داوران سال 1400

نام

نام خانوادگی

رتبه علمی

سمت / سازمان

publons

رویا

دارابی

دانشیار

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

https://publons.com/researcher/4064240/roya-darabi

 

سید یوسف

احدی سرکانی

دانشیار

 دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه، فیروزکوه، ایران

 

فرزین

رضایی

دانشیار

 دانشگاه ازاد اسلامی واحد قزوین

 

محسن

دستگیر

استاد

 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)

 

حسین

سجادی

استاد

دانشگاه شهید بهشتی

 

محمد

حسنی

استادیار

 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

 

فاطمه

صراف

استادیار

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

 

فریدون

رهنمای رودپشتی

استاد

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

 

محمد

محمودی

استادیار

 دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه

 

محمد

نوروزی

استادیار

 دانشگاه آزاد اسلامی واحد گنبدکاووس

https://publons.com/researcher/2957023/mohammad-norouzi/

 

حسین

بدیعی

استادیار

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

 

زهرا

پورزمانی

استاد

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

 

حسین

جباری

استادیار

 دانشگاه ازاد اسلامی واحد کاشان

 

آزیتا

جهانشاد

دانشیار

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

 

سید محمد

عبداللهی کیوانی

استادیار

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

 

محمدرضا

پورعلی

دانشیار

دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس

 

علی اکبر

رجبی

استادیار

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

 

فرزانه

حیدرپور

دانشیار

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

 

محمدرضا

مهربان پور

استادیار

 دانشگاه تهران

 

حمیدرضا

وکیلی فرد

دانشیار

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

 

زهره

حاجیها

دانشیار

 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق

 

ساسان

مهرانی

دانشیار

 دانشگاه تهران

 

فخرالدین

محمدرضایی

استادیار

دانشگاه خوارزمی

 

شهناز

مشایخ

دانشیار

دانشگاه الزهرا(س)

https://publons.com/researcher/3808568/shahnaz-mashayekh/

علی اکبر

عرب مازار

استاد

دانشگاه شهید بهشتی

 

زهرا

دیانتی دیلمی

دانشیار

دانشگاه خوارزمی

https://publons.com/researcher/4646031/zahra-dianati/

رضوان

حجازی

استاد

دانشگاه الزهرا(س)

https://publons.com/researcher/4038901/rezvan-hejazi/

مهدی

صالحی

استاد

دانشگاه فردوسی مشهد

 

احمد

خدامی پور

استاد

دانشگاه شهید باهنر کرمان

 

محمد

باقرپور ولاشانی

دانشیار

دانشگاه فردوسی مشهد

 

سحر

سپاسی

دانشیار

دانشگاه تربیت مدرس

 

احمد

یعقوب نژاد

دانشیار

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

 

محمدرضا

مهربان پور

استادیار

دانشگاه تهران

 

بهروز

خدارحمی

استادیار

دانشگاه تربیت مدرس

 

علی

ابراهیمی کردلر

دانشیار

دانشگاه تهران

 

قدرت الله

طالب نیا

دانشیار

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

 

بهمن

بنی مهد

دانشیار

دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

 

رمضانعلی

رویایی

استادیار

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

 

محمد

نمازی

استاد

دانشگاه شیراز

 

مهدی

مرادی

استاد

دانشگاه فردوسی مشهد

 

علی

رحمانی

استاد

دانشگاه الزهرا(س)

https://publons.com/researcher/3113088/ali-rahmani/