تأثیر جهت‌گیری استراتژیک مؤسسات حسابرسی بر انتظار تداوم رابطه با مشتری با توجه به نقش میانجی کیفیت رابطه با مشتری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد حسابداری،واحد علوم تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، خراسان رضوی، ایران

2 دانشیار گروه حسابداری، واحد نیشابور، دانشگاه آزاد اسلامی،خراسان رضوی، ایران

چکیده

جهت‎ گیری استراتژیک علاوه‎بر ایجاد نتایج ملموس در رابطه سازمان با متغیرهای محیطی موجب شکل‎گیری ذهنیت‎هایی در ذهن افراد از کیفیت رابطه سازمان با متغیرهای محیطی می‏شود. هدف از این مطالعه بررسی تأثیر متغیر جهت‎گیری استراتژیک بر متغیر انتظار تداوم رابطه با مشتری با توجه به نقش میانجی کیفیت رابطه با مشتری است. جامعه آماری تحقیق شامل مدیران و حسابرسان مؤسسات حسابرسی سازمان‎های پذیرفته‎شده در سازمان بورس و اوراق بهادار تهران است و اعضای نمونه تحقیق از طریق نمونه‎گیری تصادفی انتخاب شدند. برای آزمون فرضیات تحقیق، با استفاده از پرسشنامه استاندارد از نمونه با تعداد دویست و دو نفر داده جمع‎آوری شد. داده‎های جمع‎آوری شده با استفاده‎از نرم‎افزار SPSS و نرم افزار PLS SMART تجزیه‎وتحلیل شد. یافته‎ها نشان‎از تأثیر مثبت جهت‎گیری استراتژیک بر کیفیت رابطه با مشتری و انتظار تداوم رابطه با مشتری دارد. یافته‎های تحقیق همچنین نشان از نقش میانجی کیفیت رابطه با مشتری در رابطه‎ی بین جهت‎گیری استراتژیک و انتظار تداوم رابطه با مشتری دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of strategic orientation of auditing firms on the expectation of continuing customer relationship with respect to the mediating role of customer relationship quality

نویسندگان [English]

  • saide ka,ali 1
  • mohamadreza shorvarzi 2
1 Accounting, Research Sciences Branch, Khorasan Razavi
2 Accounting, Azad University, Neishabour Branch
چکیده [English]

Strategic orientation, in addition to creating tangible results in the relationship between the organization and environmental variables, causes the formation of mentalities in the minds of people about the quality of the organization's relationship with environmental variables. The purpose of this study is to investigate the effect of strategic orientation variable on the expectation of customer relationship continuity with respect to the mediating role of customer relationship quality. The statistical population of the study includes managers and auditors of auditing firms of organizations listed in the Tehran Stock Exchange and Securities Organization and members of the research sample were selected through random sampling. To test the research hypotheses, data were collected from a sample of two hundred and two people using a standard questionnaire. The collected data were analyzed using SPSS software and PLS SMART software. Findings show a positive effect of strategic orientation on the quality of customer relationship and expectation of continued customer relationship. The research findings also indicate the mediating role of customer relationship quality in the relationship between strategic orientation and customer relationship expectation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Auditing firms
  • strategic orientation
  • quality of customer relationship and continuity of customer relationship