آزمون نگرش حسابرسان نسبت به فعالیت‌های بازاریابی در بین اعضای جامعه حسابداران رسمی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه حسابداری، واحد چالوس، دانشگاه آزاد اسلامی، چالوس، ایران

10.22034/jpar.2022.248650

چکیده

تشکیل جامعه حسابداران رسمی و خصوصی سازی در بازار حسابرسی، موجب شکست انحصار سازمان حسابرسی و افزایش رقابت در بازار حسابرسی گردید. بر این اساس مفهوم بازاریابی و رقابت‌پذیری در حرفه حسابرسی مورد توجه قرار گرفت. از این رو تحقیق حاضر نگرش حسابرسان نسبت به فعالیت‌های بازاریابی را در میان حسابرسان بخش خصوصی مورد مطالعه قرار می‌دهد. پژوهش حاضر از بعد هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت، اکتشافی است و به لحاظ رویکرد از نوع آمیخته(کیفی و کمّی) می باشد. برای توسعه مقیاس استراتژی‌های بازاریابی در بخش کیفی از مصاحبه عمیق استفاده شده است، به گونه‌ای که محقق در دو نوبت با 28 تن حسابدار رسمی مصاحبه تلفنی انجام داده است. جامعه آماری پژوهش، حسابرسان شاغل در بخش خصوصی می باشد. داده‌های مورد نیاز این پژوهش از طریق نمونه‌گیری تصادفی ساده به وسیله توزیع پرسشنامه بین 289 تن از حسابرسان شاغل در تهران جمع آوری گردید. نتایج پژوهش نشان داد نگرش حسابرسان ایرانی نسبت به فعالیت های بازاریابی مثبت است. همچنین بین نگرش حسابرسان نسبت به فعالیت‌های بازاریابی از جنبه تجربه حرفه‌ای و سن تفاوت معناداری وجود دارد. اما بین نگرش حسابرسان نسبت به فعالیت‌های بازاریابی از جنبه موقعیت شغلی و جنسیت هیچگونه تفاوتی وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Test Auditors' Attitude to Marketing Activities between Members of Iranian Association of Certified Public Accountants

نویسنده [English]

  • Mehdi Maranjory
Department of Accounting, chalous Branch, Islamic Azad University, chalous, Iran
چکیده [English]

The foundation of Association of Certified Public Accountants and privatization in the audit market led to the failure of Audit Office monopoly and increased competition in the audit market. Therefore, the concept of marketing and competitiveness became the subject of interest in auditing profession. This research is an applied in terms of research purpose, exploratory in terms of nature and Mix Method(qualitative and quantitative) research in terms of approach. In-depth interviews were used for developing the scale of marketing activities; to this end, the researcher made telephone interviews with 28 certified public accountants (CPA) in two turns. The statistical population includes private sector auditors. Using a simple random sampling, a questionnaire distributed among 289 auditors working in Tehran.. The results showed that Iranian auditors` attitude is positive regarding marketing activities. A significant difference is found between auditors` attitude to marketing activities and age concerning professional experience. Auditors` attitude to marketing activities, however, is not found to have a difference concerning career position and gender.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Auditors Attitude
  • Marketing Activities
  • Certified Public Accountants