عوامل موثر بر تاخیر در ارائه گزارش حسابرسی از سه بعد حسابرسی، حاکمیت شرکتی و عوامل خاص شرکت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد حسابرسی،موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی سهروردی قزوین،ایران

2 استاد، گروه حسابداری، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)، قزوین، ایران

چکیده

اطلاعات حسابداری در قالب گزارش‌های مالی در اختیار استفاده‌کنندگان قرار می‌گیرد. این اطلاعات برای اینکه در تصمیم‌گیری مفید واقع شود باید به موقع ارائه شوند. این پژوهش تأثیر عوامل مؤثر بر تأخیر در گزارش حسابرسی را در سه دسته عوامل مرتبط با حسابرس و حسابرسی، عوامل مرتبط با ویژگی‌های حاکمیت شرکتی و عوامل مرتبط با ویژگی‌های خاص شرکت بررسی می کند.
به منظور بررسی تأثیر عوامل سه‌گانه مؤثر بر تأخیر در ارائه گزارش حسابرسی اطلاعات 106 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره 1390-1396 و در مجموع 742 مشاهده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
نتایج نشان می‌دهد که اندازه و تخصص موسسه حسابرسی موجب کاهش تأخیر در ارائه گزارش حسابرسی و اظهارنظر مشروط، حق‌الزحمه و تداوم انتخاب حسابرس و ضعف کنترل‌های داخلی، تأخیر در ارائه گزارش حسابرسی افزایش می‌دهند. همچنین تخصص کمیته حسابرسی، تمرکز مالکیت و اندازه هیئت‌مدیره به عنوان عوامل مرتبط با ویژگی‌های حاکمیت شرکتی تأخیر در ارائه گزارش حسابرسی را کاهش می‌دهند. پیچیدگی و اندازه شرکت، تجدید ارائه صورت‌های مالی و اهرم مالی نیز موجب افزایش تأخیر در ارائه گزارش حسابرسی شده و سودآوری و نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری موجب می‌شود گزارش حسابرسی به موقع تر ارائه شود.
شرکت‌ها برای گزارشگری مالی به موقع باید کیفیت اطلاعات مالی و کنترل های داخلی خود را بهبود بخشند. همچنین تقویت نظام حاکمیت شرکتی امکان ارایه به موقع گزارش های مالی را افزایش می دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Factors affecting the delay in submitting the audit report from three dimensions of audit, corporate governance and company specific factors

نویسندگان [English]

  • pezhman molaei 1
  • gholamreza kordestani 2
1 Msc of Auditing, Suhrawardi Non-Profit Higher Education Institute, Qazvin, Iran.
2 Professor of Accounting, Department of Accounting. Faculty of Social Sciences, Imam Khomeini International University, Qazvin, Iran.
چکیده [English]

Accounting information is provided to users in the form of financial reports. This information must be provided in a timely manner in order to be useful in decision making. this article investigated the factors affected on delay in the audit report in three categories of factors related to the auditor and the audit, factors related to corporate governance characteristics and factors related to specific characteristics of the company.
In order to investigate the effect of the three factors affecting the delay in the audit report data of 106 companies listed on the Tehran Stock Exchange during the period 1390-1396 and a total of 742 observations were analyzed.
The results show that the size and expertise of the auditing firm reduce the delay in submitting the audit report and conditional comment, fee and continuity of the auditor selection and the weakness of internal controls, increase the delay in submitting the audit report. The audit committee's expertise also reduces the concentration of ownership and the size of the board of directors as factors related to corporate governance characteristics. The complexity and size of the company, the presentation of financial statements and financial leverage also increase the delay in submitting the audit report, and profitability and the ratio of market value to book value make the audit report more timely.
Companies should improve their internal control system and their audit quality for timely financial reporting. Furthermore, enhances the corporate governance could increase timely financial reporting.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Timely Financial Reporting
  • Delay in Audit Reporting
  • Audit and Audit Related Factors
  • Corporate Governance Characteristics
  • Corporate Specific Characteristics
 
آراد، حامد و راسخی، محمد. (۱۳۹۵). بررسی رابطه میان حق‌الزحمه حسابرس با تأخیر ارائه گزارش حسابرسی در بورس اوراق بهادار تهران. دومین کنفرانس بین‌المللی حسابداری و مدیریت در هزاره سوم، رشت، شهرداری رشت -دانشگاه فنی و حرفه‌ای میرزا کوچک صومعه سرا.
اعتمادی، حسین و یارمحمدی، اکرم. (1382). بررسی عوامل مؤثر بر گزارشگری میان‌دوره‌ای به‌موقع در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز، 2(19)، 87-99.
اعتمادی، حسین و فرج زاده دهکردی، حسن. (1391). تأثیر مدیریت سود و ساختار سرمایه بر محافظه‌کاری سود، تحقیقات حسابداری و حسابرسی، 4(13)، 1-19.
ایزدی نیا، ناصر؛ فدوی، محمدحسن؛ امینی نیا، میثم. (1393). بررسی تأثیر پیچیدگی حسابداری و شفافیت گزارشگری مالی شرکت بر تأخیر در ارائه گزارش حسابرس، فصلنامه دانش حسابرسی، 14(54)،  87-101.
برزیده، فرخ و معدنچی‌ها، مجتبی. (1393). تأثیر تخصص موسسه حسابرسی در صنعت بر تأخیر گزارش حسابرسی، فصلنامه حسابرسی، نظریه و عمل، 1(1)، 1-19.
بزرگ اصل، موسی؛ رجب دری، حسین؛ خرمین، منوچهر. (1397). بررسی عوامل مؤثر بر انتشار به هنگام گزارش حسابرسی، دانش حسابداری، 9(1)، 115-146.
بیات، علی و احمدی، سعید علی (1393). تأخیر حسابرسی و به‌موقع بودن گزارشگری مالی، پژوهش‌های حسابداری مالی و حسابرسی، 6 (22)، 97-121.
پاک مرام، عسگر؛ فرشاد، شادباد؛ فتحی، ابوالفضل؛ عبدالهی، احمد. (۱۳۹۴). عوامل مؤثر بر تأخیر گزارش حسابرسی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، کنفرانس بین‌المللی دست آوردهای نوین پژوهشی مدیریت حسابداری اقتصاد، تهران، موسسه آموزش عالی نیکان.
حاجی‌ها، زهره؛ اورادی، جواد؛ صالح‌آبادی، مهری. (1396). ضعف در کنترل‌های داخلی و تأخیر گزارش حسابرسی، فصلنامه حسابداری مالی، 9 (33)، 78-96.
حساس یگانه، یحیی؛ شعری، صابر؛ خسرونژاد، سید حسین. (1387). رابطه سازوکارهای حاکمیت شرکتی، نسبت بدهی‌ها، اندازه شرکت با مدیریت سود، مطالعات حسابداری، 6(24)،79-115.
دهبان، ستاره و آراد، حامد. (1396).  بررسی رابطه اندازه موسسه حسابرسی با تأخیر زمانی انتشار گزارش حسابرسی در شرکت‌های بورس اوراق بهادار،  پژوهش‌های جدید در مدیریت و حسابداری، 20، 149-168.
رضایی دولت‌آبادی، حسین؛ حیدری سلطان‌آبادی، حسن؛ بوستانی، حمیدرضا؛ کریمی سیمکانی، صادق. (1393). بررسی عوامل تأثیرگذار بر تأخیر انتشار صورت‌های مالی سالانه حسابرسی شده شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران،  فصلنامه حسابداری مالی، 6 (21)، 51-82.
سجادی، سیدحسین؛ حاجیزاده، سعید؛ قربانی، رامین. (1391). تاثیر سازوکارهای حاکمیت شرکتی بر تأخیر در زمان ارائه گزارش حسابرسی،  نظریه های نوین حسابداری، 4(4)، 5-28.
صالحی، اله کرم؛ بزرگمهریان، شاهرخ؛ جنت مکان، حسین. (1396). بررسی تأثیر پیچیدگی اطلاعات حسابداری بر تأخیر ارائه صورت‌های مالی حسابرسی شده و عدم تقارن اطلاعاتی با تأکید بر نقش کیفیت حسابرسی، دانش حسابداری مالی، 4(3)،87- 116.
صفایی، سید عماد؛  همتی، حسن؛ داغانی، رضا. (1395). ارزیابی تاثیرکیفیت حسابرسی بر تأخیر در گزارشگری مالی، تحقیقات حسابداری و حسابرسی، 8(31)، 1-24.
کردستانی، غلامرضا؛ رضازاده، جواد؛ کاظمی علوم، مهدی؛ عبدی، مصطفی. (1397). بررسی تأثیر تمرکز بازار حسابرسی بر حق‌الزحمه و کیفیت حسابرسی، پژوهش‌های حسابداری مالی، 10(36)، 65-83.
کردستانی، غلامرضا؛ عبدی، مصطفی؛ کاظمی علوم، مهدی. (1398). تأثیر محافظه‌کاری مشروط و کیفیت نظام راهبری بر کاهش ریسک دعاوی حقوقی و حق‌الزحمه حسابرسی،  تحقیقات حسابداری و حسابرسی، 11(44)،23-44.
لاری دشت بیاض، محمود؛ قناد، مصطفی؛ فکور، حسین. (1397). ویژگی‌های کمیته حسابرسی و تأخیر در گزارش حسابرسی، پژوهش‌های حسابداری مالی و حسابرسی، 10(37)، 215-241.
مرادی، مهدی؛ پور حسینی، مهدی. (1388).  بررسی رابطه بین برخی ویژگی‌های مالی و غیرمالی و مدت زمان اجرا و تکمیل عملیات حسابرسی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران،  تحقیقات حسابداری، 1(1)، 168-185.
مهدوی، غلامحسین؛ حسینی نیا، سمیه. (1393).  بررسی رابطه بین سازوکار حاکمیت شرکتی و کاهش تأخیر در ارائه گزارش حسابرسی، پژوهش‌های کاربردی در گزارشگری مالی، 3(2)، 75-98.
نخجوانی، احمد. (1382). اقتصاد ایران، انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران، چاپ اول.
واعظ، سید علی؛ عابدی صدقیانی، بابک؛ احمدی، وریا. (1395). بررسی ارتباط بین برخی شاخص‌های کیفی حسابرسی و ویژگی‌های شرکت با تأخیر در ارائه گزارش حسابرسی، دانش حسابرسی، 16(62)، 101- 120.
 
Afify, H. A. E. (2009). Determinants of audit report lag: Does implementing corporate governance have any impact? Empirical evidence from Egypt. Journal of Applied Accounting Research10(1):56-86.‏
Ahmad, A. C., & Abidin, S. (2012).  Auditor Industry Specialism and Reporting Timeliness. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 65(3): 873-878.
Alkhatib, K., & Marjib, Q. (2012). Audit Reports Timeliness: Empirical Evidence from Jordan. Social and Behavioral Sciences, 62(24): 1342-1349.
Arad, H. & Rasekhi, M. (2016). Investigating the relationship between the auditor's fee and the delay in audit report in the Tehran Stock Exchange. Second International Conference on Accounting and Management in the Third Millennium, Rasht, Rasht Municipality - Mirza Kuchak Soomehsara Technical and Vocational University. (in Persian)
Ashton, R. H. Willingham, J. J. & Elliot, R. K. (1987). An empirical analysis of audit delay. Journal of Accounting Research, 25: 275–292.
Ayemere. Ibadin Lawrence , Elijah. Afensimi.(2015). Corporate Attributes and Audit Delay in Emerging Markets: Empirical Evidence from Nigeria. International Journal of Business and Social Research, 5(3):1-10 .
Azami, Z., & Salehi, T. (2017). The relationship between audit report delay and investment opportunities. Eurasian Business Review7(3): 437-449.‏
Abdolla,j.y.a. (1996). The timeliness of Bahraini annual reports” advance in international accouting, 9:73-88
Bamber, E. M., Bamber, L. S., & Schoderbek, M. P. (1993). Audit structure and other determinants of ARL: An empirical analysis. Auditing: A Journal of Practice & Theory, 12(Spring): 1–23.
Barzideh, F. & Madanchiha, M. (2014). The impact of audit firm industry expertise to delay the audit report. Quarterly Journal of Auditing, Theory and Practice,1(1): 1-19. (in Persian)
Bayat, A. & Ahmadi, A. (2014). Audit Delay and the Timeliness of Corporate Reporting.  the Financial Accounting and Auditing Researches, 6(22): 97-121. (in Persian)
Beaver, W. H., & Ryan, S. G. (2000). Biases and lags in book value and their effects on the ability of the book‐to‐market ratio to predict book return on equity. Journal of Accounting Research, 38(1): 127–148.
Bhuiyan, M. and D’Costa, M. (2020). Audit committee ownership and audit report lag: evidence from Australia. International Journal of Accounting & Information Management, 28(1): 96-125.
Blankley, A., Hurtt, D. & Macgregor, J. (2014). The relationship between audit report lags andfuture restatements. Journal of practice and theory, 33(2): 27-57.
 Bozorg Asl, M., Rajabdorri, H. & Khoramin, M. (2018).  Investigating the Factors Affecting Timely Audit Reports. Journal of Accounting Knowledge, 9(1): 115-146. (in Persian)
Carslaw, C. A., & Kaplan, S. E. (1991). An examination of audit delay: Further evidence from New Zealand. Accounting and business research22(85): 21-32.
Chen, S., Miao, B. and Shevlin, T. (2015). A new measure of disclosure quality: The level of disaggregation of accounting data in annual reports. Journal of Accounting Research, 53(5): 1017-1054.
Chiudini, V., da Cunha, P. R., & Marques, L. (2018). Relação entre a republicação das demonstrações contábeis e o Audit Delay. Revista Catarinense da Ciência Contábil17(51).
DeAngelo, L. E. (1981). Auditor size and audit quality. Journal of accounting and economics3(3):183-199.‏
Doyle, J., Ge, W. & McVay, S.  (2007). Accruals quality and internal control over financial reporting. The Accounting Review, 82 (5): 1141–1170.
 Dehban, S. and Arad, H. (2017). Investigating the relationship between the size of the audit firm and the time delay in publishing audit reports in stock exchange companies. New Research in Management and Accounting, 20:149-168. (in Persian)
Dunn, K. A. & Mayhew, B. W. (2004). Audit firm industry specialization and client disclosure quality. Review of accounting studies9(1): 35-58.
‏ Dogan, M.; Coskun, E.; and O. Celik (2007). “Is Timing of Financial Reporting Related to Firm Performance? An Examination on ISE Listed Company”, International Research Journal of Finance and Economic, 12: 221-233.
Etemadi, H. & Yarmohammadi, A. (2003). A Study of Factors Effective in Timely Reporting on Companies Listed on Tehran Stock Exchange Market. Journal of Social Sciences and Humanities of Shiraz University, 2(19): 87-99. (in Persian)
Etemadi, H. & Farajzadeh Dehkordi, H. (2012). The Impact of Earnings Management and Capital Structure on Earnings Conservatism. Accounting and Auditing Research, 4(13): 1-19. (in Persian)
Ettredge, M.L. Li, C. & Sun, L. (2006). The impact of SOX Section 404 internal control quality assessment on audit delay in the SOX era, Auditing: A Journal of Practice and Theory, 25 (1): 123.
Fama, E. F., & French, K. R. (1995). Size and book‐to‐market factors in earnings and returns. The Journal of Finance, 50(1): 131–155.
Fargher, N., Taylor, M. H., & Simon, D. T. (2001). The demand for auditor reputation across international markets for audit services. The International Journal of Accounting36(4): 407-421.‏
Feng, M., Li, C., & McVay, S. (2009). Internal control and management guidance, Journal of Accounting and Economics, 48 (2/3): 190– 209.
Frost, C. A., & Pownall, G. (1994). Accounting disclosure practices in the United States and the United Kingdom. Journal of Accounting Research32(1): 75-102.‏
Hajiha, Z. Oradi, J. and Saleh Abadi, M. (2017). Internal control weaknesses and Audit report lag. quarterly financial accounting journal, 9(33): 78-96. (in Persian)
Hassas Yeganeh, Y. Sheri, S. and Khosrownejad, H. (2008). Corporate Governance Mechanisms, Debt Ratio, Firm Size and Earnings Management. Empirical Studies in Financial Accounting Quarterly, 6(24): 79-115. (in Persian)
Haw, I.‐M. G., Park, K., Qi, D. & Wu, W. (2003). Audit qualification and timing of earnings announcements: Evidence from China. Auditing: A Journal of Practice & Theory, 22(2): 121–146.
Hay, D. (2013). Further evidence from meta‐analysis of audit fee research. International Journal of Auditing, 17(2): 162–176.
Hidalgo, R., García-Meca, E. &  Martínez, I. (2010). Corporate governance and intellectual capital disclosure. Journal of Business Ethics, DOI 10.1007/s10551-010-0692-x. (1 December 2010):1-13.
Hoitash, R. & Hoitash, U. (2017). Measuring accounting reporting complexity with XBRL. The Accounting Review (forthcoming).
Hoitash, R., Hoitash, U. & Yezegel, A. (2017). The Effect of Accounting Reporting Complexity on Financial Analysts (forthcoming).
Houghton, K. A. and Jubb, C. A. (1999). The Cost of Audit Qualification: The Role of Non-Audit Services”, Journal of International Accounting, Auditing and Taxation, 8(2: 215-240.
Habib, A.; Bhuiyan, M. B. U.; Huang, H. J.; & Miah, M. S. (2019). Determinants of audit report lag: A meta‐analysis. International Journal of Auditing,. 23) 1(  : 20-44.
Harjoto, M. A., Laksmana, I., & Lee, R. (2015). The impact of demographic characteristics of CEOs and directors on audit fees and audit delay. Managerial Auditing Journal, 30(8-9):963-997
Izadinia, N., fadavi, M. H. & Amini Nia, M. (2014). Investigating the Impact of Accounting Complexity and Financial Reporting Transparency of Firm on the Delay Auditor’s Report. Audit Science,14) 54(: 87-101. (in Persian)
Jaggi B. Tsui, J. (1999). Determinants of audit report lag: further evidedence from Hong Kong.Accomling and Business Research, 30(1): 17-28.
Johnson, L. E. (1998). Further Evidence on the Determinants of Local Government Audit Delay. Journal of Public Budgeting, Accounting and Financial Management, 10(3): 375- 397.
Johnstone, K., Li, C., & Rupley, K. H. )2011(. Changes in corporate governance associated with the revelation of internal control material weaknesses and their subsequent remediation, Contemporary Accounting Research, 28 (1): 331–383.
Kennedy, M., Emmanuel, E., & Ohiorenuan, J. (2012). Determinants of Audit Delay in Nigerian Companies: Empirical Evidence. Research Journal of Finance and Accounting, 3(6): 46-54.
Kinney W.R., & Shepardson, M.L. (2011). Do Control Effectiveness Disclosures Require SOX 404(b) Internal Control Audits? A Natural Experiment with Small U.S. Public Companies, 49(2): 413–448.
Knechel, W. & Pyne, J. (2001). Additional evidence on audit report lag. Auditing: A Journal of Practice & Theory, 20: 137–146.
Knechel, W. R. & Sharma, D. S. (2012). Auditor‐provided nonaudit services and audit effectiveness and efficiency: Evidence from pre‐ and post‐SOX audit report lags. Auditing: A Journal of Practice & Theory, 31(4): 85–114.
Knechel, W. R., Rouse, P., & Schelleman, C. (2009). A modified audit production framework: Evaluating the relative efficiency of audit engagements. The Accounting Review, 84 (5):1607–1638.
Kordestani, Gh., rezazadeh, J., Kazemi Olum, M. & Abdi, M. (2018). The Investigation of Audit Market Concentration Impact on Audit Fees and Audit Quality. Finanacial Accounting Research, 10(36): 65-83. (in Persian)
Kordestani, Gh., Abdi, M. & Kazemi Olum, M. (2019). The impact of conditional conservatism and the Corporate governance quality in reducing litigation risks and audit fees. Journal of Accounting and Auditing Research, 11(44): 23-44. (in Persian)
Krishnan, J. (2005). Audit committee quality and internal control: An empirical analysis. The Accounting Review, 80(2): 649–675.
Lari Dashtbayaz, M., Ghannad, M. & Fakour, H. (2018). Features of the Audit Committee and the  Delay in the Audit Report. The Financial Accounting and Auditing Researches, 10(37): 215-241. (in Persian)
Leventis, S., Weetman, P. & Caramanis, C. (2005). Determinants of audit report lag: Some evidence from the Athens stock exchange. International Journal of Auditing, 9(1): 45-58.
Mahdavi, G., Hoseininia, S. (2015). Investigating the Relationship between Corporate Governance Mechanism and the Reduction of Audit Report Delay for the Companies Listed on Tehran Stock Exchange. Applied Research in Financial Reporting, 3(2): 75-98. (in Persian)
Li, E., and K. Ramesh. (2009). Market reaction surrounding the filing of periodic SEC reports. The Accounting Review, 84(4): 1171-1208
Mohamad-Nor, N., Shafie, R. & Wan-Hussin, W. (2010). Corporate governance and audit report lag in Malaysia. Asian Academy of Management Journal of Accounting and Finance, 6(2): 57-84.
Moradi M. & Pourhosseini S.M. (2009). The Association Between Selected Company Attributes and Audit Delay. Accounting Research, 1(1): 168-185. (in Persian)
Nakhjavani, A. (2003). A brief survey of Iranian economic problems. Iran Industrial Education and Research Center. (in Persian)
Nelson, M. (2009). A model and literature review of professional skepticism in auditing. Auditing: A Journal of Practice & Theory, 28 (2): 1–34.
Pakmaram, A., Farshad Shadbad, A. & fathi Abdollahi, A. (2015). Factors Affecting the Delay of Auditing Reports in Companies Listed in Tehran Stock Exchange. International Conference on New Research Achievements in Economic Accounting Management, Tehran, Nikan Higher Education Institute. (in Persian)
Pham Trung, Dao Mai, L. Brown Veena.(2014). Investment Opportunities and Audit Report Lags: Initial Evidencez. Accounting and Finance Research . 3( 4): 45-58.
Rezaie Dovlatabadi, H., Heydari Soltanabadi, H., Boostani, H.R. & Karimi Simkani, S. (2014). Investigating Factors Affecting Delays in Reporting the Audited Annual Financial Statements of the Firms Listed. Quarterly Financial Accounting Journal, 6 (21): 51-82. (in Persian)
Rubin, M. (1992). Municipal Selection of a State or External Auditor for Financial Statement Audits. Journal of Accounting and Public Policy, 11(2): 155-178.
Safaie, E., Hemati, H. & Daghani, R. (2016). Investigation about the effect of audit quality on financial reporting delay. Journal of Accounting and Auditing Research, 8(31): 1-24. (in Persian)
Sajjadi, H., Hajizadeh, S. & Ghorbani, R. (2012). The effect of corporate governance mechanisms on delays in submitting audit reports. Journal Modern Theories of Accounting, 4(4): 5-28. (in Persian)
Salehi, A.K., Bozorgmehriyan, Sh. & Jannat Makan, H. (2017). Complexity of accounting information on delay the audited financial statements and information asymmetry with emphasis on the role of audit quality. Financial Accounting Knowledge, 4(3): 87-116. (in Persian)
Shin, I.‐H., Lee, H.‐Y., Lee, H.‐A., & Son, M.. (2017). How does human resource investment in internal control affect audit reporting lag? Asia‐Pacific Journal of Accounting & Economics, 24(1–2): 195–215.
Soltana, N., Harjinder, S. & Vander, Z. (2014). Audit committee characteristics and audit report lag. Intarnational Journal of Auditing, 19: 57-130.
Spathis, C.T. (2003). Audit qualification, firm litigation, and financial information: an empirical analysis in Greece. International Journal of Auditing, 7(1): 1-15.
Samaha, K., H. Khlif (2017). Audit-related attributes, regulatory reforms and timely disclosure: Further evidence from an emerging market. Journal of Financial Reporting and Accounting, 151(2): 1-32.
Tanyi, P., Raghunandan, K., & Barua, A. (2010). Audit report lags after voluntary and involuntary auditor changes. Accounting Horizons, 24 (4), 671– 688.
Vaez, S., Abedi Sedghiani, B., & Ahmadi, V. (2016). Investigating the relationship between some audit quality indicators and company characteristics with delay in audit reports. Audit Science, 16(62): 101-120. (in Persian)
Wermert, J. G. J. L., Dodd, T. & Doucet, A. (1997). An Emprical Examination of Audit Reporting Lag Using Clienet And Cycle Firm Cycle Times.
Willenborg, M. (2002). Discussion of" brand name audit pricing, industry specialization, and leadership premiums post-Big 8 and Big 6 mergers". Contemporary Accounting Research19(1): 111.
Wu, C., Wu, C. & Liu, V. W.  (2008). Release timing of annual reports and board characteristics. Retrieved from www.bm.nsysu.edu.tw/.t he%20release%20timing% 20full%20text.pdf. [15 Apr. 2014]