دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، اسفند 1399، صفحه 1-156 

مقاله پژوهشی

تأثیر افشای مسئولیت‌پذیری اجتماعی بر ریسک حسابرسی

صفحه 10-33

10.22034/arj.2021.243327

محسن دهمرده قلعه نو؛ حسن یزدیفر؛ حمید زارعی