دوره و شماره: دوره 1، شماره 4، آذر 1400، صفحه 1-145 
تاثیر جنسیت شریک موسسه حسابرسی بر ریسک سقوط آتی قیمت سهام

صفحه 50-69

10.22034/jpar.2022.248651

سید پوریا کاظمی؛ محمد غلامرضاپور؛ روح الله عرب؛ رضا شمگانی