خدمات مشاوره ای و اطمینان‌بخشی حسابرسی داخلی در نظام گزارشگری پایداری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حسابداری، گروه حسابداری، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، دانشگاه الزهرا(س)، تهران، ایران.

2 استاد، گروه حسابداری، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

3 استاد حسابداری، کالج یازرگانی و اقتصاد فاگلمن، دانشگاه ممفیس، ایالات متحده آمریکا.

4 دانشیار حسابداری، گروه حسابداری، دانشگاه یوله، یوله، سوئد

5 حسابداری دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی دانشگاه الزهرا

10.22034/jpar.2024.2018005.1258

چکیده

هدف: در این پژوهش نقش حسابرسان داخلی در خدمات مشاوره و اطمینان‌بخشی پایداری پیش از استقرار، حین اجرا، پس از آن بررسی شده است.
روش: مطالعه کیفی حاضر به روش تحلیل تم صورت پذیرفته است. ابتدا به بررسی ادبیات پرداخته، سپس مصاحبه با 24 خبره انجام شده است.
یافته ها: مهم ترین نقش های حسابرسی داخلی پیش از استقرار نظام پایداری، تاثیرگذاری در فرهنگ‌سازی، ایجاد بینش، بررسی ریسک های پایداری ضمن ارزیابی سایر فرآیندها می باشد. در طی فرایند استقرار نظام پایداری، مشاوره در ایجاد فرآیند، شناسایی ذینفعان، موضوعات بااهمیت، در نظرگرفتن پایداری در استراتژی ها، ارزیابی همراستایی اهداف، استراتژی ها و فرآیندها، بخشی از مهم‌ترین خدمات حسابرسی داخلی است. مهم ترین نقش ها پس از استقرار، شناسایی و گزارش نقاط نیازمند بهبود، ارتقا کیفیت گزارش پایداری، انطباق گزارش و فعالیت های پایداری با اهداف، به روز بودن فرآیند و ارزیابی چالش های آتی می باشد.
نتیجه گیری: نتایج حاکی از تعیین 113 نقش بوده که 22 مولفه مربوط به پیش از استقرار، 50 مولفه حین و 41 مورد پس از استقرار می باشد. بیشترین نقش در پیش از استقرار به مشاوره تعلق داشته، در حین استقرار هر دو نقش به یک میزان شناسایی و پس از استقرار نقش اطمینان دهی بیشتر می باشد.
دانش افزایی: نقش های حسابرسان داخلی در آمادگی و تهیه گزارش های پایداری مستند شده است. نتایج همچنین کاربردهای سیاستی، اجرایی و پژوهشی برای نقش نوظهور حسابرسان داخلی در گزارشگری پایداری و اطمینان بخشی دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Consulting and Assurance Services of Internal Auditors in Sustainability Reporting System

نویسندگان [English]

  • Elahe Ahmadi amin 1
  • Ali Rahmani 2
  • Zabihollah Rezaee 3
  • Saeid Homayoun 4
  • Azadeh Maddahi 5
1 Accounting Phd Student, Accounting Department, Faculty of Social Sciences and Economics, Alzahra University, Tehran, Iran.
2 Professor, Department of Accounting, Faculty of Social Sciences & Economics, Alzahra University, Tehran, Iran
3 Professor of Accounting, Fogelman College of Business and Economics, University of Memphis, Memphis, Tennessee, USA
4 Associate Professor of Accounting, Department of Business and Economic studies, , Faculty of Education and Economics, Gavle University, Gavle, Sweden
5 Department of Social Sciences and Economics, Alzahra university ,Tehran , Iran
چکیده [English]

Abstract
Purpose: We examine the role of internal auditors in the preparation of sustainability reporting, consulting and assurance services prior, during and after preparation.
Method: We collect and analyze data by reviewing related literature, conducting interviews of 24 internal audit experts, and using theme-analysis method.
Results: Our results show that internal auditors actively participate in: (1) promoting the sustainability culture and risks assessment prior to the preparation of sustainability reports; (2) assisting management during the preparation of sustainability reports by identifying stakeholders and important sustainability issues, considering sustainability in strategies, evaluating alignment of goals, strategies sustainability mission and designing the process of developing sustainability reports; and (3) performing assurance statements on sustainability reports and post-audit in importing sustainability reporting and assurance.
Conclusion: The results indicated 113 roles, of which 22 components are related to pre-development, 50 items during and 41 after-implementation of sustainability. The highest role in pre-development belongs to consulting services, during implementation both roles are recognized to the same extent, and after-deployment, assurance services is seen more.
Contribution: Results show that internal auditors can play a crucial role in the preparations and development of sustainability reports. Results provide policy, practice and research implications for the emerging role of internal auditors in sustainability reporting and assurance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sustainability Reporting
  • Internal Auditing
  • Consulting and Assurance Services