شناخت عوامل موثر حسابرسی عملکرد بر پیاده سازی بودجه ریزی عملیاتی در شرکت های دانش بنیان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری،دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه جامع امام حسین (ع)، تهران، ایران

2 استادیار، گروه مدیریت مالی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه جامع امام حسین(ع)، تهران، ایران.

چکیده

هدف اصلی تحقیق، شناخت عوامل موثر حسابرسی عملکرد بر پیاده سازی بودجه ریزی عملیاتی در شرکت های دانش بنیان است، که می توان بدین صورت آن را مطرح نمود که کدام یک از عوامل حسابرسی عملکرد بیشترین تاثیر را در پیاده سازی بودجه ریزی عملیاتی در ایران دارد، که در چـارچوب فرضـیات پـژوهش و با تکیه بر مباحث نظـری و مطالعـه تحقیقات انجام شده مرتبط با موضوع، زوایای نظری کار مورد بررسی قرارگرفت و نقش عوامل موثر حسابرسی عملکرد بر پیاده سازی بودجه ریزی عملیاتی مشخص گردید، که سه عامل محیطی، انسانی و فنی حسابرسی عملکرد بر پیاده سازی بودجه ریزی عملیاتی شناسایی شد. به منظور بررسی فرضیه ها، جامعه آماری متشکل از 146 نفر از حسابداران، حسابرسان و مدیران مالی شرکت های دانش بنیان به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شده اند، پس از انجام پیمـایش و توصیف آماری ویژگیهای مورد بحث، نتایج داده ها مورد آزمون قرار گرفتند، هر سه فرضیه این تحقیق مورد تایید قرار گرفت، نتایج بدست آمده از این بررسی نشان می دهد که عوامل محیطی حسابرسی عملکرد بالاترین تاثیر را بر پیاده سازی بودجه ریزی عملیاتی دارد و عوامل فنی و انسانی دارای تاثیر برابر هستد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the role of effective factors of performance auditing on the implementation of operational budgeting in knowledge-based companies

نویسندگان [English]

  • saeed moradi 1
  • hamid mortezania 2
1 MSc.of Accounting. Department of Management and Economics. Imam Hossein Comprehensive University, Tehran, Iran
2 Assistant Professor, Department of Management and Economics, Imam Hossein Comprehensive University, Tehran, Iran,
چکیده [English]

The main purpose of this study is to investigate the role of effective performance audit factors on the implementation of operational budgeting in knowledge-based companies, which can be used to determine which of the performance audit factors has the greatest impact on the implementation of operational budgeting in Iran. In the framework of research hypotheses and based on theoretical discussions and research related to the subject, the theoretical angles of the work were examined and the role of performance auditing factors on the implementation of operational budgeting was identified, which are three environmental, human and Performance audit techniques were identified on the implementation of operational budgeting. In order to test the hypotheses, the statistical population consisting of 146 accountants, auditors and financial managers of knowledge-based companies were selected by random sampling method. After conducting a survey and statistical description of the features in question, the data were tested. All three hypotheses of this study were confirmed. The results of this study show that environmental factors of performance auditing have the highest impact on the implementation of operational budgeting and technical and human factors have equal impact.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Operational Audit
  • Operational Budgeting
  • Knowledge Based Companies
آذر، عادل، امیرخانی، طیبه. (1397). بودجه ‏ریزی عمومی نهادهای بودجه‏ ریزی و بودجه محلی. سازمان‏ مطالعه ‏و تدوین‏ کتب‏ علوم ‏انسانی ‏دانشگاه‏ها (سمت).
آذر، عادل، امرایی، حافظ. (1400). ارائه الگوی مؤثر نظارت و ارزیابی عملکرد مالی بخش عمومی در بودجه‏ریزی بر مبنای عملکرد. پژوهش‏ های حسابداری مالی و حسابرسی، 13(4) ، 53-86.
آذر، عادل، امینی، محمد، بیات، کریم، خدیور، آمنه. (1397). طراحی مدل توسعه‏یافته بلوغ بودجه‏ریزی بر مبنای عملکرد با تأکید بر قابلیت‏ها و نتایج یک نظام بالغ. فصلنامه پژوهش‏ های مدیریت، 22(102)، 226-249.
آذر، عادل، موسوی، فاضل، رجبی، علی، خدیور، آمنه. (1397). طراحی مدلی برای بودجه‏ریزی بر مبنای عملکرد با استفاده از ترکیب روش‏شناسی سیستم‏های نرم و نگاشت شناختی فازی و تاپسیس سلسله‏مراتبی فازی. فصلنامه پژوهش ‏های مدیریت، 22(99)، 298 - 322.
آرامش، مسعود، معینی، محمود، دهقان، حسن. (1397). ارائه الگوی پیاده‏سازی بودجه‏ریزی مبتنی بر عملکرد. دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت، 7(26)، 175-188
ایمانی برندق، محمد. (1393).  چالش‏های پیش روی الزامی شدن حسابرسی عملیاتی در دستگاه‏های دولتی ایران. فصلنامه حسابداری سلامت، 4(3) ، 1- 19.
باباجانی، جعفر، استا، سهراب. (1394). مطالعه تطبیقی بودجه‏بندی عملکرد در ایران و کشورهای توسعه‌یافته. حسابداری دولتی، 2(3)، 7-16.
باباجانی، جعفر، رسولی، مهدی. (1390). شناسایی موانع و مشکلات موجود در استقرار نظام بودجه‏ریزی عملیاتی در دستگاه‏های اجرایی کشور. فصلنامه پژوهش‏ های تجربی حسابداری مالی، 1(1) ، 31 - 32.
بخشانی، صفیه، دژکام، جاسم. (1396). هموارسازی مسیر حسابرسی عملیاتی با شناخت موانع اجرای بودجه‏ریزی عملیاتی (مطالعه موردی در دانشگاه‏ها). دانش حسابرسی، 17(69) ، 263-282.
تختایی، مریم، محمدی، رحمت، همت، محمود. (1396). مدیریت راهبردی مالی با شناسایی فاکتورهای لازم جهت استقرار نظام بودجه‏ریزی بر مبنای عملکرد در دانشگاه آزاد اسلامی کشور. پژوهش ‏های مدیریت راهبردی، 23(64)، 135-153.
خیرالهی، فرشید، کرمی، احمد، حافظی، فردین. (1398). بودجه‏بندی بر مبنای عملکرد و تأثیر آن بر عملکرد دولت. همایش بین‏المللی مدیریت و حسابداری ایران.
ساکتی، پرویز، سعیدی، احمد. (1388). پیشنهادی برای بودجه‏ریزی دانشگاه‏ها بر مبنای عملکرد. مجموعه مقالات اولین کنفرانس بین‏المللی بودجه‏ ریزی عملیاتی.
ساکتی، پرویز، سعیدی، احمد. (1388). چالش‏ها و راهکارهای به‌کارگیری شاخص‏های عملکردی در بودجه‏ریزی عملیاتی در دانشگاه‏های دولتی. مجموعه مقالات سومین کنفرانس بین‏المللی بودجه ‏ریزی عملیاتی.
سایبانی، علیرضا، جعفری، زهرا. (1396). جایگاه نظارت مالی در قانون اساسی و بررسی آن در آرای شورای نگهبان. ماهنامه پژوهش ملل، 17(2) ، 71-78.
صفدری، محمود، معمارزاده، غلام، عزتی، میترا. (1394). نقش عوامل سازمانی بر اجرای بودجه‏ریزی عملیاتی در راستای اجرای ماده 219 قانون برنامه پنجم توسعه. سیاست‏های راهبردی و کلان، 3(11)، 27-48 .
ضرونی، داریوش، عسگر، جلالیان. (1393). الگوی مطلوب نظارت مالی دیوان محاسبات. دانش حقوق مالیه، 2(4)، 39-50.
صفرزاده، محمدحسین، مریدی، مجتبی، هوشمند کاشانی، عباس. (1400). تأثیر تعهد خدمت به منافع عمومی و تعهد به اجرای استقلال در کاربر قضاوت اخلاقی. پژوهش‏ های حسابرسی حرفه‏ ای، 2(6) ، 8-32.
عباسی، ابراهیم. (1396). بودجه ‏ریزی نوین در ایران. انتشارات سمت.
عباسیان، سلمان. (1396). شناسایی و اولویت‏بندی عوامل مؤثر آینده‏پژوهی بر بودجه‏ریزی آجا با استفاده از روش فرآیند تحلیل سلسله‏مراتبی گروهی. آینده‌پژوهی دفاعی، 1(3)، 87-111.
علیمردانی، الهام. (1395). بودجه‏ریزی بر مبنای عملکرد در نظام بانکی. پنجمین کنفرانس ملی حسابداری، مدیریت مالی و سرمایه‏گذاری.
محمودخانی، ‏مهناز، احمدی، ریحانه. (1397). حسابرسی عملکرد با تأکید بر بخش عمومی. پژوهش حسابداری، 6(8)، 71-98.
مشایخی، بیتا، عبدی، محمد، فرجی، امید. (1393). بررسی امکان‏سنجی طراحی و استقرار بودجه‏ریزی عملیاتی در دانشگاه‏های دولتی ایران. دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت، 3(9)، 13-32.
مهام، کیهان، حیدرپور، فرزانه، حسینی، سید علی. (1389). موانع اجرایی حسابرسی عملیاتی در ایران از دیدگاه مدیران مؤسسات حسابرسی. پژوهش‏نامه حسابداری مالی و حسابرسی، 2(8) ، 131-159.
نخعی، کریم، حسین پور، مجتبی، برزگران، احمد‏رضا، خراشادی‌زاده، امین. (1397). بررسی تأثیر حسابرسی عملیاتی در راستای عدالت و ایفای مسئولیت‏های اجتماعی دستگاه‏های اجرایی در بخش عمومی. فصلنامه تحقیقات جدید در علوم انسانی، 40(26)، 91 - 116.
نصیری، محمود رضا، دولو، مریم. (1386). بورس سهام شرکت‏های دانش‌بنیان. پارک فناوری پردیس، 1(14)، 73-77.
نظری‏پور، محمد. (1396). ضرورت استقرار حسابرسی عملیاتی از دیدگاه حسابرسان بخش عمومی. حسابداری دولتی،3(6)، 79-92.
Abbasi, I. (2017). New Budgeting in Iran, Samat Publications. (In Persian)
Abbasian, S. (2017). Identify and prioritize the effective factors of future research on AJA budgeting using the method of group hierarchical analysis process. Defense Futurology,1(3), 87-111. (In Persian)
Alimardani, E. (2016). Performance-based budgeting in the banking system. Fifth National Conference on Accounting, Financial Management and Investment. (In Persian)
Aramesh, M, Moeini, M, Dehghan, H. (2018). Provide a performance-based budgeti implementation model. Management Accounting and Auditing Knowledge, 7 (26), 188-175. (In Persian)
Azar, A; Amini, M; Bayat, K; Khadivar, A. (2018). Designing an extended model of performance-based budgeting maturity with an emphasis on the capabilities and outcomes of a mature system. Journal of Management Research, 22 (102), 249-226. (In Persian)
Azar, A; Amirkhani, T. (2018). Public budgeting Local budgeting and budgeting institutions. Organization of study and compilation of books on humanities, universities (position). (In Persian)
Azar, A; Amrayi, H. (2021). Provide an effective model for monitoring and evaluating public sector financial performance in performance-based budgeting. Financial Accounting and Auditing Research, (4) 13, 86-53. (In Persian)
Azar, A; Mousavi, F; Rajabi, A; Khadivar, A. (2018). Designing a model for performance-based budgeting using a combination of soft systems methodology and fuzzy cognitive mapping and fuzzy hierarchical TOPSIS. Journal of Management Research, 22 (99), 298-322. (In Persian)
Babajani, J; Rasooli, M. (2011). Identifying Obstacles and Problems in Establishing Operational Budgeting System in the Executive Bodies of the Country, Quarterly Journal of Experimental Financial Accounting Research, (1) 1, 32-31. (In Persian)
Babajani, J; Sta, S. (2015). A Comparative Study of Performance Budgeting in Iran and Developed Countries. Government Accounting, 2 (3), 16-7. (In Persian)
Bakhshani, S; Dejkam, J. (2017). Smoothing the path of operational auditing by recognizing the obstacles to the implementation of operational budgeting (case study in universities). Auditing Knowledge,  (69) 17, 282-263. (In Persian)
Clark, C. Menifield, C. E. & Stewart, L. M. (2018). Policy diffusion and performance-based budgeting. International Journal of Public Administration, 41 (7), 528-534.
Gao, S., Chen, W., & Shi, L. (2017). A new budget allocation framework for the expected opportunity cost. Operations Research, 65 (3), 787-803.
Gehring, K. & Schneider, S. A. (2018).Towards the Greater Good? EU Commissioners' Nationality and Budget Allocation in the European Union. American Economic Journal: Economic Policy, 10 (1), 214-39.
Hakan, E. V, Tanç, Ş. G. & Koçyiğit, S. Ç. (2019). Performance-Based Budgeting (PBB) Factors: An empirical study. Accounting and Corporate Reporting, Today and Tomorrow. Accounting and Business research, 15 (3), 122-139.
Imani Brandagh, M (2014). Challenges facing the need for operational auditing in Iranian government agencies. Health Accounting Quarterly, (3) 4, 19-1. (In Persian)
Kheyrollahi, F; Karami, A; Hafizi, F. (2019). Performance-Based Budgeting and Its Impact on Government Performance, Iran International Conference on Management and Accounting. (In Persian)
Maham, K; Haidarpour, F; Hosseini, A. (2010). Barriers to Operational Auditing in Iran from the Perspective of Managers of Auditing Institutions. Journal of Financial Accounting and Auditing, (8) 2, 159-131. (In Persian)
Mahmoud Khani, M; Ahmadi, R. (2018). Performance auditing with emphasis on the public sector. Accounting Research, 6 (8), 98-71. (In Persian)
Mashayekhi, B; Abdi, M; Faraji, O. (2014). Investigating the feasibility of designing and establishing operational budgeting in Iranian public universities. Management Accounting and Auditing Knowledge, 3 (9), 32-13. (In Persian)
Mauro, S. G, Cinquini، L. & Pianezzi, D. (2019). New Public Management between reality and illusion: Analysing the validity of performance-based budgeting. The British Accounting Review. 5 (3), 56-76.
Nakhai, K; Hosseinpour, M; Barzegaran, A; Kharashadizadeh, A. (2018). Investigating the Impact of Operational Auditing on Justice and Fulfilling the Social Responsibilities of the Executive Bodies in the Public Sector, Quarterly Journal of New Research in the Humanities, 40 (26), 116-91. (In Persian)
Nasiri, M; Dolo, M. (2007). stock exchange of knowledge-based companies. Campus Technology Park, 1 (14), 73-77. (In Persian)
Nazaripour, M. (2017). The need to establish an operational audit from the perspective of the public sector auditor. Government Accounting,  3 (6), 92-79. (In Persian)
Nemec, J. & de Vries, M. S. (2019). Effectuating Performance-Based Budgeting Takes Time. In Performance-Based Budgeting in the Public Sector، 257-269.
Park, J. H. (2019). Does Citizen Participation Matter to Performance-Based Budgeting?. Public Performance & Management Review, 42 (2), 280-304.
Safarzadeh,M; Muridi, M; Hooshmand Kashani, A. (2021). The Impact of Commitment to Public Interest and Commitment to Independence at Work on Moral Judgment. Professional Auditing Research, (6) 2, 32-8. (In Persian)
Safdari, M; Memarzadeh, G; Ezzati, M. (2015). The role of organizational factors on the implementation of operational budgeting in line with the implementation of Article 219 of the Fifth Development Plan Law. Strategic and Macro Policies, 3 (11), 48-27. (In Persian)
Saibani, A; Jafari, Z. (2017). The position of financial supervision in the constitution and its review in the votes of the Guardian Council, Research Monthly of Nations, (2) 17, 78-71. (In Persian)
Sakti, P; Saeedi, A . (2009). Challenges and Strategies for Using Performance Indicators in Operational Budgeting in Public Universities, Proceedings of the Third International Conference on Operational Budgeting. (In Persian)
Sakti, P; Saeedi, A. (2009). Proposal for Performance-Based University Budgeting, Proceedings of the First International Conference on Operational Budgeting. (In Persian)
Takhtai, M; Mohammadi, R; Hemmat, M. (2017). Strategic financial management by identifying the necessary factors for establishing a performance-based budgeting system in the Islamic Azad University of Iran. Strategic Management Research,  23 (64), 153-135. (In Persian)
Yen. T.,T, Nguyen Ph. N.,Trang. Cam., H, (2021), “The Role of Accountability in Determining the relationship between financial reporting quality and the performance of public organizations: Evidence from Vietnam”, Journal of Accounting and Public Policy, 40 (1), 32-44.
Zaruni, D; Asgar, J. (2014). Optimal pattern of financial supervision of the Audit Office. Knowledge of Financial Law,  2 (4), 50-39. (In Persian)