تأثیر حق الزحمه غیرمنتظره حسابرسی بر کیفیت گزارشگری مالی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه حسابداری، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 کارشناسی ارشد، گروه حسابداری، دانشگاه پیام‌نور، تهران، ایران

3 کارشناسی ارشد، گروه حسابداری، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

پژوهش حاضر در پی ردیابی تأثیر حق‌الزحمه غیرمنتظره حسابرسی بر کیفیت گزارشگری مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. در این راستا نمونه‌ای مشتمل بر 121 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طول سال‌های 1399-1394با کمک الگوی حذف سیستماتیک انتخاب و در نهایت فرضیه پژوهش با کمک آزمون رگرسیون خطی چندگانه مبتنی بر داده‌های تلفیقی آزمون شد. برای سنجش حق‌الزحمه غیرمنتظره حسابرسی از مدل چوی و همکاران (2010) و برای ارزیابی کیفیت گزارشگری مالی نیز از مدل بارتز و همکاران (2001) بهره گرفته شده است. نتایج پژوهش حاضر نشان می‌دهد که حق‌الزحمه غیرمنتظره حسابرسی بر کیفیت گزارشگری مالی شرکت تأثیر منفی و معناداری دارد. مطابق یافته پژوهش با افزایش مبلغ حق‌الزحمه غیرمنتظره حسابرسی، کیفیت گزارشگری مالی شرکت مذکور کاهش یافته است. این یافته با نتایج پژوهش‌های پیشین لابو و زو (2013) هم راستا است که نشان دادند که افزایش دستمزد مشروط حسابرس موجب کاهش احتمال تجدیدنظر گزارش سالانه خواهد شد.
مطابق با مبانی نظری پژوهش در شرایطی که صورت‌های مالی شرکت‌ها کیفیت مطلوبی نداشته باشند یکی از راهکارهای جبران کاستی کیفیت گزارش‌های مذکور پرداخت مبلغ نامتعارف حق‌الزحمه به حسابرسان مستقل می‌باشند و یافته‌های تجربی پژوهش حاضر موید مبانی نظری دیدگاه مذکور است که مطابق آن ظابطه‌مندسازی بیشتر جریان قیمت‌گذاری خدمات اعتباردهی حسابرسان توسط جامعه حسابداران رسمی و سایر مراجع ذی ربط را می‌طلبد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Unexpected Audit Fees on Financial Reporting Quality

نویسندگان [English]

  • Vahab Rostami 1
  • Hamed Kargar 2
  • Lela Rezaei 3
1 Assistant Professor, Department of Accounting, Payam Noor University, Tehran, Iran
2 MSc. of Accounting, Payam Noor University, Tehran, Iran
3 MSc. of Accounting, Payam Noor University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The current research aim is to trace the relation between probity of the paying unexpected audit fees and companies' financial reporting quality. For this purpose, the data of the 121 listed companies in the Tehran Stock Exchange were selected by the systematic elimination pattern was gathered along a time period of 2016 to 2021 and The research hypotheses were tested by using the multi-linear regression model on base of pooling data. Choi & et al. (2010) developed model is employed to assess unexpected audit fees and was gained of Barth & et al. (2001) for evaluation of financial reporting quality. The findings indicate there is a negative and meaningful relation between payment of unexpected audit fees and unsuitable financial reporting quality. upon to theoretical base of the research while the companies don't have suitable financial reporting quality they may try by more paying to the applied auditors to get their consent and issuing less adjusted auditor report. And this finding is in accordance with past finding of Lobo and Zoe (2013) which showed conditionally increment of the audit fee lead to decreasing the probity of the annual reports adjustment.
Contribution: The present study's findings provide some invaluable concepts for Iranian Association of Certified Public Accountants and other related bode about necessity of more effort to regularity of the auditors' attestation services pricing process.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Audit Fee Parts
  • Auditors Financial Reporting Quality
  • Unexpected Audit Fees
  • Economical depending of the Auditors
بابااحمدی، بهاره. (1398). اثر تعدیل‌کننده تمرکز مالکیت بر استقلال هیئت‌مدیره و حق‏الزحمه حسابرسی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، مؤسسه آموزش عالی هشت‌بهشت، گروه حسابداری.
باغومیان، رافیک،  محمدی، عرفان. (1399). اثر تخصص مالی اعضای کمیته حسابرسی بر رابطه میان ریسک‏های محیطی شرکت و حق‏الزحمه حسابرسی، مطالعات تجربی حسابداری مالی، 17(67)، 57-87.  10.22054/QJMA.2019.46444.2052 doi:  
حساس یگانه، یحیی، حسنی القار، مسعود، مرفوع، محمد. (1394). بیش اطمینانی مدیریت و حق‏الزحمه حسابرسی، بررسی‏ های حسابداری و حسابرسی،22(3)، 363-384. 10.22059/ACCTGREV.2015.55660  doi:  
حساس یگانه، یحیی، برزیده، فرخ، محمدتقی، تقوی فرد، فرهمند سیدآبادی، محمد. (1395). بررسی تأثیر گردش اجباری مؤسسات حسابرسی بر حق‏الزحمه حسابرسی و رقابت در بازار حسابرسی، بررسی حسابداری و حسابرسی، 19(9)، 333-352.  doi: 10.22059/ACCTGREV.2016.59779
خطیری، محمد، قاسمی، علی، درویش تبار، احمد، چالی، مهتاب، مهری نمک‌آورانی‏، امید. (1401). معاملات با اشخاص وابسته‏ و حق‏الزحمه غیرمنتظره حسابرسی شرکت‏های زیان‌ده: آزمون‏ اثر تعدیلی ساختار مالکیت، مطالعات تجربی حسابداری مالی،19(73)، 177-205. doi: 10.22054/qjma.2021.59138.2235
خواجوی، شکراله،  بایزیدی، انور، جبارزاده کنگرلویی، سعید. (1391). بررسی تطبیقی کیفیت گزارش‌گری مالی شرکت‏های درمانده و غیردرمانده پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران، پژوهش ‏های تجربی حسابداری، 2(1)، 51-66. doi: 10.22051/JERA.2013.539
دارابی، رؤیا، پسندیده پارسا، بهرام، حاجی رضا، محمدرضا. (1400). تبیین رابطه بین کیفیت حسابرسی، استقلال حسابرس و حق‌الزحمه حسابرسی باکیفیت گزارش‌گری مالی در شرکت‏های بیمه‏ای ایران، پژوهش ‏های حسابرسی حرفه ‏ای، 1(2)، 132-155. doi:10.22034/ARJ.2021.245325
دیانتی دیلمی، زهرا، بیاتی، مرتضی. (1394). رابطه رقابت بازار محصول و حق‏الزحمه حسابرسی مستقل، پژوهش‌های حسابداری مالی و حسابرسی، 7(27): 23-38.
رشیدی باغی، محسن. (1393). بررسی چسبندگی حق‏الزحمه حسابرسی، بررسی‏های حسابداری و حسابرسی، 21(4)، 431-448. doi: 10.22059/ACCTGREV.2014.52902
سجادی، سیدحسین، زارعی، رضا. (1386). ویژگی‏های مؤسسه حسابرسی و صاحب‌کار بر حق‏الزحمه حسابرسی، بررسی‏ های حسابداری و حسابرسی، 14(3): 67-90.
سلیمانی، ابوالفضل، شکریان برنجستانکی، مهدیه. (1400).  تخفیف حق‏الزحمه حسابرسی، احتمال تقلب و افشای تحریف: واکاوی نقش تعدیلگری کیفیت حسابرسی، پژوهش‏ های حسابرسی حرفه ‏ای، 1(4)، 70-95. doi:  10.22034/JPAR.2022.248813
شاه‏کرمی، مصطفی. (1397). بررسی رابطه بین معاملات با اشخاص وابسته و حق‏الزحمه حسابرسی با در نظر گرفتن ویژگی‏های کمیته حسابرسی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، دانشکده مدیریت و اقتصاد.
منصوری سرنجیانه، میکائیل، تنانی، محسن. (1392). بررسی عکس‌العمل بازار سهام نسبت به حق‏الزحمه‏های غیرعادی حسابرسی، پژوهش ‏های حسابداری مالی، 5(4)، 105-120.
والاس، وندا. (1390). نقش اقتصادی حسابرسی در بازارهای آزاد و بازارهای تحت نظارت، ترجمه حامی امیر اصلانی، سازمان حسابرسی، نشریه 151، چاپ هشتم.
 
 
Antle, R., Gordon, E., Narayanamoorthy, G., & Zhou, L. (2006). The joint determination of audit fees, non-audit fees, and abnormal accruals. Review of Quantitative Finance and Accounting, 27 (3), 235-266.
Almutairi, A.R., Kimberly, AD. & Terrance, S. (2009). Auditor Tenure, Auditor Specialization, and Information Asymmetry, Managerial Auditing Journal, 24 (7), 600-623.
Baba Ahmadi, B. (2019). Modifying effect of ownership focus on board independence and audit fees[Master’s thesis], Hasht Behesht Higher Education Institute, Accounting Department. (In Persian)
Baghoomian, R, &  Mohammadi, E. (2020). The Effect of Audit Committee Member's Financial Expertise on the Relationship between Environmental Risks and Audit Fee. Empirical Studies in Financial Accounting, 17 (67): 57-87. (In Persian)
Ball, R., Jayaraman, S.,  &. Shivakumar, L. (2012). Audited financial reporting and voluntary disclosure as complements: A test of the confirmation hypothesis. Journal of Accounting and Economics, 53 (1), 136- 166.
Barth, M. E., Cram, D., & Nelson, K. (2001). Accruals and the Prediction of Future Cash Flows. the Accounting Review, 76, 25-58.
Borhan Uddin Bhuiyan, Md., Rahman, A., Sultana, N. (2020). Female tainted directors financial reporting quality and audit fees, Journal of Contemporary Accounting & Economics, doi: https:// doi.org/10.1016/j.jcae.2020.100189
Choi, J. H., Kim, C., Kim, J. B., & Zang, Y. (2010). Audit Office Size, Audit Quality, and Audit Pricing. Auditing: A Journal of Practice & Theory, 29 (1), 73–97.
Choi, J. H., J. B., Kim, and Y., Zang . (2010). Do abnormally high audit fees impair audit quality? Auditing: A Journal of Practice and Theory, 29 (2), 115–140.
Craswell, A., Francis, J., & Taylor, S. (1995). Auditor Brand Name Reputations and Industry Specializations. Journal of Accounting and Economics, 20. (3), 297–322.
Corbella, S., Floria, C., Gotti, G., & Mastrolia, S. A. (2015). .Audit Firm Rotation, Audit Fees and Audit Quality: The Experience of Italian Public Companies. Journal of International Accounting, Auditing and Taxation, 25, 46-66.
Cohen, A. D. (2004). Quality of Financial Reporting Choice: Determinants and Economic Consequences. (Unpublished Doctoral Dissertation). Northwestern University.
Coulton, J., Livne, G., & Taylor, S. (2015). Unexpected Audit Fees: Effort, Risk or Bribe? UTS Business School, University of Technology Sydney, Broadway, NSW 2007, Australia. Stephen.Taylor@uts.edu.au.
Duellman, S., Hurwitz, H., & Sum,Y. (2015). Managerial Overconfidence and Audit Fees. Journal of Contemporary Accounting & Economis,11 (2), 1281-1307.
Dayanti Dilmi, Z., & Bayati, M. (2015). Product market competition and independent auditor's fee. Financial accounting and audit research,7 (27),23-38. (In Persian)
Fung, S., Gul, F., & Krishnan, J. (2012). City-level Auditor Industry Specialization, Economies of Scale, and Audit Pricing. The Accouting Review, 87 (4), 1281-1307.
Hassas Yeganeh, Y,  Hasani Alghar, M., &  Marfou, M. (2015). Managerial overconfidence and audit fees. Accounting and Auditing Review, 22 (3), 363-384. (In Persian)
Hau Nguyen, V., Hai-Phan, T., Cuong Nguyen, T., Diep Nguyen, N., Giang Ha, H. (2022). Study on factors affecting audit fees and audit quality through auditors’ perceptions: Evidence from an emerging economy. Problems and Perspectives in Management, 20, 471-485.
Hribar, P., Kraver, T., & Wilson, R. (2014). A new measure of accounting quality. Review of Accounting Studies. 19 (1), 506-538.
 Khajavi, SH.,  Bayazidi, A., &  Jabbarzadeh, S. (2012). A Comparison Investigation of Financial Reporting Quality in Financially Distressed and Non-Distressed FirmsCase Study: Listed Companies in TSE. Journal of Empirical Research in Accounting, 2 (1), 51-66. (In Persian)
Khatiri, M.,  Ghasemi, A., Darvishtabar Ahmad Chali, M., & Namak Avarani, M. (2022). Losses Firm's Related Party Transaction and Unexpected Auditing Fees; Testing the Adjustment Effect of Corporate Ownership Structure. Empirical Studies in Financial Accounting, 19 (73), 177-205. (In Persian)
Lobo, G. & Zhao, Y. (2013). Relation between audit effort and financial report misstatements: Evidence from quarterly and annual restatements. The Accounting  Review, 88 (4), 1385-1412.
Mansouri Sernjianeh, M. & Tanani, M. (2014). Stock Market Reaction to Abnormal Audit Fees. Financial Accounting Researches, 5 (4), 105- 120. (In Persian)
Palmrose, Z.-V. (1989). The Relation of Audit Contract Type to Fees and Hours. Accounting Review, 64 (3): 488-499.
Rashidi Bagi, M. (2015). Review Audit Fee Stickiness. Accounting and Auditing Review, 21 (4), 431-441. (In Persian)
Sajjadi, S.H., & Zarei, R. (2008).The characteristics of the audit firm and the employer on the audit fee. Accounting and Auditing Review, 14 (3), 67-90. (In Persian)
Simunic, D. A. (1980). The Pricing of Audit Services: Theory and Evidence, Journal of Accounting Research, 18 (1), 161-190.
Shapiro, C. (1983). Premiums for High Quality Products as Returns to Reputations. Quarterly Journal of Economics,98 (4), 659-679.
Shah Karami, M. (2018). Investigate the relationship between transactions with related parties and the audit fee by considering the characteristics of the audit committee. Shahid Bahonar University of Kerman, Faculty of Management and Economics. (In Persian)
Seetharaman, A., Gul, F., & Lynn, S. (2002). Litigation Risk and Audit Fees: Evidence from UK Firms Cross-listed on US Markets. Journal of Accounting and Economics, 33 (1), 115-91.
Tarighi, H., Salehi, M., Moradi, M., Zimon, G. (2022). Social Capital, Intellectual Capital, and Audit Fee: Conflicting Evidence from Iran. Economies, 10 (39), 1-42.
Wang, Q., Wong, T. J., &  Xia, L. (2008). Stateownership, the Institutional Environment, and  Auditor Choice: Evidence from China. Journal of Accounting and Economics, 46, 112–134.
Wallace, W. A. (1984). “Internal Auditors Can Cut outside CPA Costs”, Harvard Business Review, PP. 16-20.