تبیین عوامل موثر بر اندازه موسسات حسابرسی جامعه حسابداران رسمی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری حسابداری، واحد دماوند، دانشگاه آزاد اسلامی، دماوند، ایران

10.22034/arj.2021.243329

چکیده

اندازه موسسات حسابرسی یکی از موضوعات مهم و مورد مناقشه در حرفه حسابرسی است که از آن به عنوان یکی از عوامل اثر گذار بر حسابرسی یاد شده است مهم ترین متغیری که در پژوهش های حسابرسی به آن پرداخته می شود، کیفیت حسابرسی است. پژوهش حاضر به ارزیابی عوامل تعیین کننده اندازه موسسات حسابرسی جامعه حسابداران رسمی ایران می پردازد. بازه زمانی تحقیق حاضر از سال 1391 الی 1397 می باشد. جامعه آماری این تحقیق داده های مربوط به 229 موسسه عضو جامعه حسابداران رسمی ایران شامل میزان درآمد، تعداد حسابداران رسمی در استخدام، تعداد شرکای موسسات حسابرسی، امتیاز کنترل کیفیت توسط جامعه حسابداران رسمی ایران و رتبه بندی سازمان بورس و اوراق بهادار می باشد. نتایج پژوهش نشان می دهد امتیاز کنترل کیفیت، تعداد حسابداران رسمی در استخدام، رتبه بورسی موسسات و تعداد شرکا موسسات بر اندازه موسسات تاثیر گذار است. همچنین نتایج آزمون علیت گرنجر نشان می دهد امتیاز کنترل کیفیت جامعه حسابداران رسمی علت رتبه بندی موسسات حسابرسی توسط سازمان بورس و اوراق بهادار تهران است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explaining the Effective Factors on the Size of the Audit Institutions of the Iranian association of Certified Public Accountants

نویسنده [English]

  • Alireza Aghaie
Faculty of Accounting and Management, Damavand Islamic Azad University
چکیده [English]

The size of auditing firms is one of the most important and controversial issues in the auditing profession, which has been mentioned as one of the factors affecting auditing. The present study seeks to assess the determinants of the size of the audit firms of Iran's public accountants community. The research period is from 1391 to 1397. The statistical population of this study is data on the 229 institutes of the Association of Iranian Accountants, including the amount of income, the number of CPA employed, the number of audit firms, quality control points by the Iranian association of Certified Public Accountants and the rankings of the securities and stock market organization. The results of the research show that the quality control score, the number of CPA in employment, the rating of institutions and the number of partners in institutions affect the size of enterprises. Also, Granger's causality test results indicate that the quality control rating of the community of Certified Public Accountants is the reason for the ranking of the audit firms by the Tehran Stock Exchange Organization.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Audit quality
  • Financial reporting quality
  • Audit size
  • SEC Ranking