کلیدواژه‌ها = حسابرسی ریسک سایبری
چارچوب کنترل داخلی یکپارچه در عصر سایبری و حسابرسی ریسک سایبری

دوره 4، شماره 14، فروردین 1403، صفحه 158-154

10.22034/jpar.2023.2010425.1211

جواد شکرخواه؛ سیدحمید موسوی بصیر