تخفیف حق‌الزحمه حسابرسی، احتمال تقلب و افشا تحریف بااهمیت: واکاوی نقش تعدیل‌گری کیفیت حسابرسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد حسابرسی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 مربی گروه حسابداری، موسسه آموزش عالی فروردین، قائمشهر، ایران

چکیده

فشار ناشی از تحریم‌های بین‌المللی و ضعف مدیریت بحران، در سال‌های اخیر گریبانگیر اقتصاد ایران بوده است. در این شرایط صاحبکاران توقع شریک شدن حسابرسان در درد اقتصادی و دریافت تخفیف در حق‌الزحمه حسابرسی را دارند. هدف این پژوهش، بررسی تأثیر تخفیف‌ ‌حق‌الزحمه حسابرسی بر احتمال تقلب مدیران صاحبکار و افشا تحریف‌های بااهمیت توسط حسابرسان و همچنین بررسی اثر تعدیل‌گری عقد قرارداد با موسسات حسابرسی دارای کیفیت بر این روابط است. داده‌های به کار گرفته شده، شامل 130 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی سال‌های 1394 تا 1399 است. برای تجزیه تحلیل داده‌ها و آزمون فرضیه‌ها از مدل رگرسیون لجستیک بر مبنای داده‌های تابلویی استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌های پژوهش نشان می‌دهد تخفیف‌ ‌حق-الزحمه حسابرسی تاثیر منفی (و مثبت) بر افشا تحریف‌های بااهمیت توسط حسابرسان (و احتمال تقلب مدیران صاحبکار) دارد، همچنین نتایج نشان‌دهنده رابطه بین بکارگیری موسسات حسابرسی دارای کیفیت با افشا تحریف‌های بااهمیت توسط حسابرسان و احتمال تقلب مدیران صاحبکار و نیز تایید تاثیر تعدیلی این متغیر بر رابطه تخفیف‌ ‌حق‌الزحمه حسابرسی بر افشا تحریف‌های بااهمیت توسط حسابرسان و احتمال تقلب مدیران صاحبکار می‌باشد. آزمون‌های اضافی نشان می‌دهد الزام جامعه حسابداران رسمی نسبت به تعدیل افزایشی حداقل 70 درصدی حق‌الزحمه حسابرسی در سال 1400 نسبت به سال گذشته، نتایج را برجسته‌تر می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Audit Fee Discount, The possibility of fraud and Disclosure of Significant Distortions: Analyzing the moderating role of audit quality

نویسندگان [English]

  • abolfazl soleimani 1
  • mahdieh shokrian berenjestanaki 2
1 MSc.in Auditing, University of Tehran.Tehran.Iran
2 Instructor of Accounting Department,.Farvardin Higher Education.Ghaemshahr.Iran
چکیده [English]

The pressure of international sanctions and poor crisis management has gripped Iran's economy in recent years. In these circumstances, employers expect auditors to share in the economic pain and receive a discount on auditing fees. The purpose of this study is to investigate the effect of auditing fee reduction on the possibility of fraud of business managers and disclosure of significant distortions by auditors and also to investigate the moderating effect of contracting with quality audit firms on these relationships. The data used includes 130 companies listed on the Tehran Stock Exchange during the years 2016 to 2021. Logistic regression model based on panel data was used to analyze the data and test the hypotheses. The results of testing the research hypotheses show that the reduction of auditing fees has a negative (and positive) effect on the disclosure of material misstatements by auditors (and the likelihood of fraud by business managers). Significance by auditors and the likelihood of fraud by the directors and also confirmation of the adjustment effect of this variable on the relationship between the audit fee reduction on the disclosure of material misstatements by the auditors and the likelihood of fraud by the directors. Additional tests show that the requirement of the certified public accountant to adjust the audit fee by at least 70% in 2021 over the previous year highlights the results.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Possibility of Fraud
  • Disclosure of Significant Distortions
  • Audit Fee Discount
  • Society of Certified Public Accountants
  • Audit Quality
اسلام­دوست، مهناز.، رنجبر ناوی، رستم.، چناری، حسن. (1400). تاثیر سازوکار برون­سازمانی حاکمیت شرکتی بر مخاطره ریزش قیمت سهام با تاکید بر کیفیت گزارشگری مالی و تخصص حسابرس در صنعت. بررسی­های حسابداری و حسابرسی. 28(2)، 226-247.
برزگر، قدرت الله.، حساس یگانه، یحیی.، حسنی همت آبادی، نسیم. (1400). پیامدهای گزارشگری مالی متقلبانه بر منابع انسانی شرکت­ها. مدیریت منابع انسانی پایدار. 3(4)، 153-175.
بزرگ­اصل، موسی.، بهشور، اسحاق.، احمدی­پاک، فرشته. (1400). خودشیفتگی مدیرعامل و ریسک تقلب در گزارشگری مالی با تاکید بر نقش حسابرسان و کمیته حسابرسی. دانش حسابداری. 12(2)45، 139-155.
پورحیدری، امید.، قاسمیان سقی، علی. (1389). بررسی رابطه بین تغییرات جریانات نقدی عملیاتی و تغییرات سود تقسیمی با توجه به ویژگی­های خاص شرکت­ها در بورس اوراق بهادار تهران. پیشرفت­های حسابداری. 2(1)1، 39-66.
توکل­نیا، اسماعیل. (1396). تخصص حسابرس در صنعت، جریان نقد آزاد و مدیریت از طریق معاملات با اشخاص وابسته. بررسی­های حسابداری و حسابرسی. 24(1)، 41-60.
حجازی، رضوان.، صداقت پرست، الدار.، همتی، علیرضا. (1399). تاثیر پیچیدگی اطلاعات بر شکست حسابرسی در تقلب شرکت­های بورس اوراق بهادار تهران. پژوهش­های حسابرسی حرفه­ای. 1(1)، 31-51.
خانی، ذبیح­الله.، رجب­دری، حسین.، صدری، ندا. (1399). رابطه کیفیت حسابرسی (اندازه موسسه حسابرسی، تخصص حسابرس در صنعت و دوره تصدی حسابرس) و حق­الزحمه غیرعادی حسابرس با اظهار نظر حسابرس نسبت به تداوم فعالیت. دانش حسابرسی. 20(79)، 241-258.
خداداده شاملو، ناصر.، بادآور نهندی، یونس. (1396). تاثیر تخصص حسابرس در صنعت و دوره­ی تصدی حسابرس بر قابلیت مقایسه­ی صورت­های مالی با تاکید بر چرخه­ی عمر شرکت. پژوهش­های حسابداری مالی. 9(2)32، 105-127.
خواجوی، شکراله.، ابراهیمی، مهرداد. (1396). بررسی تاثیر متغیرهای حسابرسی بر احتمال وقوع تقلب در صورت­های مالی: شواهدی از شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. دانش حسابرسی. 7(68)، 41-62.
رستگاری، نجمه.، مهدوی، غلامحسین. (1399). تخصص حسابرس در صنعت و ساختار بازار حسابرسی. مجله دانش حسابداری. 11(4)، 97-128.
رضائی پیته نوئی، یاسر.، عبداللهی، احمد. (1398). قابلیت مقایسه صورت‌های مالی و احتمال گزارشگری متقلبانه. پژوهش­های حسابداری مالی. 11(2)، 89-104.
سرلک، نرگس.، جودی­چگنی، زهرا.، حیدری­سورشجانی، زهرا. (1399). رابطه تخفیف حق­الزحمه حسابرسی با خطای حسابرسی و کیفیت سود در وضعیت رکود اقتصادی. بررسی­های حسابداربی و حسابرسی. 27(3)، 360-380.
سید نژاد فهیم، سید رضا.، زمانی، سمانه. (1399). بررسی تاثیر کیفیت حسابرسی بر میزان اصلاحات سود حسابرسی. مدیریت نوآوری و راهبردهای عملیاتی. 1(2)، 140-156.
شکرخواه، جواد.، احمدی پاک، فرشته.، بهشور، اسحاق. (1400). نقش حسابرسان مستقل و کمیته حسابرسی در کاهش ریسک تقلب با تاکید بر کاهش ناهمخوانی بین معیارهای مالی و غیر مالی. مطالعات تجربی حسابداری مالی. 18(69)، 29-54.
غلامی­گیفان، سعیده.، بذرافشان، آمنه.، صالحی، مهدی. (1398). بررسی رابطه انحصار بازار حسابرسی با حق­الزحمه و کیفیت حسابرسی با در نظر گرفتن ماده 99 قانون برنامه پنجم توسعه. پژوهش­های تجربی حسابداری. 9(1)، 366-396.
قلی­پور خانقاه، مهدی.، جعفرپور، هومن.، صارمی­نیا، مهسا. (1400). ارتباط کیفیت حسابرسی و مدیریت سود در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت. 10(40)، 379-390.
کردستانی، غلامرضا.، بهرامفر، نقی.، امیری، علی. (1398). بررسی تاثیر کیفیت افشا بر عدم تقارن اطلاعاتی. پژوهش­های حسابداری مالی و حسابرسی. 11(41)، 159-178.
ممشلی، رضا.، کارشناسان، علی. (1398). تاثیر کیفیت حسابرسی بر بیش اطمینانی مدیران و احتمال گزارشگری متقلبانه: رویکرد چند بعدی ترکیبی. پژوهش­های کاربردی در گزارشگری مالی. 8(15)، 169-208.
نوبخت، مریم.، برادران حسن­زاده، رسول. (1396). تاثیر جریان نقد آزاد بر مدیریت سود واقعی و تصنعی. بررسی­های حسابداری و حسابرسی. 24(3)، 421-440.
نوبخت، مریم.، نوبخت، یونس. (1400). نقش تعدیل­گر استقرار کمیته­ی حسابرسی و تخصص حسابرس در صنعت بر ارتباط بین جریان نقد آزاد و مدیریت سود واقعی. دانش حسابداری. 12(1)44، 111-131.
نیکبخت، محمدرضا.، بزرگ اصل، موسی.، آزادی، کیهان.، تصدی کاری، محمدجواد. (1399). مقایسه دیدگاه‌‏های مدیران سازمان و مؤسسات حسابرسی در تعیین عوامل مؤثر بر حق‌الزحمه حسابرسی با به کارگیری منطق فازی. پژوهش­های حسابرسی حرفه­ای. 1(1)، 71-90.
واعظ، سید علی.، منتظر حجت، امیرحسین.، بنابی قدیم، رحیم. (1396). بررسی تاثیر دقت و چسبندگی سود بر پاداش هیئت­مدیره. فصلنامه حسابداری مالی. 9(34)، 150-174.
واعظ، سید علی.، درسه، سید صابر. (1395). بررسی تأثیر تخصص حسابرس در صنعت بر رابطه بین اجتناب از مالیات و خطر سقوط آتی قیمت سهام شرکت‌های دارویی و غیردارویی پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران. حسابداری سلامت. 5(1)، 79-106.
یزدانی، بهزاد.، لشگری، زهرا.، محمدی­نوده.، فاضل. (1400). بررسی اهمیت اثربخشی کمیته حسابرسی در کاهش ریسک تقلب. دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت. 10 (37)، 59-67.
Alderman, C. W., & Deitrick, J. W. (1982). Auditor perceptions of time budget pressures and premature sign-offs: A replication and extension. Auditing: A Journal of Practice & Theory, 1(Winter), 54–68.
Alhababsah, S. (2019). Ownership structure and audit quality: An empirical analysis considering ownership types in Jordan. Journal of International Accounting, Auditing and Taxation, 35, 71–84.
Alrashidi, R., baboukardos, D., & Arun, T. (2021). Audit fees, non-audit fees and access to finance: Evidence from India. Journal of International Accounting, Auditing and Taxation, Vol43, June 2021, 100397
American Institute of Certified Public Accountants (AICPA). (1978). Commission on auditors' responsibilities: Report, conclusions, and recommendations. New York: AICPA.
Andrew, C, C., Shuping, C., Adam, E., & Bin, M. (2018). Does Long-Term Earnings Guidance Mitigate Managerial Myopia?. www. ssrn.com /abstract=2570037
Asthana, S. C., & Boone, J. P. (2012). Abnormal audit fee and audit quality. Auditing: A Journal of Practice & Theory, 31(August), 1–22.
Ball, R. (2009). Market and political/regulatory perspectives on the recent accounting scandals. Journal of Accounting Research, 47(2), 277–323.
Barzegar, G., Hasas yeganeh, Y., & Hasani Hemmat Abadi, N. (2021). Consequences of fraudulent financial reporting on companies human resources. Journal of Sustainable Human Resource Management, 3(4), 175-151. (In Persian)
Beasley, M. S., Carcello, J. V., Hermanson, D. R., & Lapides, P. D. (2000). Fraudulent financial reporting: Consideration of industry traits and corporate governance mechanisms. Accounting Horizons, 14(4), 441–454.
Bozorgasl, M., Behshour, I., & Ahmadi Pak, F. (2021). Chief Executive Officer (CEO) Narcissism and Risk of Financial Reporting Fraud with Placing Emphasis on the Roles of Auditors and Audit Committees. Journal of Accounting Knowledge, 12(2), 139-155. (In Persian)
Brown, A., & Ronen, J., (2012). “Handbook of Key Global Financial Markets, Institutions, and Infrastructure.” 1st edition, Academic Press.
Caramanis, C., & Lennox, C. (2008). Audit effort and earnings management. Journal of Accounting and Economics, 45(1), 116–138.
Carp, M., & Istrate, C. (2021). Audit Quality under Influences of Audit Firm and Auditee Characteristics: Evidence from the Romanian Regulated Market. Sustainability, 13, 6924.
Change, W., & Choy, H. (2010). Audit partner characteristics and going concern opinions. Working paper, www.ssrn.com.
Charles, S. L., S. M. Glover., & Sharp, N. Y. (2010), The association between financial reporting risk and audit fees before and after the historic events surrounding SOX. Auditing: A Journal of Practice & Theory 29(1), 15-39.
Chen, L., Krishnan, G., & Yu, W. (2018). The relation between audit fee cuts during the global financial crisis and earnings quality and audit quality. Advances in Accounting, 43(C), 14- 31.
Crutchley, C. E., Jensen, M. R. H., & Marshall, B. B. (2007). Climate for scandal: Corporate environments that contribute to accounting fraud. Financial Review, 42(1), 53–73.
Deangelo, L. (1981). Auditor independence, “low balling”, and disclosure regulation. Journal of Accounting and Economics, 3(August), 113–127.
Defond, M. L., Raghunandan, K., & Subramanyam, K. R. (2002). Do non-audit service fees impair auditor independence? Evidence from going concern audit opinions. Journal of Accounting Research, 40(September), 1247–1274.
Dopuch, N., & King, R. (1996). The effects of lowballing on audit quality: An experimental market study. Journal of Accounting, Auditing & Finance, 11(1), 45–68.
Dunn, K. A. & Mayhew, B. W. (2004). Audit Firm Industry Specialization and Client Disclosure Quality, Review of Accounting Studies, 9(1), 35-58.
Eslamdoost, M., Ranjbar Navi, R., & Chenari, H. (2021). The Effect of External Corporate Governance Mechanism on the Stock Price Crash Risk with Emphasis on Financial Reporting Quality and Auditor Expertise in the Industry. Accounting and Auditing Review, 28(2), 226-247. (In Persian)
Fadilah, R, A., & Ftriany, F. (2021). The influence of client importance on the audit quality: A study to understand external auditor's role as the guardians of strong and justice organizations (Goal 16 sustainable development goals). IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science, 716, 012117
Francis, J., LaFond, R., Olsson, P., & Schipper, K, (2005), The Market Pricing of Accruals Quality. Journal of Accounting and Economics, Vol. 39, 295 – 327.
Francis, J., Michas, P., & Yu, M. (2013). Office size of big 4 auditors and client restatements. Contemporary Accounting Research, 30(4), 1626–1661.
García-Lara, J. M., Beatriz, G., & Penalva, F. (2012). Accounting conservatism and the limits to earnings management. Availableat http://ssrn.com/abstract
Gholami gifan, S., bazrafshan, A., & Salehi, M. (2019). Relation of Audit Market Concentration to Audit Fees and Audit Quality according to Article 99 of Fifth Development Plan Law. Empirical Research in Accounting, 9(1), 366-396. (In Persian)
Gholipour, M., jafarpoor, H., & sareminia, M. (2021). The Relationship between Audit Quality and Earnings Management in Companies Accepted Tehran Stock Exchange. Journal of Management Accounting and Auditing Knowledge, 10(40), 379-390. (In Persian)
Gupta, P., Krishnan, G., & Yu, W. (2011). Do auditors allow earnings management when audit fees are low? Working paper: Lehigh University.
Habib, A., Jiang, H., & Zhou, D. (2014). Audit quality and market pricing of earnings and earnings components in China. Asian Review of Accounting, 22(1), 20-34.
Halil, P., Wan Tahir, W, M, M., & Abd Jaber, F. (2013). Risk, Audit Fees and Fraud. Conference: IEBMC 2013 At: Kuantan
Hay, D. C., Knechel, W.R., & Wong, N. (2006). Audit fees: A meta-analysis of the effect of supply and demand attributes, Contemporary Accounting Research, 23(1), 141-191.
Hegazy, M., Al Sabagh, A., & Handy, R. (2015). The effect of audit firm specialization on earnings management and quality of audit work. Journal of Accounting and Finance, 15(4), 143-164.
Hejazi, R., Sedaghatparast, E., & hemmati, A. (2021). The impact of information complexity on audit failures from corporate fraud. Audit Research, 1(1), 31-51. (In Persian)
Jenkins, D. S., Kane, G. D., & Velury, U. (2009). Earnings Conservatism and Value Relevance Across the Business Cycle. Journal of Business Finance and Accounting, Vol. 36, 1041 – 1058.
Jenkins, D. S., and Velury, U. (2008). Does auditor tenure influence the reporting of conservatism earnings? Journal of Accounting and public policy, Vol 27, 115-132.
Johnson, E.N., Kidwell, L.A., Lowe, D.J., & Reckers, P.M.J. (2017). Who follows the unethical leader? The association between followers’ personal characteristics and intentions to comply in committing organizational Fraud. Journal of Business Ethics; forthcoming.
Kanapickiene, R., & Grundiene, Z . (2015). The Model of Fraud Detection in Financial Statements by Means of Financial Ratios. Procedia  Social and Behavioral Sciences, Vol 213. 321 – 327
Kanodia, C., & Mukherji, A. (1994). Audit pricing, lowballing and auditor turnover: A dynamic analysis. The Accounting Review, 69(4), 593–615.
Khajavi, S., & Ebrahimi, M. (2017). Investigating the effect of audit variables on the probability of fraud in financial statements: Evidence from companies listed on the Tehran Stock Exchange. Auditing knowledge, 7 (68), 41-62. (In Persian)
Khani, Z., Rajabudari, H., & Sadri, N. (2020). Relationship between audit quality (size of auditing firm, auditor specialization in industry and auditor tenure) and the auditor's unusual fee with the auditor's comments on the continuity of the activity. Auditing knowledge, 20 (79), 241-258. (In Persian)
Khodadadeh Shamloo, N., & Badavar Nahandi, Y. (2017). The Effect of Auditor Industry Specialization and Auditor Tenure on Comparability of Financial Statements by Emphasis on Firm’s Life-Cycle. Journal of Financial Accounting Research, 9(2), 105-127. (In Persian)
Kordestani, G., Bahramfar, N., & Amiri, A. (2019). The effect of disclosure quality on information asymmetry. Financial accounting and auditing research the financial Accounting and Auditing Researches, 11(42), 159-178. (In Persian)
Lim, C.-Y., & Tan, H.-T. (2008). Non-audit service fees and audit quality: The impact of auditor specialization. Journal of Accounting Research, 46(1), 199–246.
Mamashli, R., & karshenasan, A. (2020). The Effect of Audit Quality on Managerial Over Confidence and the possibility of Fraudulent Reporting: Multi-Dimensional (Hybrid) Approach. Applied Research in Financial Reporting, 8(2), 169-208. (In Persian)
Mande, V., & Son, M. (2011). Do audit delays affect client retention? Managerial Auditing Journal, 26(1), 32-50.
Mohammad Rezaei, F. & Mohd-Saleh, N. (2017). Auditor switching and audit fee discounting: the Iranian experience. Asian Review of Accounting, 25 (3), 335-360.
Neal, T.L., & Riley, R. R. (2004). Auditor industry specialist research design. Auditing: A Journal of Practice & Theory, 23(2), 169-177.
Nikbakht, M., Bozorg Asl, M., Azadi, K., & Tasaddi Kari, M. (2021). Comparison of Organizational and Audit Institutions' Views on Determining the Factors Affecting Audit Fees Using Fuzzy Logic. Audit Research, 1(1), 71-90. (In Persian)
Nobakht, M., & Baradaran Hassanzadeh, R. (2017). Impact of Free Cash Flow on Real and Artificial Earnings Management. Accounting and Auditing Review, 24(3), 421-440. (In Persian)
Nobakht, M., & Nobakht, Y. (2021). The Moderating Role of Establishing the Audit Committee and Auditor's Expertise in the Industry on the Relationship between Free Cash Flow and Real Earnings Management. Journal of Accounting Knowledge, 12(1), 111-131. (In Persian)
Orlik, R. (2011). Lords accuse auditors of “dereliction of duty” accountancy age, march 30. Available at http://www.accountancyage.com/aa/news/2038452/lords-accuseauditors- dereliction-duty.
Pourhaidari, O. & Gasemian, A. (2010). The Impact of Firm-Specific Attributes on the Relevance of Cash Flow and Dividend Changes. Journal of Accounting Advances. 2(1), 39-66. (In Persian)
Qin, R. (2021). Identification of Accounting Fraud Based on Support Vector Machine and Logistic Regression Model. Hindawi Complexity. Article ID 5597060, 11 pages https://doi.org/10.1155/2021/5597060
Rastegari, N., & Mahdavi, G. (2020). Auditor Specialization in the Industry and Audit Market Structure. Journal of Accounting Knowledge, 11(4), 97-128. (In Persian)
Ravisankar, P., Ravi, V., Rao, G. R., & Bose, I. (2011). Detection of financial statement fraud and feature selection using data mining techniques. Decis. Support Syst, 50, 491–500.
Reichelt, K. J., & Wang, D. (2010). National and office-specific measures of auditor industry expertise and effects on audit quality. Journal of Accounting Research, 48, 3, 647–686.
Reguera-Alvarado, N., Fuentes, P., & Laffarga, J. (2019). Do auditors mitigate earnings management during economic crisis? Spanish Accounting Review, 22(1), 6-20.
Reckers, P. M., Wheeler, S. W., & Wing, B. W. (1997). A comparative examination of auditor premature sign-offs using the direct and the randomized response methods. Auditing: A Journal of Practice & Theory, 16 (Spring.), 69–78.
Rezaei Pitenoei, Y., & Abdollahi, A. (2019). Financial statements comparability and the likelihood of fraudulent reporting. Journal of Financial Accounting Research, 11(2), 89-104. (In Persian)
Rezaee, Z., & Riley, R. (2010). Financial Statement Fraud-Prevention and Detection. 2nd edition, John Wiley & Sons, Inc.
Sarlak, N., Joudaki Chegeni, Z., & Heidari Surshjani, Z. (2020). The Relationship between Audit Fee Discount and Audit Error and Earnings Quality in Times of Recession. Accounting and Auditing Review, 27(3), 360-380. (In Persian)
Sawangarreerak, S., & Thanathamathee, P. (2021). Detecting and Analyzing Fraudulent Patterns of Financial Statement for Open Innovation Using Discretization and Association Rule Mining. Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity, 7, 128.
Seyed Nezhad Fahim, S., & Zamani, S. (2020). The Effect of Audit Quality on the Audit Adjustments to Earnings. Innovation Management and Operational Strategies, 1(2), 140-156. (In Persian)
Sheikh, A. Q., & Siddiqui, D. A. (2020). Impact of Audit Fees and Audit Firm’s Reputation on Audit Quality: Evidence from Listed Companies from Pakistan. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3681321 
Shekarkhah, J., ahmadi pak, F., & Behshour, I. (2021). The Role of Independent Auditors and Audit Committees in Mitigating the Fraud Risks with Emphasis on the Reduction of In Consistencies between Financial and Non-Financial Measures. Empirical Studies in Financial Accounting, 18(69), 29-54. (In Persian)
Srinidhi, B., & Gul, F. (2007). The differential effects of auditors' non-audit and audit fees on accrual quality. Contemporary Accounting Research, 24 (Summer), 595–629.
Stanley, J. D. (2011). Is the Audit Fee Disclosure a Leading Indicator of Client’s Business Risk?  Auditing: A Journal of Practice & Theory, 30(3), 157-179.
Tavakolnia, E. (2017). Auditor Industry Specialization, Free Cash Flow and Earning Management through Related Party Transactions. Accounting and Auditing Review, 24(1), 41-60. (In Persian)
Vaez, S, Ali., Montazer Hojjat, A, H., & Bonabi Ghadim, R. (2017). Investigating the effect of accuracy and profit stickiness on board-reward. Financial Accounting Quarterly, 9 (34), 150-174. (In Persian)
Vaez, S., Dorseh, S. (2016). Investigating the Effect of Auditor Specialization in Industry on the Relationship between Tax Avoidance and the Risk of Future Stock Price Crash of Pharmaceutical and Non-pharmaceutical Companies Listed on the Tehran Stock Exchange. Journal of Health Accounting, 5(1), 79-106. (In Persian)
Weil, J. (2004). Tracking the numbers. Outside audit: Fannie paid little for its audits. Wall Street Journal (October 6: C1).
Whitehouse, T. )2010(. Audit firms told to step up their scrutiny. http://www.complianceweek.com/audit-firms-told-to-step-up-their-scrutiny/article/192994/
Willenborg, M. (2002). Discussion of brand name audit pricing, industry specialization, and leadership premiums post-big 8 and 6 mergers. Journal of Accounting and Economics, 33, 91-115.
Yao, J., Pan, Y., Yang, S., Chen, Y., & Li, Y. (2019). Detecting Fraudulent Financial Statements for the Sustainable Development of the Socio-Economy in China: A Multi-Analytic Approach. Sustainability. 11(6), 1579.
Yazdani, B. (2021). Investigating the importance of audit committee effectiveness in reducing fraud risk. Journal of Management Accounting and Auditing Knowledge, 10(37), 59-67. (In Persian)