تاثیر افشاییات گزارش حسابرس بر شکست کسب و کارها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حسابداری و مدیریت، موسسه‌ آموزش عالی بصیر آبیک، قزوین، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری، موسسه آموزش عالی بصیر آبیک، قزوین، ایران

چکیده

یکی از راه‌هایی که می‌‌توان با استفاده از آن به بهره‌گیری مناسب از فرصت‌های سرمایه‌گذاری و تخصیص بهتر منابع کمک کرد، پیش‌بینی درماندگی مالی است. از این‌رو، گزارش های حسابرسی و افشاییات آن ها نقش مهمی در پیش بینی ورشکستگی و درماندگی مالی شرکت ها ایفا می نمایند. ارزیابی اثربخشی گزارش‌های حسابرسی در شناسایی شرکت‌های ورشکسته و مقایسه‌ی آن با توان پیش‌بینی ورشکستگی توسط متغیرهای مالی می‌تواند مفید باشد. در این پژوهش به بررسی اثر افشاییات گزارش حسابرس بر شکست کسب و کارها در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال 1393 تا 1398 پرداخته شده است. برای بررسی این موضوع، افشائیات گزارش حسابرس متغیرمستقل و شکست کسب و کار متغیر وابسته در نظر گرفته شده است. نتایج نشان می‌دهد محتوای افشائیات گزارش حسابرس بر شکست کسب وکار تاثیر گذار است؛ به علاوه فاکتورهای داخلی و خارجی مرتبط با افشائیات گزارش حسابرس بر پیش بینی شکست کسب وکار تاثیرمی‌گذارند.

کلیدواژه‌ها