تاثیر افشای مسائل عمده حسابرسی در گزارش حسابرس مستقل بر حق‌الزحمه حسابرسی و تاخیر در صدور گزارش حسابرس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه حسابداری، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران

2 استادیار گروه حسابداری، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران

10.22034/jpar.2024.2011171.1219

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی تأثیر افشای مسائل عمده حسابرسی در گزارش حسابرس مستقل بر حق‌الزحمه حسابرسی و تأخیر در صدور گزارش حسابرس مستقل انجام شده است. افزودن بخش مسائل عمده حسابرسی در گزارش حسابرسی به منظور تقویت ارتباط حسابرس با ذینفعان از طریق گزارشات حسابرسی یکی از مقررات مهم وضع شده در سال‌های اخیر تلقی می‌شود که این امر با تدوین استاندارد 701 حسابرسی با عنوان "اطلاع‌رسانی مسائل عمده حسابرسی در گزارش حسابرس مستقل" متبلور شده است. این پژوهش با جامعه آماری متشکل از 71 نفر اعضای کمیته‌های حسابرسی شرکت‌های بورسی و غیر بورسی و از طریق مصاحبه و پرسشنامه نسبت به جمع‌آوری داده‌ها اقدام و سپس با استفاده از نرم افزار 22SPSS تاثیر افشای مسائل عمده حسابرسی بر حق‌الزحمه حسابرسی و تاخیر در صدور گزارش حسابرس مستقل مورد بررسی قرار گرفت. نتایج این تحقیق نشان داد که گنجاندن مسائل عمده حسابرسی در گزارش‌های حسابرس مستقل منجر به تأخیر در صدور گزارش حسابرسی می‌شود. همچنین ما شواهدی مبنی بر وجود رابطه مثبت معنادار بین مسائل عمده حسابرسی و هزینه‌های حسابرسی ارائه می‌دهد. یافته‌های ما به تدوین کنندگان قوانین و مقررات و ناظران برای درک بهتر عواقب استانداردهای حسابرسی جدید کمک می‌کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Effect of Disclosure of Key Audit in matters the Independent Auditor's Report on Audit Fees and the Delay in Issuing the Auditor's Report.

نویسندگان [English]

  • mohammad afkhami 1
  • naghi fazeli 2
1 PhD student of accounting department, Semnan branch, Islamic Azad University, Semnan, Iran
2 Assistant Professor, Department of Accounting, Semnan Branch, Islamic Azad University, Semnan, Iran
چکیده [English]

This research has been conducted with the aim of investigating the effect of the disclosure of key audit matters in the independent auditor's report on the audit fee and the delay in issuing the independent auditor's report. Adding the key audit matters section in the audit report in order to strengthen the auditor's relationship with the stakeholders through audit reports is considered one of the important regulations enacted in recent years, which is crystallized by the formulation of the 701 audit standard entitled "Reporting key audit matters in the independent auditor's report". has been This research is conducted with the statistical population consisting of 71 members of audit committees of listed and non-listed companies and through interviews and questionnaires to collect data and then using 22SPSS software, the effect of disclosing key audit matters on audit fees and delay in issuing the auditor's report. The results of this study showed that the inclusion of key audit matters in the auditor's reports constantly leads to a delay in the issuance of the audit report. It also provides evidence of the existence of a significant positive relationship between key audit matters and accounting costs. Our findings will help editors of laws and regulations and observers to better understand the consequences of modern accounting standards.

کلیدواژه‌ها [English]

  • key audit matters
  • audit report delay
  • audit fees
  • audit committee