تاثیر تخصص مالی کمیته حسابرسی بر لحن غیرعادی گزارش بررسی و تحلیل مدیریت: شواهدی از گزارش تفسیری مدیریت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حسابداری، موسسه آموزش عالی گلستان، گرگان، ایران.

2 کارشناسی ارشد حسابداری، موسسه آموزش عالی گلستان، گرگان، ایران.

3 کارشناسی ارشد حسابداری، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

4 کارشناسی ارشد حسابرسی، واحد بندرگز، دانشگاه آزاد اسلامی، بندرگز، ایران

10.22034/arj.2021.243331

چکیده

از آن جایی که نحوه لحن مدیران بر تصمیم‌گیری استفاده کنندگان گزارش‌های مالی موثر است وجود کمیته‌ای مستقل و دارای تخصص در شرکت همانند کمیته حسابرسی می‌تواند به عنوان یکی از ارکان حاکمیت شرکتی، برای نظارت چنین اقدام مدیران موثر باشد. لذا، هدف اصلی پژوهش بررسی تاثیر تخصص مالی کمیته حسابرسی بر لحن غیرعادی گزارش بررسی و تحلیل مدیریت (گزارش تفسیری مدیریت) در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران است. برای آزمون فرضیه‌ پژوهش از اطلاعات مالی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران در فاصله زمانی بین سال‌های 1396 تا 1397 استفاده شده است، به طوری‌که پس از اعمال محدودیت‌های موردنظر در این پژوهش، نمونه نهایی متشکل از 168 شرکت انتخاب گردید. پس از اندازه‌گیری متغیرهای پژوهش از تجزیه تحلیل رگرسیون خطی چند متغیره، برای آزمون فرضیه پژوهش استفاده ‌شد. آزمون فرضیه‌ نیز با استفاده از نرم‌افزار اقتصادسنجی Eviews و تکنیک‌های آماری داده‌های تلفیقی با کنترل اثرات سال و صنعت صورت پذیرفته است. نتایج حاصل از آزمون‌های آماری پژوهش نشان می‌دهد که تخصص مالی کمیته حسابرسی منجر به کاهش لحن غیرعادی گزارش تفسیری مدیریت می‌گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of the Audit Committee's Financial Expertise on the bnormal Tone of Management Discussion and Analysis Report (MD&A): Evidence from Management Interpretation Report

نویسندگان [English]

  • roohollah arab 1
  • mohammad gholamrezapoor 2
  • seyed pouria kazemi 3
  • najes amirnia 4
1 Assistant Professor, Accounting Dept, Facility Member of Golestan Institute of Higher Education, Gorgan, Iran.
2 MA in Accounting, Auditor of Behdad Hesab Aria Institute.
3 MA in Accounting
4 MA in Auditing
چکیده [English]

Since the tone of the managers influences the decision-making of the users of financial reports, the existence of independent and specialized committees in the company such as the audit committee can be effective as one of the pillars of corporate governance to monitor such actions of managers. Therefore, The main purpose of this study is to investigate the effect of the financial expertise of the audit committee on the abnormal tone of the management review and analysis report (management interpretive report) in companies listed on the Tehran Stock Exchange. To test the research hypothesis, the financial information of companies listed on the Tehran Stock Exchange in the period between 1396 to 1397 has been used, so that after applying the restrictions in this study, the final sample consisting of 168 companies was selected. After measuring the research variables, multivariate linear regression analysis was used to test the research hypothesis. The hypothesis was also tested using Eviews econometric software and statistical techniques of integrated data. The results of the statistical tests of the research show that the financial expertise of the audit committee leads to a reduction in the unusual tone of the management interpretative report.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Audit Committee Financial Expertise
  • Abnormal Tone
  • Management Management Discussion and Analysis Report
  • Management Interpretation Report