رابطه ی توانمندی های حسابرسان داخلی با پذیرش پیشنهاد های آن ها توسط مدیران حسابرسی داخلی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد حسابداری ،دانشکده مدیریت وحسابداری،دانشگاه شهید بهشتی،تهران ،ایران

2 استادیار گروه حسابداری ،دانشکده مدیریت وحسابداری ،دانشگاه شهید بهشتی،تهران،ایران

3 استادیارگروه حسابداری /دانشکده مدیریت وحسابداری/دانشگاه شهید بهشتی/تهران/ایران

10.22034/jpar.2022.539704.1062

چکیده

هدف : هدف پژوهش حاضر بررسی توانمندی حسابرسان داخلی در انگیزش مخاطب، انتقال پیام و ارائه ی شفاهی بر پذیرش پیشنهادهای آن ها از سوی مدیر حسابرس داخلی، اعضای کمیته ی حسابرسی و اعضای هیئت مدیره می باشد.
روش: پژوهش حاضر از لحاظ هدف از دسته ی پژوهش های کاربردی و از منظر روش و ماهیت از نوع توصیفی- پیمایشی می باشد. جامعه ی آماری، حسابرسان داخلی، مدیران حسابرسی داخلی و اعضای کمیته حسابرسی در سه ماه اول سال 1400 می باشد. جامعه آماری پژوهش نامعین می باشد و نمونه ی آماری به روش تصادفی و با استفاده از فرمول کوکران تعداد 384 نفر تعیین شد. فرضیه ها با استفاده از روش معادلات ساختاری آزمون شدند.
یافته ها: نتایج آزمون فرضیه ها نشان داد مهارت های انگیزش و انتقال پیام بر پذیرش پیشنهادهای حسابرسان داخلی تاثیر مثبت و معناداری دارد.
نتیجه گیری: نتایج پژوهش حاکی از ان است که بکارگیری توانمندی مهارت های متقاعد سازی توسط حسابرسان داخلی می تواند سبب افزایش احتمال پذیرش پیشنهادهای آنان شود. نتایج حاکی از آن بود که جنسیت، تجربه و جایگاه سازمانی با پذیرش پیشنهادهای حسابرسان مرتبط است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of internal Audit skills on the Implementation of Internal Audit Recommendations by chief audit executive

نویسندگان [English]

  • Faraneh Paknezhad 1
  • Hamide Asnaashari 2
  • Vahid menati 3
1 shahid beheshti univercity
2 assistant professor at Shahid Beheshti University
3 Assistant Professor of Accounting, University of Shahid Beheshti, Tehran, Iran
چکیده [English]

Objective: The purpose of this study is to investigate the ability of internal auditors in motivating, educating and presentation on the acceptance of their recommendations by the internal audit managers, audit committee members and board members.
Methods: The present research in terms of purpose is in the category of applied research,
In terms of method and nature, it is of descriptive- survey type. The statistical community includes internal auditors, internal audit managers and audit committee members. The research has happened in the first quarter of year 1400. The statistical community is unlimited and Population size of statistical samples happens to be 384 with Cochran formula and samples have chosen accidentally. For testing our hypotheses we used Structural equation modeling.
Results: Path analysis shows using motivation and education skills have positivite and meaningful relationship with accepting internal audits recommendations by management.
Conclusion: The result of this study shows that using persuasive skills can improve possibility of accepting internal audit recommendations. The results also shows that Gender, Experience and Organizational position are related with implementing internal audits recommendations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Motivate
  • Educate
  • Presentation Powerhouse