تاثیر پیچیدگی اطلاعات بر شکست حسابرسی در تقلب شرکت های (بورس اوراق بهادار تهران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشدحسابداری، دانشکده علوم اقتصادی، مدیریت و علوم مالی، دانشگاه خاتم، تهران، ایران.

2 استاد حسابداری، دانشکده علوم اقتصادی، مدیریت و علوم مالی، دانشگاه خاتم، تهران، ایران.

3 دانشجوی دکتری، گروه سازمان و مدیریت، دانشگاه صبانچی. استانبول، ترکیه

چکیده

یکی از بحث های مهم در حسابرسی، شکست حسابرسی در تقلب شرکت ها است که با توجه به تحقیقات قبلی و تئوری نمایندگی معاملات با اشخاص وابسته و تنوع محصول باعث پیچیدگی در حسابرسی های مالی مستقل می شود، افزایش پیچیدگی اطلاعات شرکت ها، شفافیت اطلاعات را کاهشbمی دهد و بنابراین عدم تقارن اطلاعات بین مدیران و حسابرسان را افزایش می دهد و موجب افزایش ریسک حسابرسی می شود.به منظور بررسی این فرضیه ها در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از دو نمونه 97 و 105 تایی از شرکت ها در بازه زمانی 1390 تا 1397 بهره گرفته شده است. نتایج تخمین معادلات رگرسیونی لاجیت وجود روابط معنی داری را بین پیچیدگی اطلاعات ناشی از معاملات با اشخاص وابسته، با شکست حسابرسی نشان نمی دهد. نتایج تخمین معادلات رگرسیونی لاجیت فرضیه دوم وجود روابط معنی داری و مثبت را بین پیچیدگی اطلاعات ناشی از تنوع محصول، با شکست حسابرسی نشان می دهد. به عبارتی این تحقیق نشان می دهد که حسابرسان زمانی که شرکت دارای تنوع محصول است، باید به ارائه کار حرفه ای حسابرسی توجه کنند. هرچند این نتایج با یافته های برخی تحقیقات مشابه در ادبیات همخوانی دارد، با این وجود پیشنهاداتی جهت انجام مطالعات بیشتر برای یافتن متغیرهای تاثیرگذار بر شکست حسابرسی در ایران ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها