کلیدواژه‌ها = وابستگی اقتصادی حسابرسان
تأثیر حق الزحمه غیرمنتظره حسابرسی بر کیفیت گزارشگری مالی

دوره 2، شماره 8، مهر 1401، صفحه 146-162

10.22034/jpar.2022.560665.1108

وهاب رستمی؛ حامد کارگر؛ لیلا رضایی