دوره و شماره: دوره 2، شماره 8، مهر 1401، صفحه 1-163