دوره و شماره: دوره 1، شماره 3، شهریور 1400، صفحه 1-176 
تاثیر وضعیت سرمایه انسانی در موسسات حسابرسی بر کیفیت حسابرسی

صفحه 128-149

10.22034/arj.2021.247703

بهزاد بیگ پناه؛ حمیده اثنی عشری؛ عباس هشی؛ غلامحسین اسدی