پارادایم های حسابرسی نوین

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حسابداری،واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استاد گروه حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران.

10.22034/jpar.2022.545540.1071

چکیده

پارادایم به عنوان یک شیوه دیدن جهان که میان گروهی از دانشمندان یک رشته علمی مشترک است، هدایت گر جریان های علمی اعم از تولید دانش، جذب تسهیلات و منابع برای فعالیت های علمی، و رفتارهای دانشمندان در هر رشته علمی است. در هر رشته، این پارادایم است که تعیین می کند چه سوال هایی پرسیده شوند و چگونه به این سوال ها پاسخ داده شود.
ورود به یک حرفه تخصصی که نیازمند تصمیم گیری است، مستلزم مشخصه ها و ویژگی های متمایزی است که مهمترین آن توانایی اتخاذ قضاوت های حرفه ای است. وظیفه حسابرسان به عنوان شاغلین یک حرفه تخصصی، اظهار نظر درباره صورتهای مالی است، که این امر مستلزم بی طرفی حسابرس در قضاوت می باشد. در این مقاله با معرفی مفهوم پارادایم و شرح آن در حوزه حسابرسی نوین پرداخته شده است. تغییرات در رویکرد اقتصاد دیجیتال در حال انجام است از این رو نوع نگرش به پارادایم حسابرسی و کسب و کار نیز در حال تغییر می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

New Audit Paradigms

نویسندگان [English]

  • yasaman pezeshk 1
  • Fereydoun Rahnamai Rudpashti 2
1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
2 University professor Founding member and secretary general of the Financial Engineering Association and chairman of the Iranian Management Accounting Association Founding member and vice president of the Islamic Financial Association of Iran
چکیده [English]

Paradigm as a way of seeing the world among a group of scientists is a common scientific discipline that guides scientific flows including knowledge production, absorption of facilities and resources for scientific activities, and scientists’ behaviors in any scientific field. In each discipline, it is the paradigm that determines what questions should be asked and how to answer these questions.
Entry into a profession that requires a decision, making requires distinctive features and characteristics that are the most important is the ability to make professional judgments. Auditors' task as a practitioner of a profession is to express an opinion about financial statements, which requires auditor neutrality in judgment. In this article, we have introduced the concept of paradigm and its description in the field of modern audit. The changes in the digital economy approach have being made, hence, the kind of attitude toward the audit paradigm and the business is changing as well.

کلیدواژه‌ها [English]

  • paradigm
  • Modern Auditing
  • Audit Judgment
  • Digital Economy
  • Operational Audit