تبیین تکنیک های حسابداری و حسابرسی دادگاهی و به کارگیری آن در تشخیص ورشکستگی

نویسندگان

1 دانشیار گروه حسابداری، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران

2 دانشجوی دکتری حسابداری، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

3 دانشکده حقوق قضایی، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، تهران، ایران.

چکیده

وقوع بحران ها و رسوایی های مالی در دنیا اعتماد سرمایه گذاران را کاهش داده است و موجب شده مسئولین تأکید قابل توجهی به کشف تقلب ها و بهبود اعتماد عمومی به گزارش های مالی داشته باشند. در پاسخ به این موضوعات، حسابداری دادگاهی به عنوان حوزه ای نوین از حسابداری ظهور یافته است. انجمن حسابداران رسمی آمریکا حسابداری دادگاهی را استفاده از دانش تخصصی و مهارت های تحقیقی برای جمع آوری، تجزیه و تحلیل و ارزیابی مدارک و تفسیر و انتقال یافته ها به دادگاه، هیئت مدیره یا سایر سازمانهای حقوقی یا اداری تعریف می کند. پژوهش حاضر با معرفی ابعاد مختلف حسابداری دادگاهی و مهارت های لازم برای حسابداران دادگاهی به تبیین کاربرد آن در دعاوی ورشکستگی می پردازد و تکنیک هایی را برای تشخیص انواع ورشکستگی و کشف تقلب در ورشکستی ارائه می دهد که می تواند به کارشناسان رسمی دادگستری برای ارائه نظر کارشناسی با کیفیت در دعاوی ورشکستگی کمک نماید و موجب دادرسی عادلانه گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explanation Of Forensic Accounting And Auditing Techniques And Its Application In Bankruptcy Recognize

نویسندگان [English]

  • Mohammadhosein ghaemi 1
  • Monire shahsavand 2
  • abolfazl mohebbi 3
1 Department Of Accounting, Social Science Faculty, Imam Khomeini International University, Qazvin, Iran
2 Ph.D. Student in Accounting. faculty of social science, imam khomeini international univercity
3 department of Law, University of judicial sciences and administrative services, Tehran, Iran
چکیده [English]

The occurrence of financial crises and scandals in the world has reduced the confidence of investors and has led officials to place significant emphasis on detecting fraud and improving public confidence in financial reports. In response to these issues, forensic accounting has emerged as a new field of accounting. The American Institute of Certified Public Accountants (AICPA) describes forensic accounting as the use of specialized knowledge and investigative skills to collect, analyze, and evaluate evidential matter and to interpret and communicate findings in the courtroom, boardroom, or other legal or administrative venues. The present study introduces the different dimensions of forensic accounting and the necessary skills for forensic accountants to explain its application in bankruptcy cases and offers techniques for identifying types of bankruptcy and detecting fraud in bankruptcy that can be used by certified experts of the justice and lead to quality expert opinion in bankruptcy claims and fair trial.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Commercial law
  • Expert Witness
  • Fraud Detection Techniques
  • Litigation Services
  • Testimony Pyramid
چالاکی، پری؛ قادری، بهمن. (1394). حسابداری قضایی ونقش آن در پیشگیری و کشف تقلب. مطالعات حسابداری وحسابرسی. انجمن حسابداری ایران. 4 (16)، 57-44.
خجسته، علیرضا؛ وادی­زاده، کاظم. (1400). نقش بازدارندگی تقلب کنترل­های داخلی و واحد حسابرسی داخلی. پژوهش­های حسابرسی حرفه­ای. 2 (5)، 55-8.
رحمانی، علی؛ غلام­زاده لداری، مسعود. (1390). جای خالی آموزش حسابداری دادگاهی در ایران. مجله حسابدار. 26 (234)، 73-68.
رحمدل، منصور. (1383). ورشکستگی به تقلب. مرکز پژوهشهای حقوقی. مؤسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی. 3 (6)، 173-155.
رحمدل، منصور. (1386). ورشکستگی به تقصیر. فصلنامه حقوق. دانشکده حقوق و علوم سیاسی. 37 (2)، 138-113.
رشیدی نسب، رضا. (1400). حقوق تجارت به روش ساده، اسناد تجاری و ورشکستگی. جلد 2. چاپ 12. تابستان 1400: مؤسسه مشاهیر دادآفرین.
رضایی، علی؛ ملائی خاص، میلاد. (1399). توقف تاجر از پرداخت دیون در نظام حقوقی ایران و آمریکا. فصلنامه قضاوت. 20 (102)، 85-63.
زلفی، سوسن؛ یزدانیان، نرگس. (1400). مدیریت تعارض حسابرس در رابطه­ی بین تعارض درک شده و ارزیابی ریسک تقلب. پژوهش­های حسابرسی حرفه­ای. 2 (3)، 97-77.
شمس، عبدالله. (1397). قانون آیین دادرسی مدنی قانون تشکیل دادگاه­های عمومی و انقلاب و آیین­نامه آن. تهران: نشر دراک.
علی­زاده، امیرحسین؛ علی­زاده، قاسم. (1396). اثر قانون نحوه اجرای محکومیت­های مالی بر قواعد ورشکستگی اشخاص. دعوای اعسار آن­ها و معامله به قصد فرار از دین. فصلنامه قضاوت. 17 (92)، 136-103.                                                               
قائم مقام فراهانی، محمدحسین. (1375). حقوق تجارت «ورشکستگی و تصفیه». تهران: نشر دادگستر.
منصور، جهانگیر. (1396). قانون تجارت. تهران: نشر دیدار.
نجفی، حمیدرضا. (1393). گزارش نشست نقد رأی: طرف دعوای ورشکستگی (نقد رویه قضایی دادگاه­های تجدیدنظر استان تهران). فصلنامه رأی. مطالعات آرای قضایی. 3 (9)، 151-133.
ACFE. (2011). Report to the Nations on Occupational Fraud and Abuse, Association of Certified Fraud Examiners, available at: www.securitymanagement.com.au/ content/ file/ Fraudrep ort-2010.pdf?asm¼53412582634094a30692d739eb1f5b88.
AICPA. (2003). litigation services and applicable professional standards; consulting services special report, 03-1, AICPA historical collection, university of Mississippi.
AICPA. (2004). Forensic and Litigation Services Committee and Fraud Task Force: Discussion Memorandum. Forensic Services, Audits, and Corporate Governance: Bridging the Gap, American Institute of Certified Public Accountants, New York, NY.
AICPA. (2010). Characteristics and Skills of Forensic Accountants, American Institute of Certified Public Accountants, FVS Section, New York, NY.
AICPA. (2011). The 2011 forensic and valuation services (FVS) trend survey, American Institute of Certified Public Accountants (AICPA), available at: https://www.aicpa.org/InterestAreas/ForensicAndValuation/Resources/PractAidsGuidance / Downloadable Documents/ 2011%20FVS%20Trend%20 Survey. pdf.
Alizadeh, A; Alizadeh, Gh. (2017). The Effect Of  The Law On The Execution Of Financial Sentences On The Rules Of  Bankruptcy Of  Persons, Judgment Quarterly, 17 (92): 103- 136  (In Persian).
APESB.(2008). APES 215: Forensic Accounting Services, Accounting Professional and Ethical Standards Board, available at: www.apesb.org.au /attachments/ APES% 20215% 20Standard.pdf.
Bologna, G.J. & Lindquist, R.J. (1995). Fraud Auditing and Forensic Accounting, 2nd ed., Wiley, New York, NY.
Bookman, Z. (2008). Convergences and omissions in reporting corporate and white collar crime, DePaul Business and Commercial Law Journal, Vol. 6: 347-392.
Brooks, R.C, Riley, R.A. & Thomas, J. (2005). Detecting and preventing the financing of terrorist activities: a role for government accountants, The Journal of Government Financial Management, 54 (1): 12-18.
Buckoff, T.A. & Schrader, R.W. (2000). The teaching of forensic accounting in the United States, Journal of Forensic Accounting, Vol. 1:135-146.
Candilis, P.J. (2009). The revolution in forensic ethics: narrative, compassion, and a robust professionalism, Psychiatric Clinician North America, Vol. 32: 423-435.
Carpenter, T.D; Curtschi, C & Gaynor, L.M. (2011). The incremental benefits of a forensic accounting course on skepticism and fraud-related judgments, Issues in Accounting Education, 26 (1): 1-21.
Chalaki, P & Ghaderi, B. (2015). Forensic Accounting And Its Role In Prevention And Detection Of Fraud, Journal Of Accounting And Auditing Studies, 4 (16): 44-57 (In Persian).
Crumbley, D.L; Apostolou, Ni. (2002). forensic accounting: A New Growth Are Accounting, Ohio CPA Journal, 16 (3), July – September.
Crumbley, D.L; Heitger, L & Stevenson, S. (2011). Forensic and Investigative Accounting, Fifth Edition, Published by Cch Inc.
DiGabriele, J.A. (2010). An empirical view of the transparent objectivity of forensic accounting expert witnesses, available at: http://ssrn.com/abstract¼1534705.
Ghaem Magham Faragani, M. (1996). Bankruptcy And Liquidation, Tehran: Dadgostar (In Persian).
Gottschalk, P. (2011). Prevention of white-collar crime: the role of accounting, Journal of Forensic and Investigative Accounting, 3 (1): 23-48.
Heitger, L.E. & Heitger, D.L. (2008), Incorporating forensic accounting and litigation advisory services into the classroom, Issues in Accounting Education, 23 (4): 561-572.
Huber, W. (2012). Is forensic accounting in the United States becoming a profession?, Journal of Forensic and Investigative Accounting, 4 (1): 248-255.
Kahan, S. (2006). Sherlock Holmes enters accounting: dramatic increase in fraud brings more CPA sleuths into the industry, Accounting Today, 20 (8): 32-33.
Khojaste, A. & Vadizade, K. (2022). The role of fraud prevention of internal controls and internal audit unit, professional auditing research, 2(5): 8-55 (in Persian).
Kranacher, J.J, Morris, B.W, Pearson, T.A. & Riley, R.A. (2008), A model curriculum for education in fraud and forensic accounting, Issues in Accounting Education, 23(4): 505-519.
Mansour, J. (2017). Commercial Low, Tehran: Didar (In Persian).
McMullen, D & Sanchez, M. (2010), A preliminary investigation of the necessary skills, education requirements, and training requirements for forensic accountants, Journal of Forensic and Investigative Accounting, 2 (2): 30-48.
Najafi, H. (2014). Report of the vote critique meeting, Voting Quarterly, 3 (9): 133-151 (in Persian).
 
Okoye, E.I. and Akamobi, N.L. (2009). The role of forensic accounting in fraud investigation and litigation support, The Nigerian Academic Forum, 17 (1): 39-44.
Rahmani, A, gholamzadeh ledari, M. (2012). Vacancy in forensic accounting training in Iran, journal of accountant, 26 (234): 68-73 (In Persian).
Rahmdel, M. (2004). Fraudulent Bankruptcy, Journal Of Legal Research, 3 (6): 155-173 (In Persian).
Rahmdel, M. (2007). Clupable Bankruptcy, Private Law Studies Quarterly, 37 (2): 113-138 (In Persian).
Ramaswamy, V & Houston, T. (2007). New frontiers: training forensic accountants within the accounting program, Journal of College Teaching and Learning, 4(9): 31-38.
Rashidinasab, R. (2021). Commercial Law In Simply Way, Tehran: Dadafarin (In Persian).
Reinstein, A & Lander, G.H. (2004). Estimating economic loss in personal injury cases: certified public accountant, The CPA Journal, 74 (1): 52-56.
Rezaee, Z. (2002). Forensic accounting practices, education, and certifications. Journal of Forensic Accounting, 3(2): 207-223.
Rezaee, Z, Crumbley, D.L. and Elmore, R.C. (2004). Forensic accounting education: a survey of academicians and practitioners, working paper, Social Sciences Research Network, available at: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id¼518263.
Rezaee, A, Molayi Khas, M. (2020). Bankruptcy In The Iranian And American Legal Systems, Judgment Quarterly, 20 (102): 63-85 (In Persian).
Shams, A. (2018). Code De Procedure Civil Iranien, Tehran: Derak (In Persian).
Siegel, J.G. & Shim, J.K. (2010). Accounting Handbook, 5th ed., Barron’s Educational Series, Hauppauge, NY.
Solnik, C. (2008). Bad times bode well for forensic accounting, Long Island Business News, 24 October, available at: http://libn.com/2008/10/24/bad-times-bode-well-forforensic accounting/.
Thomas w. G; Steven L. S; Mona M. C & Jessica S. P. (2012).  A Guide to forensic accounting investigation, second edition, Print ISBN:9780470599075 |Online ISBN:9781119200048 |DOI:10.1002/9781119200048.
Van Akkeren, J; Buckby, Sh & Mackenzie, K. (2013). A Metamorphosis Of The Traditional Accountant: An Insight Into Forensic Accounting Services In Australia, Pacific Accounting Review, 25 (2):188-216 .
Van Akkeren, J &  Buckby, S. (2015). Perceptions on the causes of individual and fraudulent co-offending: views of forensic accountants, Journal of Business Ethics, 146 (2): 383-404, doi: 10.1007/s10551-015-2881-0.
Vona, L. W. (2017).  Fraud Data Analytics Methodology: The Fraud Scenario Approach to Uncovering Fraud in Core Business Systems. John Wiley & Sons.
Zolfi, S. & Yazdanian, N. (2022). Auditor Conflict Management In Relationship Between Perceived Conflict And Fraud Risk Assessment, Professional Auditing Research, 2(3): 77-97 (In Persian).