تأثیر افشای مسئولیت‌پذیری اجتماعی بر ریسک حسابرسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مربی حسابداری، دانشکده علوم انسانی، مجتمع آموزش عالی سراوان، سراوان، ایران

2 استاد حسابداری، دانشگاه بورنموث، انگلستان.

3 کارشناسی ارشد حسابداری، دانشکده مدیریت و اقتصاد،دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

چکیده

طبق استانداردهای حسابرسی، پس از آن‌که واحد مورد رسیدگی اطلاعات مالی و غیرمالی در مورد عملیات شرکت را افشا می‌نماید، حسابرس باید این اطلاعات را مورد ارزیابی قرار دهد. عملکرد مسئولیت‌پذیری اجتماعی از جمله این اطلاعات بوده و حسابرس در ارزیابی ریسک حسابرسی به آن توجه می‌نماید. ازاین‌رو، هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی رابطه بین افشای مسئولیت‌پذیری اجتماعی و ریسک حسابرسی در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در این پژوهش، افشای مسئولیت‌پذیری اجتماعی با استفاده از روش تحلیل محتوی و ریسک حسابرسی با شاخص حق‌الزحمه حسابرسی اندازه‌گیری شده است. فرضیۀ پژوهش برای 93 شرکت طی سال‌های 1391 تا 1398 با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی آزمون شده است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد بین افشای مسئولیت‌پذیری اجتماعی و ریسک حسابرسی رابطه معنادار و مثبتی وجود دارد که با استفاده از روش‌های پنل دیتا با اثرات تصادفی و حداقل مربعات تعمیم‌یافته نیز مورد تأیید قرار گرفت. با افزایش افشای مسئولیت‌پذیری اجتماعی، ریسک حسابرسی و به‌تبع آن حق‌الزحمه حسابرسی بیشتر می‌شود. این نتیجه به استفاده‌کنندگان از صورت‌های مالی از جمله سرمایه‌گذاران هشدار می‌دهد فقط به جنبه‌های مثبت افشای مسئولیت‌پذیری اجتماعی در ایران، توجه نکنند؛ چراکه ممکن است افشای مسئولیت‌پذیری اجتماعی ابزاری برای پوشش عملکرد ضعیف باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of Social Responsibility Disclosure on Audit Risk

نویسندگان [English]

  • Mohsen Dahmarde Ghaleno 1
  • Hassan Yazdifar 2
  • Hamid Zarei 3
1 Instructor of Accounting, Faculty of Humanities, Saravan Institute of Higher Education, Saravan, Iran
2 Professor in Accounting, Bournemouth University, Bournemouth, Dorset, UK.
3 Msc. in Accounting, Faculty of Management and Economics, University of Sistan and Baluchistan
چکیده [English]

According to the auditing standards, after the entity has disclosed financial and non-financial information about its operation, the auditor should evaluate that information. Social responsibility performance is one of these informatimaon that the independent auditor considers when assessing audit risk. Therefore, the main purpose of this academic paper is to investigate the possible relationship between social responsibility disclosure and audit risk in companies listed on the Tehran Stock Exchange. In this study, the content analysis method is used to measure social responsibility disclosure, and audit risk is calculated by the audit fee index. The research hypothesis was tested for 93 firms during the years 2012–2019 using the ordinary least squares method (OLS). Findings show that there is a significant and positive association between social responsibility disclosure and audit risk, which was confirmed by employing panel data methods with random effects and generalized least squares. As the disclosure of social responsibility increases the audit risk and, consequently, audit fee increases. This issue warns users of financial statements, including investors, not to focus only on the positive aspects of social responsibility disclosure in Iran, as social responsibility disclosure can be used as a mechanism to cover up poor performance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Audit fees
  • Audit risk
  • Social Responsibility Disclosure
افلاطونی، عباس. (1396). تحلیل آماری در پژوهش‌های مالی و حسابداری با نرم افزار Stata، انتشارات ترمه، ویرایش اول، چاپ دوم.
افلاطونی، عباس. (1397). اقتصادسنجی در پژوهشهای مالی و حسابداری با نرم افزار Eviews. انتشارات ترمه، چاپ اول، 342.
ایزدی نیا، ناصر؛ هاشمی دهچی، مجید. (1396). بررسی رابطه‌ی بین مسئولیت‌پذیری اجتماعی شرکت‌ها و چسبندگی هزینه‌ها، حسابداری مدیریت، 10(32)، 12-1.
پورحیدری، امید؛ گل‌محمدی شورکی، مجتبی، (1394)، تأثیر ریسک وضعیت مالیاتی شرکت بر حق‌الزحمه‌ی حسابرسی، بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، 22(3)، 318-301.
پیری، پرویز؛ قربانی، ماریه، (1396)، ارزیابی رابطه بین نوع اظهارنظر حسابرس مستقل و کیفیت سـود، بررسی‌های حسـابداری و حسابرسی، 24(4)، 502-483.
تالانه، عبدالرضا؛ مهرانی، ساسان، (1378)، ریسک حسابرسی، حسابدار، شماره 134.
تلخابی، فاطمه؛ نیکو مرام، هاشم؛ طالب نیا، قدرت اله؛ رؤیایی، رمضانعلی، (1396)، بررسی چسبندگی حق‌الزحمه‌های حسابرسی و عوامل ساختاری مؤثر بر انحراف حق‌الزحمه‌های حسابرسی از مدل استاندارد، دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت، 6(24)، 112-95.
جمالی، امیرحسین؛ کرمی، محمود. (1395). بررسی تأثیر هزینه‌های نمایندگی بر حسابرسی در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران، دانش حسابرسی، 16(64)، 98-81.
حساس یگانه، یحیی؛ برزگر، قدرت‌الله. (1393). مبانی نظری مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها و پارادایم تحقیقاتی آن در حرفه‌ی حسابداری، حسابداری مدیریت، 7(22)، 133-109.
رحیمیان، نظام‌الدین؛ قیطاسی، روح الله؛ کریمی، محمدباقر. (1389). اثر چرخه‌ی عمر واحد تجاری بر قیمت‌گذاری خدمات حسابرسی. مطالعات تجربی حسابداری مالی، (28)، 87-63.
رضایی، فرزین؛ محمدپور، مهدیه. (1396). تبیین رابطه‌ی بین مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها و هزینه‌ی سرمایه‌ی ضمنی آن‌ها، پژوهش‌های نوین در حسابداری و حسابرسی، 1(1)، 138-117.
رمضان نیا، حسن؛ رضایی، فرزین. (1396). بررسی اثر مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت بر ریسک سیستماتیک و ریسک غیرسیستماتیک: با استفاده از مدل تحلیل پوششی داده‌ها،  حسابداری ارزشی و رفتاری، 2 (4)، 214-189.
عباس زاده، محمدرضا؛ قناد، مصطفی؛ غلامی مقدم، فائزه. (1396). بررسی اثر میانجی مدیریت سود بر رابطه‌ی میان هزینه‌های تحقیق و توسعه و حق‌الزحمه‌ی خدمات حسابرسی، دانش حسابداری، 8(2)، 104-85.
عزیز خانی، مسعود؛ داغانی، رضا؛ احمدیان، مژگان. (1395). تأثیر سیاست چرخش اجباری حسابرس بر حق‌الزحمه‌ی حسابرسی، شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران، دانش حسابرسی، 16(64)،62-43.
فخاری، حسین؛ رضائی پیته نوئی، یاسر؛ نوروزی، محمد. (1395). تأثیر افشای مسئولیت اجتماعی شرکت بر کارایی سرمایه‌گذاری. راهبرد مدیریت مالی، 4(4)، 106-85.
کاظمی، حسین؛ ترابیان، محسن؛ برجی خانی اوانکی، مرتضی. (1395). محتوای اطلاعاتی کیفیت سود، سیاست تقسیم سود و حق‌الزحمه‌ی حسابرسی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، مطالعات مدیریت و حسابداری، 2(4)، 161-144.
کردستانی، غلامرضا؛ قادرزاده، سید کریم؛ حقیقت، حمید. (1397). تأثیر افشای مسئولیت اجتماعی بر معیارهای حسابداری، اقتصادی و بازار ارزیابی عملکرد شرکت‌ها، پیشرفت‌های حسابداری، 74(3)، 210-181.
گرمسیری، صدیقه، وکیلی فرد، حمیدرضا؛ طالب نیا، قدرت‌اله. (1396). بررسی اثر کیفیت گزارش‌گری مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها، ویژگی‌های حاکمیت شرکتی، عملکرد مالی، بر شهرت اجتماعی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران، حسابداری مدیریت، 10(35)، 108-89.
لاری دشت بیاض، محمود؛ اورادی، جواد. (1396). بررسی رابطه‌ی بین دوره تصدی و دانش مالی مدیرعامل با حق‌الزحمه‌ی حسابرسی، بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، 24(1)، 102-81.
مرانجوری، مهدی؛ علی خانی، رضیه. (1393). افشای مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها و راهبری شرکتی. بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، 21(3)، 348-329.
موسوی، سیداحمد؛ رضایی، فرزین؛ شاه ویسی، فرهاد. (1395). تبیین ایفای مسئولیت‌پذیری اجتماعی شرکت‌ها و تأثیرآن بر خصوصیات کیفی اطلاعات مالی، حسابداری مدیریت، 10(33)، 108-89.
مهدوی، غلامحسین، نمازی، نویدرضا، (1390). رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر خطر حسابرسی با استفاده از تکنیک تاپسیس، دانش حسابرسی، 11(45)، 50-28.
ناطقی، سمیرا؛ مهرانی، کاوه؛ تحریری، آرش. (1397). مروری بـر پـژوهش‌های حسابرسی در ایران. بررسی‌های حسـابداری و حسابرسی، 25(1)، 179-159.
نمازی، محمد؛ مقیمی، فاطمه.(1397). تأثیر نوآوری و نقش تعدیلی مسئولیت‌پذیری اجتماعی بر عملکرد مالی شرکت‌ها در صنایع مختلف، بررسی‌های حسابداری وحسابرسی، 25(2)، 310-289.
نیک‌بخت، محمدرضا؛ دلدار، مصطفی. (1395). بررسی رفتار چسبندگی هزینه‌ها و تأثیر آن بر کیفیت حسابرسی، پژوهش‌های حسابداری مالی، 8(3)، 100-77.
الهیاری، عباس؛ پورزمانی، زهرا؛ ترابی، تقی. (1397). اثربخشی ابعاد حاکمیت شرکتی بر رابطه‌ی مسئولیت اجتماعی و عدالت مالیاتی. حسابداری مدیریت، 10(38)، 46-27.
 
Abbaszadeh, M., Qannad, M. & Gholami Moghaddam, F. (2017). Investigating the mediating effect of profit management on the relationship between research and development costs and auditing services fees. Accounting Knowledge, 8 (2), 85-104. (In Persian)
Aflatooni, A. (2017). Statistical analysis in financial and accounting research with Stata software. Termeh Publications, first edition, second edition. (In Persian)
Aflatooni, A. (2018). Econometrics in financial and accounting research with Eviews software. Termeh Publications, First Edition: 342. (In Persian)
Al-Hadi, A., Chatterjee, B., Yaftian, A., Taylor, G. & Hasan, M, (2017). Corporate social responsibility performance, financial distress and firm life cycle: evidence from Australia. Accounting and Finance, onlinelibrary:doi/10.1111/acfi.12277.
Allahyari, A., Pourzamani, Z. & Torabi, T. (2018). The effectiveness of corporate governance dimensions on the relationship between social responsibility and tax justice. Management Accounting, 10 (38), 27-46. (In Persian)
Aquilani, B., Silvestri, C., Ioppolo, G., & Ruggieri, A. (2018). The challenging transition to bio-economies: Towards a new framework integrating corporate sustainability and value co-creation. Journal of Cleaner Production، 172: 4001-4009.
Azizkhani, M., Daghani, R. & Ahmadian, M. (2016). The impact of the auditor’s forced turnover policy on audit fees: evidence from the Tehran Stock Exchange. Auditing Knowledge Journal, 16 (64), 43-62. (In Persian)
Brooks, C., and Oikonomou, I. (2017). The effects of environmental, social and governance disclosures and performance on firm value: a review of the literature in accounting and finance. The British Accounting Review.
Carey, P., Liu, L, Qu, W. (2017). Voluntary corporate social responsibility reporting and financial statement auditing in China, Journal of Contemporary Accounting & Economics, 13, 244–262.
Carroll, A. B., & Shabana, K. M. (2010). The business case for corporate social responsibility: A review of concepts, research and practice. International journal of management reviews: 12(1): 85-105.
Chen, H., Hua, S., Liu, Z., & Zhang, M. (2019). Audit fees, perceived audit risk, and the financial crisis of 2008. Asian Review of Accounting.
Chen, L., Srinidhi, B., Tsang, A., & Yu, W. (2012). Corporate social responsibility, audit fees, and audit opinions. Audit Fees, and Audit Opinions.
Chen, L., Srinidhi, B., Tsang, A., Yu, W. (2016). Audited financial reporting and voluntary disclosure of corporate social responsibility (CSR) reports. J. Manage. Account. Res.
Cui, J., Jo, H., & Na, H. (2018). Does corporate social responsibility affect information asymmetry?. Journal of Business Ethics, 148(3), 549-572.
Dal Maso, L., Mazzi, F., Soscia, M., & Terzani, S. (2018). The moderating role of stakeholder management and societal characteristics in the relationship between corporate environmental and financial performance. Journal of environmental management، 218: 322-332.
David, B,. T, & W,. Mason,. (2016). Extreme CEO Pay cuts and audit fees. Advances in Accounting, 33: 1–10.
Delmas, M. A., Nairn-Birch, N., & Lim, J. (2015). Dynamics of environmental and financial performance: The case of greenhouse gas emissions. Organization & Environment, 28(4): 374-393.
Dhaliwal, D.S., Radhakrishnan, S., Tsang, A., Yong, G.Y. (2012). Nonfinancial disclosure and analyst forecast accuracy: International evidence on corporate social responsibility disclosure. Account. Rev. 87, 723–759.
Doogar, R., P. Sivadasan, and I. Solomon. (2010). The Regulation of Public Company Auditing: Evidence from the Transition to AS5. Journal of Accounting Research 48 (4): 795–814.
Doogar, R., Sivadasan, P., Solomon, I. (2015). Audit fee residuals: costs or rents? Rev. Acc. Stud. 20, 1247–1286.
Eshleman, J, D., & Lawson B, (2017) Audit Market Structure and Audit Pricing. Accounting Horizons, 31 (1): 57-81.
Fakhari, H., Rezaeipinenoei, Y. & Norouzi, M. (2016). The impact of corporate social responsibility disclosure on investment efficiency. Journal of Financial Management Strategy, 4 (4), 85-106. (In Persian)
Garmsiri, S., Vakilifard, H. R. & Talebnia, G. (2017). Investigating the effect of corporate social responsibility reporting quality, corporate governance characteristics, and financial performance on the social reputation of companies listed on the Tehran Stock Exchange. Management Accounting Journal, 10 (35), 89-108. (In Persian)
Gist, W. (1992). “Explaining variability in external audit fees”. Accounting & Business Research, 23 (89): 74-79.
Gray, R., Kouhy, R., & Lavers, S. (1995). Constructing a research database of social and environmental reporting by UK companies. Accounting, Auditing & Accountability Journal, 8(2): 78-101.
Greene, W. (2011). Econometric Analysis. Seventh ED. United states of America: Prentice-hall publication.
Haffar, M., & Searcy, C. (2017). Classification of trade-offs encountered in the practice of corporate sustainability. Journal of business ethics, 140(3): 495-522.
Hasas, Y. & Barzegar, G. (2014). Theoretical foundations of corporate social responsibility and its research paradigm in the accounting profession. Accounting Management, 7 (22), 109-133. (In Persian)
Hay, D.C., W. R. Knechel, & N. Wong. (2006). Audit fees: a meta-analysis of the effect of Supply and Demand Attributes. Contemporary Accounting Research, 23: 141–191.
Ho, J. L., & Kang, F. (2013). Auditor choice and audit fees in family firms: evidence from the S&P 1500. Auditing: A Journal of Practice & Theory, 32 (4): 71-93.
Hribar, P., Kravet, T., Wilson, R. (2014). A new measure of accounting quality. Rev. Acc. Stud. 19, 506–538.
Huang, H, W, Robert J, P, Yun-Chia A, Y., & Yi-Hung L, (2014). CEO Turnover and Audit Pricing. Accounting Horizons, 28(2), 297-312.
Huang, T.C., H. Chang, & J.-R. Chiou. (2016). Audit Market Concentration, Audit Fees, and Audit Quality: Evidence from China. Auditing: A Journal of Practice & Theory 35(2): 121-145.
Hussain, N., Rigoni, U., & Cavezzali, E. (2018). Does it pay to be really good? Looking inside the black box of the relationship between sustainability performance and financial performance. Corporate Social Responsibility and Environmental Management.
Ioannou, I. and Serafeim، G. (2016). The consequences of mandatory corporate sustainability reporting: Evidence from four countries Mimeo. London Business School.
Izadinia, N. & Hashemidehchi, M. (2017). Investigating the relationship between corporate social responsibility and cost stickiness. Management Accounting, 10 (32), 1-12. (In Persian)
Jamali, A. H. & Karami, M. (2016). Investigating the effect of agency costs on auditing in companies listed on the Tehran Stock Exchange. Auditing Knowledge, 16 (64), 81-98. (In Persian)
Jensen, M. C., W. H. Meckling. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior، agency costs and ownership structure, Journal of Financial Economics 3, 305–360.
Kazemi, H., Torabian, M. & Parjikhani Oranki, M. (2016). Information content of earnings quality, dividend policy and auditing fees in companies listed on the Tehran Stock Exchange. Management and Accounting Studies, 2 (4), 144-161. (In Persian)
Kim, Y, S., Kim, Y, Kim, H, D. (2017). Corporate Social Responsibility and Internal Control Effectiveness, Asia-Pacific Journal of Financial Studies, 46, 341–372.
Kim, Y., Li, H.D., Li, S.Q. (2014). Corporate social responsibility and stock price crash risk. J. Bank. Finance, 43, 1–13.
Kim, Y., Park, M.S., Wier, B. (2012). Is earnings quality associated with corporate social responsibility? Account. Rev. 87, 761–796.
Kordestani, G., Qaderzadeh, K. & Haghighat, H. (2018). The impact of social responsibility disclosure on accounting, economic and market criteria of corporate performance evaluation. Journal of Accounting Advances, 74 (3), 181-210. (In Persian)
Laridasht Bayaz, M. & Oradi, J. (2017). Investigating the relationship between the CEO’s tenure and the CEO’s financial knowledge and audit fees. Accounting and Auditing Reviews, 24 (1), 81-102. (In Persian)
Lu, L, Y., Wu, H, Yu, Y. (2017). Investment-Related Pressure and Audit Risk، AUDITING: A Journal of Practice & Theory, 36 (3): 137-157.
Mahdavi, G. & Namazi, N. R. (2011). Ranking of factors affecting audit risk using the establishment technique. Auditing Knowledge, 11 (45), 28-50. (In Persian)
Maranjouri, M. & Alikhani, R. (2014). Corporate social responsibility disclosure and corporate governance. Accounting and Auditing Reviews, 11 (45), 28-50. (In Persian)
Mousavi, A., Rezaei, F. & Shahveisi, F. (2016). Explaining the performance of corporate social responsibility and its impact on the quality characteristics of financial information. Management Accounting, 10 (33), 89-108 (In Persian)
Namazi, M. & Moghimi, F. (2018). The effect of innovation and the moderating role of social responsibility on the financial performance of companies in various industries. Accounting and Auditing Reviews, 25 (2), 289-310. (In Persian)
Nateghi, S., Mehrani, K. & Tahriri, A. (2018). A review of auditing research in Iran. Accounting and Auditing Reviews, 25 (1), 159-179. (In Persian)
Nekhili, M., Nagati, H., Chtioui, T., Rebolledo, G. (2017). Corporate social responsibility disclosure and market value: Family versus nonfamily firms, Journal of Business Research, 77, 41-52.
Nikbakht, M. R. & Deldar, M. (2016). Investigating cost adhesion behavior and its impact on auditing quality. Financial Accounting Research, 8 (3), 77-100 (In Persian)
Oktorina, M., & Wedari, L. K. (2015). An empirical investigation on ownership characteristics, activities of the audit committee, and audit fees in companies listed on indonesia stock exchange. Applied Finance and Accounting, 1(1): 20-29.
Piri, P. & Ghorbani, M. (2017). Assessing the relationship between the independent auditor’s comment type and profit quality. Accounting and Auditing Reviews, 24 (4), 483-502. (In Persian)
Pourheidari, O. & Golmohammadi Shouraki, M. (2015). The impact of company tax risk on audit fees. Accounting and Auditing Reviews, 22 (3), 301-318. (In Persian)
Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB). (2010). Report on Observations of PCAOB Inspectors Related to Audit Risk Areas Affected by the Economic Crisis. Release No. 2010-006 (29.09.10).
Rachana, K., & S, Khan, (2016). CEO Financial Background and Audit Pricing. Accounting Horizons: 30(3), 325-339.
Rahimian, N., Qeitasi, R. & Karimi, M. (2010). The effect of business unit life cycle on auditing services pricing. Empirical Studies in Financial Accounting, (28), 63-87. (In Persian)
Ramazannia, H. & Rezaei, F. (2017). Investigating the effect of corporate social responsibility on systematic and non-systematic risk using data envelopment analysis model. Value and Behavioral Accounting Quarterly, 2 (4), 189-214. (In Persian)
Rezaei, F. & Mohammadpour, M. (2017). Explaining the relationship between corporate social responsibility and their tangible capital expenditure. New Research in Accounting and Auditing, 1 (1), 117-138. (In Persian)
Simunic, D. A. (1984). Auditing، consulting and auditor independence, Journal of Accounting Research 22, 679–702.
Stanley, J. (2011). Is the audit fee disclosure a leading indicator of clients’ business risk? Turnover: A long-term perspective. The Journal of Finance, 56 (6): 2265-2297.
Talaneh, A. & Mehrani, S. (2000). Audit Risk. Accountant Journal, No. 134. (In Persian)
Talkhabi, F., Nikoomaram, H., Talebnia, G. & Royaee, R. (2017). Investigating audit fees stickiness and structural factors affecting deviation of audit fees from the standard model. Management Accounting and Auditing Knowledge, 6 (24), 95-112. (In Persian)
Venkataraman, R., J. Weber, & M. Willenborg. (2008). Litigation risk, audit quality, and audit fees: Evidence from initial public offerings. The Accounting Review, 83 (5): 1315-1345.
Yu, M., & Zhao, R. (2015). Sustainability and firm valuation: an international investigation. International journal of accounting and information management, 23(3): 289-307.