشای مسئولیت‌پذیری اجتماعی و ریسک حسابرسی رابطه معنادار و مثبتی وجود دارد که با استفاده از روش‌های پنل دیتا با اثرات تصادفی و حداقل مربعات تعمیم‌یافته نیز مورد تأیید قرار گرفت. با افزایش افشای مسئولیت‌پذیری اجتماعی، ریسک حسابرسی و به‌تبع آن حق‌الزحمه حسابرسی بیشتر می‌شود. این نتیجه به استفاده‌کنندگان از صورت‌های مالی از جمله سرمایه‌گذاران هشدار می‌دهد فقط به جنبه‌های مثبت افشای مسئولیت‌پذیری اجتماعی در ایران، توجه نکنند؛ چراکه ممکن است افشای مسئولیت‌پذیری اجتماعی ابزاری برای پوشش عملکرد ضعیف باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of Social Responsibility Disclosure on Audit Risk

نویسندگان [English]

  • Mohsen Dahmarde Ghaleno 1
  • Hassan Yazdifar 2
  • Hamid Zarei 3
1 Faculty member of Higher Educational Complex of Saravan, Saravan, Iran.
2 Bournemouth University, Accounting, Finance & Economics, Bournemouth University, BH8 8EB, Bournemouth, Dorset, UK BH8 8EB.
3 USB, & The Auditor of Supreme Audit Court of Fars Province.
چکیده [English]

According to the Auditing Standards, the entity may attempt to disclosing financial and non-financial information about its operation, and the auditor is required to evaluate this information. Social responsibility performance is typically included in this regard, and the independent auditor should attention to such specific information in adequately assessing audit risk. The primary purpose of this academic paper is to promptly investigate the possible relationship between social responsibility disclosure and audit risk in the Tehran Stock Exchange. In this regard, the content analysis method is used to measure social responsibility disclosure, and audit risk is calculated by the audit fees. To examine the hypotheses, Based on a sample of 93 firms data are gathered covering the period 2012–2019 applies ordinary least squares regression (OLS). We subsequently observe a direct association between social responsibility disclosure and audit risk. This relationship is confirmed in a sensitivity analysis employing panel methods with random effects as well as generalized least squares. Expanding the disclosure of social responsibility may end in the higher audit risk; hence, audit fees increase. This issue warns users of financial statements, including investors, that attention to not only the positive aspects of social responsibility disclosure in Iran forgetting social responsibility disclosure can be used as a mechanism to conceal poor performance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Audit fees
  • Audit risk
  • Social Responsibility Disclosure