مدل کیفی خوانایی گزارشگری مالی مبتنی بر مولفه‌های اخلاق، مسئولیت اجتماعی و مدیریت لحن و اولویت‌بندی شاخص ها در موسسات حسابداری و حسابرسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه حسابداری، واحد بوشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، بوشهر، ایران

چکیده

گزارش‌های مالی، از جمله مهم‌ترین منابع اطلاعاتی برای قانون‌گذاران، سهامداران، تحلیل‌گران و سایر ذی‌نفعان به شمار می‌آیند. این گزار‌ش‌ها در صورتی که قابل فهم باشند، برای استفاده‌کنندگان مفید خواهند بود. بنابراین خوانایی ‌‌گزارش‌های مالی در موسسات حسابداری و حسابرسی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. مطالعه حاضر یک پژوهش آمیخته آکتشافی است که با هدف ارائه مدل کیفی خوانایی گزارشگری مالی مبتنی افشای مسئولیت اجتماعی، اخلاق حرفه‌ای و مدیریت لحن (لحن گزارشگری) و اولویت‌بندی آن‌ها در موسسات حسابداری و حسابرسی صورت پذیرفته است. مدل کیفی پژوهش شامل 3 سازه اصلی (افشای مسئولیت اجتماعی، اخلاق حرفه‌ای و مدیریت لحن (لحن گزارشگری) است که هر سازه از 3 معیار تشکیل شده است و هر معیار دارای 3 زیرمعیار می‌باشد. در بخش اولویت‌بندی (بر مبنای تکنیک ترجیحات غیرخطی فازی)، شاخص‌های مهارت، صلاحیت و گزارشگری حرفه‌ای، مدیریت سود تعهدی، واقعی و گزارشگری متقلبانه، ارائه اطلاعات صحیح و واقع بینانه به ترتیب به عنوان مهمترین شاخص‌های اخلاق حرفه‌ای، مدیریت لحن و افشای مسئولیت اجتماعی، انتخاب شدند. با توجه به اینکه افشای مسئولیت اجتماعی، اخلاق حرفه‌ای و مدیریت لحن (لحن گزارشگری)، از جمله عواملی هستند که علی‌رغم اینکه بر خوانایی گزارشگری مالی تاثیر دارند، کمتر مورد توجه قرار گرفته ‌است که در پژوهش حاضر مورد مطالعه قرار گرفتند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Providing qualitative model of financial reporting based on the components of ethics, social responsibility and tone management and prioritization of indicators in accounting and auditing firms

نویسندگان [English]

  • rohallah vafaeipoor
  • mostafa ghasemi
  • abdolreza mohseni
PhD student in accounting, Bushehr Azad University
چکیده [English]

Financial reporting is one of the most important sources of information for legislators, shareholders, analysts and other stakeholders. These reports will be useful to users if they are understandable. Therefore, the readability of financial statements is of particular importance.
Research Method: The present study is an exploratory combined research that aims to provide a qualitative model of financial reporting readability based on disclosure of social responsibility, professional ethics and tone management (reporting tone) and their prioritization.
Results: The qualitative model of the research includes 3 main structures (disclosure of social responsibility, professional ethics and tone management (reporting tone) that each structure consists of 3 criteria and each criterion has 3 sub-criteria. In the prioritization section (based on fuzzy nonlinear preferences technique), indicators of skill, competence and professional reporting, accrued earning management, real and fraudulent reporting, providing accurate and realistic information were selected as the most important ethical indicators, respectively.
Conclusion: One of the main purposes of financial reporting is to provide the information needed to make decisions to the organization's stakeholders or market analysts. Considering that social responsibility disclosure, professional ethics and tone management (reporting tone) are among the factors that have received less attention, despite their effects on readability of financial reporting, they have been discussed in the present study

کلیدواژه‌ها [English]

  • financial reporting readability
  • Social Responsibility Disclosure
  • Professional Ethics
  • tone management
  • Prioritization