مدیریت تعارض حسابرس در رابطه بین تعارض درک شده و ارزیابی ریسک تقلب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیارگروه حسابداری،واحدرودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران.

2 دانشجوی دکتری حسابداری، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد‌ اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

 مدیریت تعارض در رابطه بین تعارض و عملکرد حسابرس نقش مهمی دارد. هدف از مطالعه حاضر نقش مدیریت تعارض بین تعارض‌ درک ‌شده و عملکرد حسابرس از ارزیابی ریسک تقلب است.  نمونه نهایی آماری این پژوهش شامل 283 نفر از حسابرسان شاغل در موسسات حسابرسی است. روش گردآوری داده‌ها پیمایشی در قالب پرسشنامه بوده و به منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها از مدل معادلات ساختاری استفاده شده است. شواهد این پژوهش نشان می‌دهد که نه تنها فرض تعدیل‌گری سبک‌های مدیریت تعارض حسابرس در رابطه بین تعارض ‌درک شده و عملیات ارزیابی ریسک تقلب را نمی‌توان رد کرد، بلکه فرض تاثیر تعارض بر عملکرد حسابرس نیز مورد تائید قرار گرفت. نتایج حاصل از بررسی‌ها حاکی از آن است که حسابرسان با انتخاب روش‌های مدیریت تعارض می‌توانند تعارض فی ‌ما ‌بین را کنترل نموده و در ارزشیابی ریسک تقلب بکار گیرند. افزون براین، ارزیابی ریسک تقلب توسط تعارض درک شده حسابرس تاثیر می‌پذیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Auditor Conflict Management in relationship between Perceived Conflict and Fraud risk assessment

نویسندگان [English]

  • Narges ٰYazdanian 1
  • Susan ٰzolfi 2
1 Assistant Professor of Accounting, Department of Accounting, Rudehen Branch, Islamic Azad University, Rudehen, Iran,
2 Assistant Professor of Accounting, Department of Accounting, Rudehen Branch, Islamic Azad University, Rudehen, Iran
چکیده [English]

Objective: Conflict management plays an important role in the relationship between conflict and the auditor's performance. The Objective of this study is the role of conflict management between perceived conflict and the auditor performance of the fraud risk assessment.
Methods: The final statistical sample of this study includes 283 auditors who works in audit firms. The method of data collection was a survey in questionnaire and in order to data analysis have been used the structural equation model and Smart PLS-3 software.
Results: The evidence of this study shows that not only do not be rejected the hypotheses of adjusting conflict management styles in the relationship between perceived conflict and the auditor's fraud risk assessment, but also the hypotheses of the effect of the conflict can be confirmed on the auditor's performance.
Conclusion: The results of this study indicate that by choosing conflict management styles, auditors can control the conflict and use at the fraud risk assessment. The relationship between perceived conflict and the auditor's performance of the fraud risk assessment can be moderated. In addition, the risk assessment of fraud is affected by the auditor's perceived conflict.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Conflict Management"
  • "Perceived Conflict"
  • " Fraud risk assessment"