تاثیر جنسیت شریک موسسه حسابرسی بر ریسک سقوط آتی قیمت سهام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استان مازندران- بابلسر- دانشگاه مازندران

2 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد حسابداری، حسابرس موسسه بهداد حساب آریا.

3 استادیار گروه حسابداری، موسسه آموزش عالی گلستان، گرگان، ایران.

4 گروه حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد

10.22034/jpar.2022.248651

چکیده

زنان حسابرس به دلیل ریسک‌گریز بودن و داشتن اصول اخلاقی بالا و همچنین ریسک بالای دادرسی با تلاش و رسیدگی بیشتر در انجام حسابرسی، نقش مهمی در شناسایی و جلوگیری رفتارهای فرصت‌طلبانه مدیران، تقویت شفافیت محیط اطلاعاتی و کیفیت گزارشگری مالی دارند و مانع تجمیع توده‌ای از اطلاعات و اخبار منفی می‌شود که در نهایت می‌تواند ریسک سقوط آتی قیمت سهام را کنترل کند. از این رو هدف پژوهش حاضر، بررسی تاثیر جنسیت شریک موسسه حسابرسی بر ریسک سقوط آتی قیمت سهام شرکت است. برای آزمون فرضیه پژوهش از اطلاعات مالی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال‌های 1393 تا 1398 و برای نمونه نهایی متشکل از 155 شرکت انتخاب گردید. پس از اندازه‌گیری متغیرهای پژوهش از تجزیه تحلیل رگرسیون خطی چند متغیره و کنترل اثرات ثابت در سطح صنعت و سال، برای آزمون فرضیه‌های‌ پژوهش استفاده ‌شده است. یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که جنسیت شریک موسسه حسابرسی بر ریسک سقوط آتی قیمت سهام شرکت تاثیر منفی دارد. بر اساس یافته‌ها، سهامدارن و سایر رائ دهندگان در مجموع عمومی سالیانه شرکت‌ها به منظور کاهش ریسک سقوط قیمت سهام در آینده، موسسات حسابرسی که دارای شریک زن هستند را انتخاب کنند. این پژوهش علاوه بر گسترش مبانی نظری محدود موجود در زمینه جنسیت شریک موسسه حسابرسی با نظارت بر کاهش ریسک، رشد پایدار را برای شرکت فراهم می‌آورد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of Audit partners gender on the future stock price crash risk

نویسندگان [English]

  • seyed pouria kazemi 1
  • mohammad gholamrezapoor 2
  • Rohollah Arab 3
  • reza shamgani 4
1 Mazandaran Province - Babolsar - Mazandaran University
2 MA in Accounting, Auditor of Behdad Hesab Aria Institute.
3 Assistant Prof, Accounting Dept, Facility Member of Golestan Institute of Higher Education, Gorgan, Iran.
4 Islamic Azad University Shahrekord Branch: Shahrekord, Chahar Mahaal and Bakhtiari,
چکیده [English]

Due to their risk aversion and high ethics, as well as the high risk of litigation, women auditors have an important role in identifying and preventing opportunistic behaviors of managers, strengthening the transparency of the information environment and the quality of financial reporting, and preventing the aggregation of Information and news become negative, which can ultimately control the risk of future stock price falls. Therefore, the purpose of this study is to investigate the effect of the gender of the partner of the auditing firm on the risk of future fall of the company's stock price. To test the research hypothesis, the financial information of the companies listed on the Tehran Stock Exchange between 2014 and 2019 was selected for the final sample consisting of 155 companies. After measuring the research variables, multivariate linear regression analysis and control of fixed effects at the industry and year level were used to test the research hypotheses. The research findings indicate that the gender of the auditing firm's partner has a negative effect on the risk of future fall of the company's stock price. Based on the findings, shareholders and other voters in the annual general corporation of companies to reduce the risk of falling stock prices in the future, choose auditing firms that have a female partner. This research, in addition to expanding the limited theoretical foundations in the field of gender of the auditing firm partner by monitoring risk reduction, provides sustainable growth for the company.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Gender diversity of audit firm partners
  • Future Stock Price Crash Risk
  • negative information and news