تاثیر پیچیدگی اطلاعات بر شکست حسابرسی در تقلب شرکت های (بورس اوراق بهادار تهران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشدحسابداری، دانشکده علوم اقتصادی، مدیریت و علوم مالی، دانشگاه خاتم، تهران، ایران.

2 استاد حسابداری، دانشکده علوم اقتصادی، مدیریت و علوم مالی، دانشگاه خاتم، تهران، ایران.

3 دانشجوی دکتری، گروه سازمان و مدیریت، دانشگاه صبانچی. استانبول، ترکیه

10.22034/arj.2021.243332

چکیده

یکی از بحث های مهم در حسابرسی، شکست حسابرسی در تقلب شرکت ها است که با توجه به تحقیقات قبلی و تئوری نمایندگی معاملات با اشخاص وابسته و تنوع محصول باعث پیچیدگی در حسابرسی های مالی مستقل می شود، افزایش پیچیدگی اطلاعات شرکت ها، شفافیت اطلاعات را کاهشbمی دهد و بنابراین عدم تقارن اطلاعات بین مدیران و حسابرسان را افزایش می دهد و موجب افزایش ریسک حسابرسی می شود.به منظور بررسی این فرضیه ها در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از دو نمونه 97 و 105 تایی از شرکت ها در بازه زمانی 1390 تا 1397 بهره گرفته شده است. نتایج تخمین معادلات رگرسیونی لاجیت وجود روابط معنی داری را بین پیچیدگی اطلاعات ناشی از معاملات با اشخاص وابسته، با شکست حسابرسی نشان نمی دهد. نتایج تخمین معادلات رگرسیونی لاجیت فرضیه دوم وجود روابط معنی داری و مثبت را بین پیچیدگی اطلاعات ناشی از تنوع محصول، با شکست حسابرسی نشان می دهد. به عبارتی این تحقیق نشان می دهد که حسابرسان زمانی که شرکت دارای تنوع محصول است، باید به ارائه کار حرفه ای حسابرسی توجه کنند. هرچند این نتایج با یافته های برخی تحقیقات مشابه در ادبیات همخوانی دارد، با این وجود پیشنهاداتی جهت انجام مطالعات بیشتر برای یافتن متغیرهای تاثیرگذار بر شکست حسابرسی در ایران ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The impact of information complexity on audit failures from corporate fraud

نویسندگان [English]

  • alireza hemmati 1
  • rezvan hejazi 2
  • Eldar Sedaghatparast 3
1 Accounting, College of Management and Finance, Khatam University, Tehran, Iran.
2 Professor at Khatam University, Faculty of Accounting and Management
3 PhD student, organization and management of Sabanci University. Istanbul, Turkey
چکیده [English]

One of the important issues in auditing is the failure of auditing in corporate fraud, which according to previous research and the theory of agency representation with related parties and product diversity complicates independent financial audits, increasing the complexity of corporate information, information transparency Reduces and therefore increases the information asymmetry between managers and auditors and increases audit risk. In order to test these hypotheses in the companies listed on the Tehran Stock Exchange, two samples of 97 and 105 companies in the period 1390 to 1397 have been used. The results of estimating logit regression equations do not show any significant relationship between the complexity of information resulting from transactions with related parties, with audit failure. The results of estimating the logit regression equations of the second hypothesis show the existence of significant and positive relationships between the complexity of information resulting from product diversity, with audit failure. In other words, this research shows that when auditors have a variety of products, auditors, They should pay attention to the presentation of professional audit work. Although these results are consistent with the findings of some similar studies in the literature, nevertheless, suggestions have been made for further studies to find variables affecting audit failure in Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Audit failure
  • Corporate fraud
  • Information complexity
  • Relatedparty transactions
  • Diversification