اثر میانجی خودکارایی در مذاکره حسابرسان بر رابطة بین مشوق های مالی و مشوق های اجتماعی بر عینیت‌گرایی حسابرس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حسابداری، موسسه‌ی آموزش عالی غیر انتفاعی پرندک، پرندک، ایران.

2 کارشناسی ارشد حسابداری، موسسه‌ی آموزش عالی غیر انتفاعی پرندک، پرندک، ایران

3 استادیار گروه حسابداری،دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

چکیده

کیفیت تصمیم حسابرس و تاثیر آن بر اثربخشی و کارایی حسابرسی عینیت گرایی است،که بر توانایی حسابرسان در کشف تحریفات با اهمیت در صورت های مالی اثر می گذارد و منجر به بهبود درکیفیت حسابرسی می شود. منظور از قدرت مشوق های مالی استفاده از مشوق های مالی مختلف درونی و بیرونی به منظور کنترل عملکرد افراد است. به عبارت دیگر مدیر از قدرت مشوق های مالی به منظور تأثیرگذاری و کنترل رفتار زیر دستان استفاده می‌کند. اگر چه همه  مدیران دارای قدرت مشابهی هستند، اما موفقیت در دسترسی و به کار بردن اثربخش مشوق های مالی نیازمند مدیریت آن است. جامعه آماری این پژوهش کلیه حسابرسان عضو جامعه حسابداران رسمی ایران است.تعداد نمونه مورد نظر بر اساس جدول مورگان تعداد 384 نفر به دست آمد. نتایج تحلیل ها با استفاده از الگوی معادالت ساختاری نشان داد که مشوق های مالی بر عینیت گرایی حسابرسان اثر معناداری دارد. همچنین مشوق های اجتماعی بر عینیت گرایی حسابرسان اثر معناداری دارد. خودکارایی در مذاکره بر عینیت گرایی حسابرسان اثر معناداری دارد. مشوق های مالی بر عینیت گرایی حسابرس با نقش میانجی خودکارایی در مذاکره اثر معناداری دارد. مشوق های اجتماعی بر عینیت گرایی حسابرس با نقش میانجی خودکارایی در مذاکره اثر معناداری دارد.


 
کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The mediating effect of autonomy in auditors' negotiation on the relationship between financial incentives and social incentives on auditor objectivity

نویسندگان [English]

  • mohamad mohamadi 1
  • seyyed jmal samai 2
  • saman mohamadi 3
1 Assistant Professor, Department of Accounting, Parandak institute of higher education, Parandak, Iran
2 M.Sc.of Accounting, Parandak institute of higher education, Parandak, Iran.
3 Assistant Professor of Accounting, Department of Accounting, Faculty member of razi University
چکیده [English]

The quality of the auditor’s decision and its impact on the effectiveness and efficiency of the audit is objectivism, which affects the auditors’ ability to detect material misstatements in the financial statements and leads to an improvement in the quality of the audit. The power of financial incentives means using various internal and external tax incentives to control the performance of individuals. In other words, the manager uses the power of financial incentives to influence and control the behavior of subordinates Although all managers have the same power, successful access to and effective use of financial incentives requires management. The purpose of this study is to investigate the effect of financial incentives and social incentives on the auditor’s objectivity with the mediating role of self-efficacy in the auditor’s negotiation. The statistical population of this study is all auditors who are members of the Iranian Society of Certified Public Accountants in Tehran province. Morgan table was used for sampling and the desired sample number was 384 people. The sampling method in the present study is non-random sampling and the tools used in the research are standard questionnaires. The results of the analyzes using the structural equation model showed. Financial incentives have a significant effect on auditors’ objectivism. Social incentives also have a significant effect on auditors’ objectivism. Automated negotiation has a significant effect on auditors’ objectivism. Financial incentives have a significant effect on the auditor’s objectivity with the mediating role of autonomy in the negotiation. Social incentives have a significant effect on the auditor’s objectivity with the mediating role of autonomy in the negotiation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • financial incentives
  • social incentives
  • auditor objectivity
  • negotiation self-efficacy
دیواندری علی. (1397). بررسی چگونگی تأثیر مشوق‌های مالی بر عملکرد فردی: بررسی نقش میانجی انگیزش درونی و تعدیل‎کننده خودکامیابی و انتظار دریافت پاداش (مطالعه موردی: بانک ملت)، فصلنامه مدیریت بازرگانی، 10(3): 673-694.
رحیمی، غفور. (1398). ارزیابی عملکرد و بهبود مستمر سازمان با مشوق‌های سازمانی، ماهنامه‌ی علمی-آموزشی تدبیر، 7(173): 66-78.
رضایی، علی. (1397). تأثیر مشوق‌های اجتماعی و سیستم پاداش‌دهی بر توانمندسازی درونی و عملکرد کارکنان سازمان تأمین اجتماعی، مدیریت تحول، 12(1): 450-466.
طاهری، بهناز. (1397). بررسی تأثیر استرس شغلی حسابرسان بر کیفیت حسابرسی، فصلنامه حسابداری و حسابرس، 21 (10): 41-56.
علیزاده محمدعلی. (1396). بررسی تأثیر مشوق‌های اجتماعی بر مشارکت کارکنان. فصلنامه مطالعات مدیریت. 2(1): 39-44.
کرمی غلامرضا؛ وکیلی‌فرد حمیدرضا؛ و مزینانی مهدی. (1395). بررسی ارتباط بین مشوق‌های سازمانی، فشار زمانی، پیچیدگی کار و اثربخشی حسابرسی در دیوان محاسبات کشور، فصلنامه دانش حسابرسی، 16 (63): 5-35.
کریمی تورج. (1395). مدل‌های نوین ارزیابی پاداش سازمانی. تدبیر، 7(171): 19-24.
محبی‌فرد رفعت؛ خدابخشیان محمود؛ رفیعی سیما. (1395). تأثیر مشوق‌های مالی بر عملکرد کارکنان با نقش میانجی انگیزش در بیمارستان‌های آموزشی شهر قزوین، پژوهش‌های سلامت محور، 2(3): 223-232.
نادری، محمدعلی. (1395). تأثیر مشوق‌های مالی و رفتار ارادی بر حمایت سازمانی ادراک شده، تبادل رهبرـ عضو، رفتار شهروندی سازمانی، تعهد عاطفی و عملکرد وظیفه‌ی کارکنان ستادی آموزش و پرورش شهر اصفهان، مدیریت کاربردی، 25(1): 84-98.
نوروزیان ندا. (1396). مدیریت پاداش و نیاز سازمان‌های امروز، مجله‌ی الکترونیکی پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران، 3(6): 46-59.
 
AL-Hakim, L., Ali, Y., & Shahizan, H. (2014). Who are the Crew Members on Implementation of Knowledge Management Strategies to Enhance Innovation and Improve Organizational Performance? Journal of Resources Development and Management, 3(2): 54-64.
Ali, W., Ahmed, R., Nawaz, A., & Khoso, I. (2014). Impact of Stress on Job Performance: An Empirical study of the Employees of Private Sector Universities of Karachi, Pakistan. Research Journal of Management Scienc, 3(7): 14-17.
Alizadeh, M. A. (2017). Investigating the effect of social incentives on employee participation. Quarterly Journal of Management Studies, 2(1): 39-44. (In Persian)
Angelidis, J., & Ibrahim, N. A. (2011). The impact of emotional intelligence on the ethical judgment of managers. Journal of Business Ethics, 99(1): 111–119.
 Armstrong, A., Zaman, A., Omeidi, kh., & Jalalinejad, R. (2015). The relationship between Job stress and performance among the hospitals nurses. World of Sciences Journal, 2(1): 181-189.
Cerasoli, C. P., Nicklin, J. M., & Ford, M. T. (2014). Intrinsic motivation and extrinsic incentives jointly predict performance: A 40-year meta-analysis. Psychological Bulletin, 140(4): 980.
Chen, F., Lam, K., Smieliauskas, W., & Ye, M. (2016). Auditor conservatism and banks’ measurement uncertainty during the financial crisis. International Journal of Auditing, 20(1): 52–65.
Chuang, S., Cheng, Y., Chang, C., & Chiang, Y. (2015). The Impact of Self-Confidence on the Compromise Effect. International Journal of Psychology, 48(4): 660-75.
Cook, G. L., Bay, D. B., Myburgh, J. E., & Njoroge, J. (2011). Emotional intelligence: The role of accounting education and work experience. Issues in Accounting Education, 26(2): 267–286.
Diwandari, A. (2018). Investigating the effect of financial incentives on individual performance: investigating the mediating role of internal motivation and moderating self-success and expecting rewards (Case study: Mellat Bank). Business Management Quarterly, 10(3): 673-694. (In Persian)
Duff, L. (2017). Impact of stress on employee job performance in business sector of Pakistan. Global Journal of Management and Business Research, 11(6): 1-4 (2011).
Estiningtyas, P., & Darmanto, M. K. (2018). Value Engineering in Organization: A Study of Factors Affecting Success. Journal of Information Technology Management, 15(3): 33-45.
Fisher, R. T. (2017). Role stress, the type A behavior pattern, and external auditor job satisfaction and performance. Behavioral Research in Accounting, 13(2): 143–170.
Ghorbani, Saeed, Andili, Mojtaba (2001). Cash Retention, Company Value and Information Asymmetry, Journal of Accounting Knowledge, 3 (8), 131-149 (in Persian)
Hillison, S. M., & Peecher, M. E. (2017). Discussion of The Consequences of Audit-Related Earnings Revisions. Contemporary Accounting Research, 34(4): 1915–1921.
Jonson, G., Pana, F., & and Ferdi, P. (2017). Performance evaluation of RSVP using OPNET Modeler. Simulation Modelling Practice and Theory, 49(1): 85–97.
Karami, G., Vakilifard, H., and Mazinani, M. (2016). Investigating the relationship between organizational incentives, time pressure, work complexity and audit effectiveness in the Court of Audit. Auditor Knowledge Quarterly. 16(63): 5-35. (In Persian)
Karimi, T. (2016). New models of organizational reward evaluation. Tadbir Scientific-Educational Monthly, 7(171): 19-24. (In Persian)
Leo, Sh. (2013). The Relationship among Knowledge Management, Organizational Learning, and Organizational Performance. International Journal of Business and Management, 4(4): 64-76.
Mohebbifard, R., Khodabakhshian, M. and Rafei, S. (2016). The effect of financial incentives on staff performance with the mediating role of motivation in Qazvin teaching hospitals. Journal of Health-Based Research, 2(3): 223-232. (In Persian)
Naderi, M. A. (2016). The effect of financial incentives and voluntary behavior on perceived organizational support, leader-member exchange, organizational citizenship behavior, emotional commitment and duty performance of Isfahan education staff. Quarterly Journal of Applied Management, 25(1): 84-98. (In Persian)
Nowruzian, N. (2017). Reward and Need Management of Today›s Organizations. Electronic Journal of Iran Scientific Information and Documentation Research Institute, 3 (6): 46-59.
(In Persian)
Perreault, S., Kida, T., & David Piercey, M. (2017). The relative effectiveness of simultaneous versus sequential negotiation strategies in auditor-client negotiations. Contemporary Accounting Research, 34(2): 1048–1070.
Rahimi, G. (2019). Evaluating the performance and continuous improvement of the organization with organizational incentives. Tadbir Scientific-Educational Monthly, 7 (173): 66-78. (In Persian)
Rezaei, A. (2018). The effect of social incentives and reward system on internal empowerment and performance of Social Security employees. Transformation Management Quarterly, 12(1): 446-450. (In Persian)
Rich, N. (2020). Value Analysis Value Engineering. Report Produced for the EC Funded Project. Lean Enterprise Research Centre Cardiff. United Kingdom.
Said, K. M., & Khasharmeh, H. A. (2014). Mandatory audit firm rotation and audit costs: A survey of auditing firms in Bahrain. Journal of Finance and Accounting, 2(6): 116–128.
Samuel, F., Maisenbachera, S., & Maik, M. (2011). Extended Model for Integrated Value Engineering. Procedia Computer Science, 28(2): 781 – 788.
Solomon, E. (2018). Incentive Management, Value Engineering and Value Cost Reduction. New York: Addison Wesley Co.
Svanberg, J., Öhman, P., & Neidermeyer, P. E. (2017). The relationship between transformational client leadership and auditor objectivity. Accounting, Auditing & Accountability Journal, 30(5): 1142–1159.
Svanberg, J., Öhman, P., & Neidermeyer, P. E. (2018). Client-identified auditor’s initial negotiation tactics: A social-identity perspective. Managerial Auditing Journal. 25(1): 1455-1467.
Svanberg, J., Öhman, P., & Presha Neidermeyerc, E. (2019). Auditor objectivity as a function of auditor negotiation self-efficacy be. Advances in Accounting, 44(2): 121–131.
Sweeney, B., & Pierce, B. (2011). Audit team defence mechanisms: Auditee influence. Accounting and Business Research, 41(4): 333–356.
Taheri, B. (2018). Investigating the effect of job stress of auditors on audit quality. Quarterly Journal of Accounting and Auditing, 21 (10): 41-56. (In Persian)
Trotman, K. T., Wright, A. M., & Wright, S. (2005). Auditor negotiations: An examination of the efficacy of intervention methods. The Accounting Review, 80(1): 349–367.
Urakawa, K. K., Yokoyama, F., & Itoh, H. (2017). Sense of coherence is associatedwith reduced psychological responses to job stressors among Japanese factory workers. BMC Research Notes, 5(2): 247-252.
Wang, G., & Netemeyer, R. G. (2002). The effects of job autonomy, customer demandingness, and trait competitiveness on salesperson learning, self-efficacy, and performance. Journal of the Academy of Marketing Science, 30(3): 217–228.
Wijetunge. M. K. (2016). Key Success Factors in Starting & Maintaining a Continues VA/VE Improvement Program. Journal of Information Technology Management, 26(2): 3-4.
Yang, L., Alisa, G., Brink, F., & Benson, W. (2018). The impact of emotional intelligence on auditor judgment. wileyonlinelibrary.com/journal/ijau.
Yang, L., Huang, C., & Ting-Jui, H. (2014). Knowledge leadership to improve project and organizational performance. International Journal of Project Management, 32(2): 40–53