نویسنده = محمدحسین قائمی
تبیین تکنیک های حسابداری و حسابرسی دادگاهی و به کارگیری آن در تشخیص ورشکستگی

دوره 2، شماره 7، مرداد 1401، صفحه 80-104

10.22034/jpar.2022.552665.1087

محمدحسین قائمی؛ منیره شاهسوند؛ ابوالفضل محبی