تبیین الگوی گزارش حسابرسی بر رفتار سرمایه گذار با تأکید بر سوگیری های رفتاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حسابداری، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استاد گروه حسابداری، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 دانشیار گروه حسابداری، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

10.22034/jpar.2023.2012577.1225

چکیده

مقدمه: گزارش حسابرسی به عنوان محصول کار حسابرسی و زنجیره ارتباط بین حسابرسان و استفاده کنندگان است. اگر گزارش حسابرس توان ارائه نتایج حسابرسی را نداشته باشد، در حقیقت اهداف حسابرسی تحقق نیافته و بنابراین حسابرسی فاقد هرگونه ارزش افزوده اقتصادی خواهد بود.
هدف: هدف این پژوهش تبیین الگوی گزارش حسابرسی بر رفتار سرمایه گذار با تأکید بر سوگیری های رفتاری است.
روش شناسی: این مطالعه بر روی 220 نفر از کارشناسان و مدیران سرمایه‌گذاری و سرمایه‌گذاران عادی و حسابرسان که در سال 1401 به طور تصادفی انتخاب شدند، انجام گرفت. برای تحلیل داده‌ها و آزمون فرضیه‌های پژوهش، مدل معادلات ساختاری با کمک نرم‌افزار اسمارت پی ال اس به‌کار گرفته شد.
یافته ها: نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش نشان می دهد که نوع گزارش حسابرسی بر رفتار منطقی تأثیر معناداری دارد. سوگیری شناختی نقش میانجی / تعدیلگر در تأثیرگذاری نوع گزارش حسابرسی در تصمیم گیری شهودی و رفتار واکنشی دارد. متغیر کنترلی اطمینان پذیری بر رفتار توده وار، تصمیم گیری شهودی و رفتار واکنشی تأثیر معناداری دارد.
نوآوری: این پژوهش یافته‌های جدیدی را در راستای پیامدهای نوع گزارش حسابرسی از طریق بررسی چگونگی تأثیر بندهای آن بر رفتار سرمایه گذاران اضافه می‌کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Explaining the pattern of audit report on investor behavior with emphasis on behavioral biases

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Safari 1
  • fereidoon Rahnama 2
  • ghodrat allah talebnia 3
1 Department of Accounting, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Department of Accounting, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
3 Department of Accounting, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Introduction: The audit report is the product of audit work and the chain of communication between auditors and users. If the auditor's report is not able to present the audit results, in fact the audit objectives have not been achieved and therefore the audit will lack any added economic value.
Purpose: The purpose of this research is to explain the pattern of audit reports on investor behavior with an emphasis on behavioral biases.
Methodology: This study was conducted on 220 experts and investment managers and ordinary investors and auditors who were randomly selected in 1401. To analyze the data and test the research hypotheses, the structural equation model was used with the help of Smart-PLS software.
Findings: The results of the research hypotheses test show that the type of audit report has a significant effect on rational behavior. Cognitive bias has a mediating/moderating role in influencing the type of audit report on intuitive decision-making and reactive behavior. The reliability control variable has a significant effect on mass behavior, intuitive decision-making and reactive behavior.
Innovation: This research adds new findings in line with the consequences of the type of audit report by examining how its clauses affect investors' behavior.

کلیدواژه‌ها [English]

  • audit
  • investor behavior
  • information reporting